Base description which applies to whole site

10.3 Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)

Het CJIB is een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie die alleen voor of in opdracht van de overheid werkt, met aangewezen taken binnen de justitieketen voor het ten uitvoerleggen en coördineren van opgelegde (Europese) financiële straffen, sancties, transacties, strafbeschikkingen, maatregelen en confiscatiebeslissingen. Met de uitvoering van deze taken draagt het CJIB bij aan het realiseren van artikelonderdeel 34.2 «tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring».

Tabel 10.3.1 Gespecificeerde Staat van baten en lasten per 31 december 2013

Omschrijving

Oorspronkelijk vast gestelde begroting

Realisatie 2013

Verschil

Realisatie 2012

Baten

     

Omzet moederdepartement

9.613

103.358

93.745

89.820

Omzet overige departementen

19.232

18.632

– 600

18.617

Omzet derden

62.307

0

– 62.307

0

Rentebaten

0

0

0

0

Vrijval voorzieningen

0

0

0

0

Bijzondere baten

0

0

0

0

Totaal baten

91.152

121.990

30.838

108.437

         

Lasten

       

Apparaatskosten

69.742

90.490

20.748

89.516

personele kosten

47.224

60.268

13.044

57.499

– Waarvan eigen personeel

42.724

53.648

10.924

52.268

– Waarvan externe inhuur

4.500

6.620

2.120

5.231

materiële kosten

22.518

30.222

7,704

32.017

– Waarvan apparaat ICT

3.578

6.721

3.143

8.073

– Waarvan bijdrage aan SSO’s

9.222

9.066

– 156

8.724

Gerechtskosten

12.819

14.467

1.648

13.941

Rentelasten

699

354

– 345

411

Afschrijvingskosten

7.892

7.554

– 338

5.792

– Immaterieel

2.314

2.461

– 147

582

– Materieel

5.578

5.093

– 485

5.210

Overige lasten

0

7.563

7.563

0

– dotaties voorzieningen

0

7.563

7.563

0

– bijzondere lasten

0

0

0

0

Totaal lasten

91.152

120.428

29.276

109.660

         

Saldo van baten en lasten

0

1.562

1.562

– 1.223

Toelichting exploitatie 2013

Baten

Omzet moederdepartement en omzet derden

Het verschil tussen de begrote en gerealiseerde omzet moederdepartement wordt met name verklaard doordat de bijdrage van het moederdepartement in lijn is gebracht met de comptabele verantwoording van vergoeding van de ontvangsten van administratiekosten bij Boeten en Transacties. In de begroting 2013 stonden deze verantwoord onder de post omzet derden.

Daarnaast zijn de gerealiseerde productieaantallen hoger dan begroot. Hierdoor zijn zowel de omzet als de kosten hoger dan begroot.

Ten behoeve van de vorming van een reorganisatie- voorziening is een bijdrage van € 7,5 mln. ontvangen. Voorts heeft het CJIB extra middelen ontvangen voor onder meer het programma Uitvoeringsketen Strafrechtelijke Beslissingen (USB) en het project Herziening Gerechtelijke Kaart (HGK). Deze zijn onder de omzet moederdepartement verantwoord.

Lasten

De stijging van de personele en materiële kosten is hoofdzakelijk het gevolg van hogere productieaantallen ten opzichte van de begroting, waardoor er sprake is van een hogere personele bezetting.

Door de implementatie van onder andere HGK en SEPA en de start van het programma Uitvoeringsketen Strafrechtelijke Beslissingen (USB) zijn de personele kosten van ICT-ontwikkelcapaciteit hoger dan begroot.

Tabel 10.3.2 Balans per 31 december 2013
x € 1.000
 

Balans 2013

Balans 2012

Activa

 

Immateriële vaste activa

581

3.051

Materiële vaste activa

 

– grond en gebouwen

1.834

2.927

– installaties en inventarissen

8.473

6.418

– overige materiële vaste activa

5.537

7.329

Voorraden

0

0

Debiteuren

484

61

Nog te ontvangen

2.669

5.332

Liquide middelen

28.829

12.262

Totaal activa

48.407

37.380

 

Passiva

 

Eigen Vermogen

 

– exploitatiereserve

0

0

– onverdeeld resultaat

1.562

– 1.223

Voorzieningen

6.288

65

Leningen bij het Ministerie van Financiën

14.188

17.922

Crediteuren

2.225

1.670

Nog te betalen

24.144

18.946

Totaal passiva

48.407

37.380

Activa

Onder de posten Debiteuren en Nog te ontvangen zijn voor een bedrag van € 0,827 mln. vorderingen op het moederdepartement en overige departementen opgenomen.

Passiva

Het Eigen Vermogen van het CJIB per 31 december 2013 blijft binnen de grens van 5% van de gemiddelde omzet van de afgelopen 3 jaar.

Onder de post Nog te betalen is een schuld aan het moederdepartement opgenomen van € 2,2 mln. Aan overige departementen is een vooruitontvangen bedrag van € 3,4 mln. opgenomen. Voorts is er van het moederdepartement voor € 7,8 mln. aan projectgelden vooruitontvangen voor digitaliseren flitspalen (zowel aanschaf, beheer, onderhoud als centralisatie verwerking output; € 5,9 mln.), het programma USB (€ 0,7 mln.), digitale handhaving (€ 0,4 mln.) en diversen (€ 0,8 mln.).

Het verloop van de Voorzieningen is in 2013 als volgt geweest:

Tabel 10.3.3 Voorzieningen 2013
x € 1.000

Omschrijving

Stand per

1-1-2013

Vrijval in 2013

Donatie in 2013

Onttrekking

in 2013

Stand per

31-12-2013

FPU-plus

65

0

11

– 76

0

Reorganisatie

0

0

7.552

– 1.264

6.288

Totaal

65

0

7.563

– 1.340

6.288

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft voor de rijksdiensten de mogelijkheid geschapen om medewerkers die daarvoor in aanmerking komen een FPU-plus arrangement aan te bieden. De onttrekkingen betreffen de feitelijke uitbetalingen. Ultimo 2013 is de voorziening geheel afgebouwd.

Het CJIB heeft in 2013 een organisatieverandering voorbereid. Onderdeel hiervan is een personele taakstelling, waarvoor een mobiliteitsplan is opgesteld. Dit plan beoogt in de periode 2013–2016 de mobiliteit van medewerkers die in het kader van de reorganisatie zijn aangewezen als verplichte of vrijwillige Van Werk Naar Werk-kandidaat te bevorderen door middel van een breed pakket aan voorzieningen. Voor de financiering van dit pakket aan voorzieningen is in 2013 een reorganisatievoorziening getroffen waarvoor een bijdrage van € 7,5 mln. is ontvangen van het moeder-departement.

De dotaties aan de voorziening en de ontvangen bijdrage zijn gesaldeerd onder de Overige lasten verwerkt.

Tabel 10.3.4 Kasstroomoverzicht per 31 december 2013
x € 1.000
   

– 1

– 2

(3) = (2)-(1)

   

Oorspron kelijk vast gestelde begroting

Realisatie

Verschil

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2013 + stand depositorekeningen

12.099

12.258

159

         

2.

Totaal operationele kasstroom

7.892

23.318

15.426

         
 

Totaal investeringen (-/-)

– 33.429

– 4.265

29.164

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

24

24

3.

Totaal investeringskasstroom

– 33.429

– 4.241

29.188

         
 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

0

0

 

Eenmalige storting door moederdepartement (+)

0

1.223

1.223

 

Aflossing op leningen (-/-)

– 7.579

– 4.634

2.945

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

33.429

900

– 32.529

4.

Totaal financieringskasstroom

25.850

– 2.511

– 28.361

       

5.

Rekening Courant RHB 31 december 2013 + stand depositorekeningen (= 1+2+3+4)

12.412

28.824

16.412

De operationele kasstroom is hoger dan begroot als gevolg van de vorming van de reorganisatie- voorziening (€ 6,3 mln.), een toename van het saldo kortlopende schulden (€ 6,7 mln.) en een afname van de vorderingen (€ 2,3 mln.).

De investeringen in 2013 betreffen:

Tabel 10.3.5 Investeringen in 2013

Investeringen

x € 1.000

– installaties en inventaris

3.340

– overige investeringen

939

4.279

In verband met de aanpassing van de investeringsplanning van digitale flitspalen zijn de gerealiseerde investeringen veel lager dan begroot. De investeringen worden doorgeschoven naar 2014. Hierdoor is het beroep op de leenfaciliteit ook veel lager dan begroot.

De eenmalige storting door het moederdepartement heeft betrekking op de aanzuivering van het negatieve eigen vermogen ultimo 2012.

Tabel 10.3.6 Overzicht doelmatigheidsindicatoren per 31 december 2013
Bedragen x € 1
       

Realisatie

Begroting

Verschil

 

2010

2011

2012

2013

2013

 

CJIB-totaal:

   

FTE-totaal

929

943

942

916

726

190

Saldo van baten en lasten in %

1,8

– 6,0

– 1,2

1,3

0,0

1,3

             

Boeten en Transacties

           

Aantal

11.285.857

10.104.626

9.656.852

9.945.429

8.901.000

1.044.429

Kostprijs (x € 1)

6,00

6,00

7,00

7,00

7,00

0

Omzet (p*q)

67.715.142

60.627.756

65.205.107

69.618.000

62.307.000

7.311.000

% geïnde zaken binnen 1 jaar

95,6

94,4

93,7

97,5

98,6

– 1,1

             

Transacties (t/m 2010 = incl. OM-afdoeningen)

           

Aantal

467.155

290.142

136.295

77.878

83.674

– 5.796

Kostprijs (x € 1)

34,76

15,33

21,84

42,39

38,80

3,59

Omzet (p*q)

16.238.308

4.447.877

2.976.683

3.300.937

3.246.723

54.214

% geïnde zaken binnen 1 jaar

64,9

62,7

65,7

78,0

65,0

13,0

 

Vrijheidsstraffen1

           

Aantal

23.568

23.267

20.025

18.744

9.857

8.887

Kostprijs (x € 1)

73,35

98,78

66,97

57,98

80,27

– 22,29

Omzet (p*q)

1.728.713

2.298.314

1.341.074

1.086.774

791.186

295.588

             

Taakstraffen1

           

Aantal

36.996

33.238

34.256

36.165

12.971

23.194

Kostprijs (x € 1)

25,90

40,18

34,75

30,80

32,11

1,31-

Omzet (p*q)

958.196

1.335.503

1.190.396

1.113.906

416.464

697.442

             

Schadevergoedingsmaatregelen

           

Aantal

11.671

10.973

13.201

12.559

6.475

6.084

Kostprijs (x € 1)

438,47

468,03

399,29

418,11

443,96

25,85-

Omzet (p*q)

5.117.383

5.135.693

5.271.027

5.250.986

2.874.559

2.376.427

% afgedane zaken binnen 3 jaar

87,4

87,3

86,9

87,0

85,0

2,0

             

Ontnemingsmaatregelen

           

Aantal

1.150

1.152

1.129

1.123

639

484

Kostprijs (x € 1)

3.745,49

4.435,43

3.513,27

4.363,67

3.575,92

787,75

Omzet (p*q)

4.307.314

5.109.615

3.966.482

4.900.402

2.284.067

2.616.335

% afgedane A-zaken binnen 3 jaar

64,3

67,3

66,5

59,9

65,0

5,1-

% afgedane B-zaken binnen 10 jaar

(-41,3)

90,1

82,8

78,6

80,0

1,4-

Voorwaaardelijke invrijheidsstelling

           

Omzet

     

693.000

   

Routeren Toezicht

           

Omzet

     

560.000

   

Omzet-diversen/input

           

Omzet

     

16.833.995

   
1

Voor vrijheidsstraffen en taakstraffen zijn er geen kwaliteitsindicatoren die direct aan de activiteiten van het CJIB zijn te koppelen. De taak van het CJIB is de administratieve regie (coördinatie) op de betreffende ketenprocessen.

Toelichting doelmatigheidstabel

Onder de boeten en transacties zijn de producten opgenomen die worden gefinancierd vanuit de administratiekosten. Dit betreffen de Wahv-sancties, boetevonnissen en OM-afdoeningen.

Over de gehele linie zijn de productieaantallen hoger uitgekomen dan begroot. De aantallen liggen, met uitzondering van de transacties, vrijwel op het niveau van 2012. Bij de transacties is de realisatie lager dan over 2012 als gevolg van de verdere implementatie van de OM-afdoening.

De inning- en afdoeningspercentages staan onder druk. Desalniettemin zijn de afgesproken indicatoren vrijwel alle (bijna) gehaald. Het hogere inningspercentage bij de transacties is te verklaren door de huidige samenstelling van de zaakstromen; de zaakstromen met een lager inningpercentage zijn overgegaan naar de OM-afdoening. Bij de ontnemingsmaatregelen zijn de lagere afdoeningspercentages te verklaren doordat de inzet met name is gericht op het uiteindelijk innen van een zaak in plaats van op een snelle inning. Verder heeft het vervallen van de mogelijkheid tot vervangende hechtenis een nadelig effect op het afdoeningspercentage bij de B-zaken (dit betreft zaken van € 10.000 – € 100.000).

Bij het product vrijheidsstraffen heeft het CJIB efficiencyvoordelen gerealiseerd, waardoor de kostprijzen, zowel ten opzichte van de begroting als ten opzichte van 2012, lager zijn uitgekomen. Bij de ontnemingsmaatregelen is de kostprijs gestegen als gevolg van extra inzet in het inning- en incassotraject vanuit het programma Afpakken. Deze extra inzet heeft in 2013 geleid tot hogere dan begrote ontnemingsbaten. De kostprijzen van de overige producten liggen min of meer in lijn met de begroting.

Licence