Base description which applies to whole site

16. BIJLAGE AFGEROND EVALUATIE EN OVERIG ONDERZOEK.

Soort onderzoek

Titel/ onderwerp

Art.

Start

Afronding

Vindplaats

1. Onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

         
           

1a. Beleidsdoorlichtingen

         
 

Preventieve maatregelen

34.2

 

2013

 
 

Veiligheidsregios en Politie

31

 

2013

 
 

Veiligheid (ICT)

31.3

 

2013

 
 

Radicalisering

36.2

 

2013

 
 

Nationale Politie

31.1

 

uitstel

 
 

Slachtofferbeleid

34.4

2013

2014

 

1b. Ander onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

         
           

Effectenonderzoek ex-ante

         
           
 

Dossieronderzoek minimumstraffen

32.3

   

1

           

Effectenonderzoek ex-post

         
 

Evaluatie voorziening nabestaanden

34.4

2007

2013

www.wodc.nl

 

Evaluatie van de Extra Beveiligde Inrichting (EBI)

35.3

2011

2013

www.wodc.nl

 

Resultaten maatregel Basisvoorziening Informatie-Integrale Bevraging (BVI-IB)

31.3

2013

2014

2

 

Procesevaluatie Coffeeshops in Nederland: deel 3

33.2

2012

2014

 
 

Verkennend onderzoek «Effectief vroegtijdig ingrijpen"

34.2

2012

2013

www.wodc.nl

 

Evaluatie Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens

32

2012

2013

www.wodc.nl

 

Actualisering recidivemetingen; diversen

34.3

2012

2013

www.wodc.nl

2. Overig onderzoek

         
 

Effectevaluatie van de gedragsinterventie Multidimensional Treatment Foster Care (MTFC)

35.3

2012

2015

 
 

Effectevaluatie Wet tijdelijk huisverbod

35.3

2011

2013

www.wodc.nl

 

Effectiviteit subsidie letselschade

32.3

2011

2013

www.wodc.nl

 

Evaluatie Nova Belgica (PI Tilburg)

34.3

2011

2013

www.wodc.nl

 

Verhoging competentiegrens kantonrechter; voormeting

32.3

2011

2014

www.wodc.nl 3

 

Actualisering systematic reviews interventies politie; stand van de kennis over de effectiviteit van politie-interventies

31.3

2012

2013

www.wodc.nl

 

Evaluatie nieuwe Haltafdoening

35.3

2012

2013

www.wodc.nl

 

Evaluatie pilot kortverblijvende en preventief gehechten in Rotterdam

34.3

2012

2013

www.wodc.nl

 

Evaluatie Wet veiligheidsregio’s

36.2

2012

2013

www.wodc.nl

 

Slachtoffermonitor 2011; politie

34.4

2011

2013

www.wodc.nl

 

Doeltreffendheid van TOOLS4U

35.3

2012

2013

www.wodc.nl

 

Evaluatie outcome dierenpolitie

31.3

2012

2013

www.wodc.nl

 

Effectiviteit Voorwaardelijke Sancties

35.3

2010

2013

www.wodc.nl

 

Werking van de Wet politiegegevens, mede in combinatie met de Wet openbaarheid van bestuur

31.3

2012

2013

www.wodc.nl

 

Procesevaluatie reclasseringstoezicht

35.3

2014

n.n.b.

4

 

Evaluatie beleidskader longstay forensische zorg

34.3

2012

2013

www.wodc.nl

 

Evaluatie pilot particuliere recherche

33.3

2012

2013

www.wodc.nl

 

Evaluatie systeem automatische nummerherkenning en de organisatie hieromheen

32.3

2013

2013

www.wodc.nl

 

Effectevaluatie actieprogramma problematische jeugdgroepen

35.3

2012

2013

www.wodc.nl

 

Evaluatie Bestuursrechtelijke geldschulden

32.2

2012

2014

 
 

Evaluatie van de werking van de lex silencio positivo

32.2

2012

2013

www.wodc.nl

 

Tweejaarsrecidive jeugd ten behoeve van predictie 7-jaarsrecidive

35.3

2012

2014

5

 

Evaluatie Nieuwe Politiewet / Nationale Politie

31

2014

2015

6

 

Evaluatie Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding (Stb.2008, 500) m.b.t. het onderdeel ouderschapsplan

32

2013

2013

www.wodc.nl

1

Onderzoek is niet doorgegaan.

2

In JB 2013 onder de werktitel Effect maatregelen t.b.v. administratieve lastenverlichting politie opgenomen in de bijlage Evaluatie- en overig onderzoek.

3

Het betreft een meerjarig project: voormeting afgerond begin 2014. Effect- en eindrapport af te ronden in 2015.

4

Onderzoek is uitgesteld; het zal halverwege 2014 starten.

5

Rapportage zal worden opgenomen in Actualisering recidivemeting Justitiële Jeugdinrichting (JJI) 2013.

6

I.v.m. complexiteit van het onderzoek is het onderzoek nog in de startfase; in JB 2013 onder de werktitel Voorbereiden nulmeting invoering nationale politie opgenomen in de bijlage Evaluatie- en overig onderzoek.

Licence