Base description which applies to whole site

2. Totstandkoming beleidsinformatie

Het is van belang dat de Tweede Kamer juiste en goede informatie ontvangt over de ontwikkeling van de indicatoren en kengetallen in de begroting en het departementaal jaarverslag. Daarom moet ook de niet-financiële informatie van goede kwaliteit zijn. In het jaarverslag zijn de indicatoren en kengetallen zo veel mogelijk voorzien van een eenduidige bronvermelding en is voorts zo veel mogelijk in kwaliteitsdocumenten beschreven hoe de niet-financiële informatie tot stand is gekomen.

Definitie pakkans

Naar aanleiding van de constatering van de Algemene Rekenkamer dat de definitie van de in 2012 gehanteerde definities van pakkans niet helder waren, is deze aangepast en wordt vanaf de begroting 2014 alleen het begrip verdachtenratio gehanteerd.

Prestaties in de strafketen

In het rapport «Prestaties in de strafrechtketen» (2012) constateerde de Algemene Rekenkamer onder andere dat de informatievoorziening over prestaties in de gehele strafrechtketen niet voldeed. In 2013 is aan verbetering gewerkt: de Strafrechtketenmonitor die de prestaties van de gehele keten beter inzichtelijk maakt, is doorontwikkeld. Verder zijn afspraken gemaakt tussen ketenpartners over een aantal definities en telmethoden, bijvoorbeeld over standaardzaken en doorlooptijden. Bovenstaande maatregelen zorgen voor een beter inzicht in de ketenprestaties op landelijk en regionaal niveau en voor een betere afstemming en onderlinge consistentie tussen de ketenpartners.

WNT

De Minister van BZK heeft bij brief van 27 februari 2014 aan de Tweede Kamer laten weten dat hij een ministeriële regeling over de WNT (inclusief beleidsregels toepassing WNT) heeft opgesteld. In de begeleidende brief is aangegeven dat het niet mogelijk is gebleken een sluitende oplossing te vinden voor de uitvoeringsproblematiek ten aanzien van de vermelding van de gegevens over personen die anders dan op grond van een dienstbetrekking een functie vervullen als niet-topfunctionaris (externe niet-topfunctionarissen). De Minister van BZK heeft daarom als gedragslijn voor het verslagjaar 2013 voorgesteld dat niet volledig aan de verplichting tot openbaarmaking kan en hoeft te worden voldaan. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft overeenkomstig deze gedragslijn uitvoering gegeven aan de WNT. Dit heeft tot gevolg dat dit in de beoordeling door de Auditdienst Rijk bij alle departementen, ook bij VenJ, leidt tot een onzekerheid in de verantwoording vanwege het ontbreken van een praktisch toepasbare normstelling voor dit onderdeel van het WNT-overzicht. Deze onzekerheid betreft uitsluitend het achterwege laten van de vermelding van de gegevens over externe niet-topfunctionarissen.

De Auditdienst Rijk heeft geen tekortkomingen geconstateerd die in deze

bedrijfsvoeringsparagraaf dienen te worden gerapporteerd. Wel heeft de ADR geconstateerd dat niet van alle informatie de totstandkoming te reconstrueren is.

Licence