Base description which applies to whole site

10.1 Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

Tabel 10.1.1 staat van baten en lasten 2013
bedragen x € 1.000
 

(1)

(2)

(3)=(2)-(1)

 
 

Begroting

Realisatie

2013

Verschil

Realisatie 2012

Baten

       

Omzet Moederdepartement

2.070.844

2.313.666

242.822

2.145.851

Vordering op Moederdepartement

– 3.400

0

3.400

 

Omzet derden

108.878

120.849

11.971

112.889

Rentebaten

250

860

610

205

Vrijval voorzieningen

0

4.446

4.446

4.216

Bijzondere baten

0

6.936

6.936

0

Totaal baten

2.176.572

2.446.757

270.185

2.263.161

Lasten

       

Apparaatskosten

2.081.065

2.276.911

195.846

2.215.239

*personele kosten

953.687

1.008.736

55.049

1.039.512

– Waarvan externe inhuur

16.000

57.305

41.305

 

*materiële kosten

1.127.378

1.268.175

140.797

1.175.727

– Waarvan ICT

98.765

31.590

– 67.175

 

Rentelasten

3.661

2.115

– 1.546

2.299

Afschrijvingskosten

       

*materieel

49.460

48.703

– 757

45.015

*immaterieel

4.635

4.513

– 122

4.786

Overige lasten

       

* dotaties aan voorzieningen

37.751

129.590

91.839

55.063

* bijzondere lasten

0

66.875

66.875

0

Totaal lasten

2.176.572

2.528.706

352.134

2.322.402

Saldo baten en lasten

0

– 81.949

– 81.949

– 59.240

In bovenstaande tabel wordt een negatief saldo van baten en lasten gepresenteerd ad € 81,9 mln. Dit komt overeen met circa 3,3% van de totale omzet in 2013. In het Masterplan DJI werd reeds uitgegaan van een tekort van € 29 mln. als saldo van problematiek en besparende maatregelen. Aangezien de compensatie voor het niet vrijvallen van de voorziening voor de afkoop van de detentieplatforms Zaandam via het Eigen Vermogen van DJI dient te lopen, is het resultaat met € 37,5 mln. verslechterd. De beëindiging van de subsidierelatie met de Oldenkotte in 2013 in plaats van 2014 zorgt voor € 15,4 mln. aan extra kosten in 2013. Dit brengt het totaal saldo van baten en lasten op -/- € 81,9 mln.

Baten

Opbrengst Moederdepartement

De bijdrage 2013 van het Moederdepartement is gedurende het jaar opwaarts bijgesteld. Onder andere voor:

 • de afdekking van de frictiekosten in het kader van het Masterplan DJI is € 106,8 miljoen toegevoegd aan de begroting van DJI;

 • hogere vergoeding voor loonkosten aan zorgverleners in de private sector als gevolg van het OVA (overheidsbijdrage in arbeidskostenontwikkeling)-convenant (ad € 14,5 mln);

 • diverse beleidsmatige mutaties met betrekking tot onder andere zorginkoop ten behoeve van gedragsbeinvloedende maatregelen, Terugkeeractiviteiten gevangeniswezen, Onderwijsmiddel als gevolg van capaciteitsplan JJI’s. In het totaal gaat het om € 12,3 mln. aan intensiveringen.

 • (inter)departementale overboekingen voor onder andere Normatieve Huisvestingscomponent (NHC) voor € 26,7 mln. en compensatie GGZ kosten jeugdigen voor € 8 mln. (periode 20018–2014).

Opbrengsten derden

De gerealiseerde opbrengsten van derden zijn ten opzichte van de oorspronkelijke begroting € 12,0 mln. hoger uitgekomen. De hogere realisatie is voornamelijk het gevolg van hogere opbrengsten in verband met het verzorgen van capaciteit voor derden (o.a. het Koninkrijk België), hogere arbeidsopbrengsten en hogere overige opbrengsten.

Rentebaten

Door gebruik te maken van de depositofaciliteit van het Ministerie van Financiën en ontvangen rente op het positieve rekening-courant saldo is in 2013 € 0,9 miljoen aan rentebaten gerealiseerd.

Overige baten

De overige baten zijn voornamelijk het gevolg van vrijval uit de balanspost voorzieningen. Verderop in dit hoofdstuk worden de mutaties van de voorzieningen afzonderlijk toegelicht.

Met de bijdrage van het moederdepartement en de overige opbrengsten dient DJI de kosten af te dekken die worden gemaakt om de afgesproken productietaakstelling en de opdrachten voor derden te realiseren.

Lasten

Apparaatskosten

De apparaatskosten zijn € 195,8 miljoen (9,4%) hoger uitgekomen dan de oorspronkelijk vastgestelde begroting. Deze stijging bestaat uit een aantal componenten:

 • de uitvoering van voornoemde beleidsintensiveringen heeft geleid tot hogere kosten (€ 12,3 mln.);

 • niet begrote afkoop subsidierelaties (€ 37 mln.);

 • stijging van de overige RGD huisvestingslasten als gevolg van Masterplan (stopzetten projecten bij DJI onderdelen etc. ± 18 mln.);

 • toename van kosten inkoop forensische zorg is voornamelijk het gevolg van de invoering van de Normatieve Huisvestingscomponent (NHC) (€ 26,7 mln.), autonome groei (€ 5,2 mln.), de OVA (€ 10,8 mln.);

 • na te betalen subsidieafrekeningen 2012 particuliere inrichtingen (€ 12 mln.);

 • een stijging van de personele kosten als gevolg van verschillen in aantallen en gemiddelde loonsom (€ 43 mln.)

 • voorts heeft de prijsontwikkeling in 2013 geleid tot een stijging van de kosten.

Rentelasten

De rentelasten hebben betrekking op de leningen bij het Ministerie van Financiën. Omdat de afgelopen jaren voor een lager bedrag aan nieuwe leningen is afgesloten dan oorspronkelijk geraamd, zijn de totale rentekosten lager uitgekomen.

Afschrijvingskosten

Per saldo zijn de gerealiseerde afschrijvingskosten € 0,757 mln. (1,6%) lager uitgekomen dan begroot. Dit is onder meer het gevolg van de krimp van de capaciteit in de Rijkssector van DJI, waardoor minder investeringen hebben plaatsgevonden dan geraamd.

Dotatie voorzieningen

Deze post bestaat voor het grootste deel uit een dotatie aan de voorziening SBF (€ 26,8 mln.) en een dotatie aan de voorziening afkoop boekwaarde (€ 96,5 mln.). Deze laatste heeft betrekking op de verdere uitvoering van het Masterplan DJI en heeft betrekking op het sluiten van een tiental locaties van GW in 2014.

Bijzondere lasten

Het saldo van de bijzondere lasten bestaat voor een substantieel deel (€ 60,0 mln.) uit reeds in 2013 betaalde afkoop boekwaarde RGD in het kader van het Masterplan DJI. Het restant betreft vooral éénmalige niet reguliere posten die nog betrekking hadden op voorgaande boekjaren.

Tabel 10.1.2 Balans per 31 december 2013

(bedragen x € 1.000,–)

31-12-2013

31-12-2012

Activa

   

Immateriële activa

7.026

11.248

Materiële vaste activa

   

* grond en gebouwen

13.412

13.542

* installaties en inventarissen

99.043

123.677

* overige materiële vaste activa

3.837

5.526

Voorraden

2.661

2.593

Debiteuren

14.810

16.366

Nog te ontvangen

186.698

204.265

Liquide middelen

171.451

43.497

Totaal activa

498.938

420.714

     

Passiva

   

Eigen vermogen

   

– exploitatiereserve

0

0

– onverdeeld resultaat

– 81.949

– 59.240

Voorzieningen

157.965

142.227

Leningen bij het Ministerie van Financiën

61.575

76.030

Crediteuren

45.355

1.093

Nog te betalen kosten

315.992

260.604

Totaal Passiva

498.938

420.714

Activa

In afwijking van de Regeling Agentschappen 2013 is onder de post Nog te ontvangen een vordering opgenomen op het moederdepartement als gevolg van het niet-negatief mogen zijn van de exploitatiereserve. Hiervoor is toestemming verkregen van het Ministerie van Financiën.

Passiva

Over 2013 is een negatief exploitatieresultaat ad € 81,9 mln. gerealiseerd. Dit saldo is het resultaat van de consolidatie van de administraties van de onder de DJI ressorterende inrichtingen en diensten.

In het kader van het Financieel Meerjarenplan DJI is afgesproken dat bij een negatief exploitatieresultaat dat uitgaat boven de stand van de exploitatiereserve, een vordering op het Moederdepartement wordt opgenomen, die wordt vereffend met positieve exploitatieresultaten vanaf 2014. De afspraken uit het Financieel Meerjarenplan DJI zijn gedurende het jaar 2013 vervangen door het Masterplan DJI.

Tabel 10.1.3 Overzicht voorzieningen
Bedragen x € 1.000

Omschrijving

Stand per 31-12-2012

Vrijval in

2013

Dotatie in 2013

Onttrekking in 2013

Stand per 31-12-2013

Functioneel leeftijdsontslag

11.355

– 88

73

– 8.192

3.148

Substantieel bezwarende functies

42.408

– 432

26.756

– 28.449

40.283

FPU-plus

3.797

– 482

 

– 3.315

0

Wachtgelden

832

– 94

3

– 249

492

Afkoop boekwaarde gebouwen

63.993

– 594

96.525

– 60.192

99.732

Reorganisatie

15.955

– 2.756

6.221

– 8.463

10.957

Verzelfstandiging Mesdagkliniek

3.887

 

12

– 546

3.353

Totaal

142.227

– 4.446

129.590

– 109.406

157.965

Functioneel leeftijdsontslag (FLO)

De omvang van de voorziening is gebaseerd op de bestaande verplichting aan personeelsleden die op 31 december 2013 nog gebruik maakten van de FLO-regeling. De in 2013 betaalde FLO-uitkeringen ter grootte van € 8,2 mln. zijn aan de voorziening onttrokken.

Substantieel bezwarende functies (SBF)

De dotatie aan de voorziening SBF houdt verband met de nieuwe instroom in de SBF. De werkgever is wettelijk verplicht de kosten per werknemer voor de gehele looptijd van de regeling (circa 3 jaar) in één keer te doteren aan de voorziening. De in 2013 betaalde verlofuitkeringen ad € 28,5 mln. zijn aan de voorziening onttrokken.

FPU-plus

In 2004 is een voorziening gevormd in verband het gebruikmaken van het FPU-plus arrangement door DJI-medewerkers. De betalingen ad € 3,3 mln. aan de ex-medewerkers, die van dit arrangement gebruikmaken, zijn aan de voorziening onttrokken. De regeling is in december 2013 beëindigd.

Wachtgelden

Met ingang van 2007 is een voorziening wachtgelden gevormd voor ex-DJI-medewerkers die op deze datum onder de wachtgeldregeling vallen. De omvang van de voorziening is berekend op basis van het aantal deelnemers en de verwachte einddatum van de uitkering. De in 2013 betaalde wachtgelduitkeringen ad € 0,25 mln. zijn aan de voorziening onttrokken.

Afkoop boekwaarde gebouwen

DJI heeft, in samenhang met het Masterplan, ten aanzien van een aantal van de RGD gehuurde panden de beslissing genomen deze af te stoten. Aan deze beslissingen zijn veelal kosten verbonden, zoals nog resterende huren, kosten wederoplevering en sloopkosten. In het kader van diverse capacitaire maatregelen is in 2013 besloten een aantal locaties te sluiten. De kosten die hiermee samenhangen zijn aan de voorziening gedoteerd.

Reorganisatie

In verband met de verplichtingen die voortvloeien uit (voorgenomen) reorganisaties zijn reorganisatie-voorzieningen gevormd. De dotaties in 2013 vloeien voornamelijk voort uit reorganisaties die verband houden met de capacitaire krimp (het sluiten van delen van inrichtingen en het buitengebruikstellen van plaatsen).

Verzelfstandiging Mesdagkliniek

Per 1 januari 2008 is de Van Mesdagkliniek verzelfstandigd in de vorm van een private stichting. Dit heeft tot gevolg dat de medewerkers van de Van Mesdagkliniek zijn overgegaan naar een ander pensioenfonds. In verband met de kosten die hiermee samenhangen is een voorziening gevormd.

Tabel 10.1.4 Kasstroomoverzicht
x € 1.000
 

Kasstroomoverzicht

(1)

(2)

(3) = (2)-(1)

 

per 31 december 2013

Begroot

Realisatie

Verschil

1

Rekening Courant RHB 1 januari 2013

     
 

+ stand depositorekeningen

121.080

41.934

– 79.146

2

Totaal operationele kasstroom

– 5.200

122.224

127.424

         

3a

Totaal investeringen

– 43.000

– 34.321

8.679

3b

Totaal boekwaarden desinvesteringen

0

16.819

16.819

3c

Totaal investeringskasstroom

– 43.000

– 17.502

25.498

         

4a

Eenmalige uitkering aan Moederdepartement

0

0

0

4b

Eenmalige storting door Moederdepartement

0

37.500

37.500

4c

Aflossing op leningen

– 17.758

– 14.455

3.303

4d

Beroep op leenfaciliteit

40.000

0

– 40.000

4

Totaal financieringskasstroom

22.242

23.045

803

         

5

Rekening Courant RHB 31-12-2013

95.122

169.701

74.579

 

+ stand depositorekeningen

     

De operationele kasstroom is als volgt te specificeren (x € 1.000,-):

saldo van baten en lasten

– 81.949

afschrijvingen (incl. afschr. interne overboekingen)

48.177

mutaties voorzieningen

15.738

mutaties werkkapitaal

177.758

Totaal operationele kasstroom

159.724

De mutatie in het werkkapitaal is voornamelijk het gevolg van de toename van de kortlopende schulden met € 99,6 miljoen en de dotatie aan het eigen vermogen via de vordering op Moederdepartement (€ 59,2 mln.).

Omdat een hoger bedrag aan langlopende voorzieningen beschikbaar is voor de financiering van vaste activa, is geen beroep op de leenfaciliteit gedaan.

Tabel 10.1.5 algemene Doelmatigheidsindicatoren
Doelmatigheid 2013
       

Realisatie

Begroting

Verschil

Omschrijving

2010

2011

2012

2013

2013

 

DJI-totaal:

           

FTE-totaal

16.698

16.285

16.140

15.943

15.449

494

Saldo van baten en lasten in %

– 0,7%

– 2,4%

– 1,5%

– 3,3%

0%

– 3,3%

             

Productiviteitsindicatoren

           

1. gemiddeld aantal tbs-passanten

32

22

25

25

20

5

2a. gemiddeld aantal personen in PP’s (equivalentplaatsen)

450

407

401

450

455

– 5

2b. verhouding equivalentplaatsen / gemiddelde bezetting

4,2

3,9

3,9

4,7

4,4

0,3

exclusief SBF-verlof

Toelichting

FTE-totaal

Het gerealiseerde gemiddeld aantal fte is over 2013 hoger uitgekomen dan oorspronkelijk begroot.

Productiviteitsindicatoren

 • 1. Als gevolg van eerdere capaciteitsuitbreidingen en het sterk afnemend aantal opleggingen tbs met bevel tot verpleging schommelt het aantal passanten al enige jaren rond de 20. Bij tbs-gestelden met ontslag van rechtsvervolging gaat de startdatum tbs direct lopen na het onherroepelijk worden van het vonnis. Ook bij voldoende capaciteit zijn er altijd Tbs-passanten aanwezig, omdat het plaatsen in specifieke gevallen (procedureel) en ten aanzien van specifieke problematiek enige tijd kost.

 • 2. Het gemiddeld aantal PP’s over 2013 is aanzienlijk hoger dan over 2012 kon worden vastgesteld. De eerdere veronderstelling dat de afbouw van de (Z)BBI’s zal leiden tot een toename van het aantal PP’s is bewaarheid.

Doelmatigheid per doelstelling

In de onderstaande tabellen worden doelmatigheidsgegevens gepresenteerd. De verschillen bij de omzet (PxQ) kunnen zowel het gevolg zijn van volumeverschillen als van prijsverschillen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting.

Tabel 10.1.6 Gevangeniswezen regulier (beleidsartikel 34.3)

Sanctiecapaciteit

     

Realisatie

Begroting

Verschil

 

2010

2011

2012

2013

2013

Intramurale capaciteit verdeeld naar:

12.167

12.152

12.166

11.920

11.915

5

Operationele strafrechtelijke sanctiecapaciteit

11.657

11.519

11.430

11.258

11.212

46

Reservecapaciteit

350

479

583

516

569

– 53

In bewaringgestelden op politiebureaus

64

58

57

50

20

30

VN-cellen

84

84

84

84

64

20

Internationaal Strafhof

12

12

12

12

50

– 38

             

Bezettingsgraad direct inzetbare capaciteit (%)

90,9

91,1

89,6

84,7

91,3

– 6,6

             

Gemiddelde prijs per dag operationele capaciteit (x € 1,–)

229

232

259

262

248

14

Gemiddelde prijs per dag reserve capaciteit (x € 1,–)

133

121

113

95

110

– 15

Omzet operationele en res.capaciteit (p*q * € 1 miljoen)

1.004,7

1.010,3

1.110,0

1.108,4

1.049,9

58,5

             

Extramurale capaciteit verdeeld naar:

517

407

401

450

455

– 5

(Bijzonder) pen. programma’s met of zonder elektr. toezicht

450

407

401

450

455

– 5

Elektronische Detentie

67

0

0

0

0

0

             

Gemiddelde prijs per dag per plaats (x € 1,–)

51

34

47

57

46

11

Omzet extramurale sanctiecapaciteit (p*q * € 1 miljoen)

9,6

5,1

6,9

9,4

7,6

1,8

Toelichting

De lagere bezettingsgraad van de direct inzetbare capaciteit wordt voornamelijk verklaard door de afname van het aantal gedetineerden vanwege harddrugs- en vermogensdelicten (met geweld) en de gemiddelde duur van de straf. Binnen het gevangeniswezen wordt dit vooral zichtbaar in een lager aantal preventief gehechten.

Tabel 10.1.7 Forensische zorg (beleidsartikel 34.3)

Forensiche zorg

     

Realisatie

Begroting

Verschil

 

2010

2011

2012

2013

2013

Capaciteit FPC’s / forensische zorg verdeeld naar:

2.156

2.067

2.077

1.858

1.960

– 102

Rijks-Tbs-klinieken

427

427

392

373

366

7

Particuliere Tbs-klinieken

1.456

1.379

1.376

1.286

1.290

– 4

Tbs-contractplaatsen in GGz- en GHZ-instellingen

273

256

208

199

211

– 12

Reservecapaciteit

 

5

101

0

93

– 93

             

Bezettingsgraad Justitiële Tbs-klinieken (%)

91,9

92,0

90,0

92,0

91,3

0,7

             

Gemiddelde prijs per dag operationele capaciteit (x € 1,–)

480

479

496

494

524

– 30

Gemiddelde prijs per dag reserve capaciteit (x € 1,–)

 

221

173

201

202

– 1

Omzet operationele en res.capaciteit (p*q * € 1 miljoen)

377,6

360,6

364,1

335,0

363,9

– 28,9

             

Forensische zorgplaatsen in het GW (PPC’s)

           

Gemiddeld aantal plaatsen

700

700

692

680

680

0

Gemiddelde prijs per dag (x € 1,–)

367

360

399

398

398

0

Omzet (p*q * € 1 miljoen)

93,8

92,1

100,8

98,7

98,8

– 0,1

             

Intramurale cap. for. zorg in GGz/GHz verdeeld naar:

1.244

1.369

1.546

1.628

1.586

42

Inkoop forensische zorg in het strafrechtelijk kader

1.052

1.172

1.337

1.418

1.376

42

Inkoop forensische zorg voor gedetineerden

192

197

209

210

210

0

             

Gemiddelde prijs per dag (x € 1,–)

285

294

329

360

319

41

Omzet intramurale capaciteit (p*q * € 1 miljoen)

129,4

146,7

185,7

213,8

184,7

29,1

Omzet ambulante zorg (p*q * € 1 miljoen)

 

52,5

56,6

61,3

53,0

8,3

Een maatregel die in het Masterplan DJI is genomen betreft de afbouw van de reservecapaciteit voor Tbs. Dit is in 2013 gerealiseerd. Het streven om patiënten zoveel als mogelijk in de GGz te plaatsen heeft hier geleid tot hogere productie. De hogere realisatie bij de ambulante zorg hangt samen met de inzet op de justitiële verslavingszorg.

De lagere prijs voor de operationele capaciteit wordt grotendeels verklaard door de lagere bezetting. De hogere prijs voor de intramurale forensische zorg in GGZ/GHz wordt verklaard door de toevoeging van de Normatieve Huisvestingscomponent (NHC) in de loop van 2013.

Tabel 10.1.8 Vreemdelingenbewaring (beleidsartikel 34.3)

Vreemdelingenbewaring en uitzetcentra

       

Realisatie

Begroting

Verschil

 

2009

2010

2011

2012

2013

2013

Capaciteit vr.bew. en uitzetcentra verdeeld naar:

2.781

2.781

2.781

2.776

2.476

2.476

0

Vrijheidsbeneming (art. 6 Vw)

96

195

108

166

168

168

0

Vreemdelingenbewaring (art. 59 Vw)

1.648

1.568

1.421

1.382

1.361

1.361

0

In bewaring gestelden op politiebureau’s

25

2

1

1

1

1

0

Uitzetcentra

482

486

421

202

161

161

0

Reservecapaciteit

130

130

130

325

390

390

0

In stand te houden capaciteit korte termijn

400

400

330

330

330

330

0

In stand te houden capaciteit lange termijn

   

370

370

65

65

0

               

Bezettingsgraad (%) capaciteit vreemdelingenbewaring

72,6

70,9

71,8

59,0

38,4

91,3

– 52,9

               

Gemiddelde prijs per dag operationele cap. (x € 1,–)

170

193

195

196

158

194

– 36

Gemiddelde prijs per dag reserve capaciteit (x € 1,–)

 

134

75

125

93

119

– 26

Gem. prijs per dag in stand te houden cap. kort (x € 1,–)

 

79

38

78

53

76

– 23

Gem. prijs per dag in stand te houden cap. lang (x € 1,–)

 

23

5

31

13

25

– 12

               

Omzet (p*q * € 1 miljoen)

172,6

171,0

147,3

153,7

117,5

146,3

– 28,9

Toelichting

Doordat de bezetting van Vreemdelingenbewaring en Uitzetcentra laag is, heeft DJI leegstand geconcentreerd. Door het terugbrengen van de flexibele schil van extern beveiligingspersoneel was het voor DJI mogelijk om kosten te reduceren waardoor de gemiddelde dagprijs lager uitviel. Als gevolg van het Masterplan DJI zal de meerjarige capaciteit dalen en zal meer in lijn liggen met de bezetting.

Tabel 10.1.9 Justitiële jeugdinrichtingen

Justitiële Jeugdinrichtingen

       

Realisatie

Begroting

Verschil

 

2009

2010

2011

2012

2013

2013

Capaciteit JJI verdeeld naar:

1.883

1.331

1.351

1.202

1.164

1.164

0

Rijks Jeugdinrichtingen

990

688

454

358

358

358

0

Particuliere Jeugdinrichtingen

865

630

384

442

442

442

0

Inkoopplaatsen (niet justitieel)

28

           

Reservecapaciteit

   

150

150

150

150

0

In stand te houden capaciteit

 

13

363

252

214

214

0

               

Bezettingsgraad operationele capaciteit (%)

67,4

52,8

72,3

72,8

64,0

90,0

– 26,0

               

Gemiddelde prijs per dag operationele cap. (x € 1,–)

436

510

543

552

547

560

– 13

Gemiddelde prijs per dag reserve capaciteit (x € 1,–)

 

153

143

132

124

135

– 11

Gemiddelde prijs per dag aan te houden capaciteit (x € 1,–)

   

92

132

124

135

– 11

               

Omzet operationele en res.capaciteit (p*q * € 1 miljoen)

299,7

246,1

186,2

180,6

176,2

181,5

– 5,3

Toelichting

Mede door het uitblijven van de gebruikelijke voorjaarspiek in de bezetting van de JJI’s in 2013, is de operationele capaciteit ruim voldoende gebleken om het aanbod van jeugdigen te accommoderen. Gemeten over heel 2013 waren gemiddeld 512 van de 683 operationele plaatsen bezet.

Licence