Base description which applies to whole site

17. LIJST MET AFKORTINGEN

ABD

Algemene Bestuursdienst

AC

Audit Committee

ACVZ

Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken

ADR

Auditdienst Rijk

AFBZ

Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten

AICE

Administratie- en Informatiecentrum Executie

AID

Algemene Inspectie Dienst

AIVD

Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

AJB

Arrondissementaal Justitieel Beraad

AMK

Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Nederland

Amv

Alleenstaande minderjarige vreemdeling

Amvb

Algemene maatregel van bestuur

ANPR

Automatic Number Plate Recognition

AO

Ambtelijk Overleg

API

Advanced Passenger Information

APV

Algemene Plaatselijke Verordening

AR

Algemene Rekenkamer

ARAR

Algemeen Rijksambtenarenreglement

ATb

Alerteringssysteem Terrrorismebestrijding

AVP

Aanvalsplan Informatievoorziening Politie

Awb

Algemene Wet Bestuursrecht

AWBZ

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

AZ

Ministerie van Algemene Zaken

BCA

Bestuurlijke Criminaliteitsbeeld Analyse

BDUR

Brede DoelUitkering Rampenbestrijding

BES-Eilanden

Bonaire, Sint Eustatius en Saba

BFrP

Besluit Financiën regionale politiekorpsen

BFT

Bureau Financieel Toezicht

BHV

Bedrijfshulpverlening

Bibob

Bevordering Integere Besluitvorming Openbaar Bestuur

BIR

Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst

BJZ

Bureau Jeugdzorg

BNC

Beoordeling Nieuwe (EU) Commissievoorstellen

BOA

Buitengewone Opsporingsambtenaar

BOD

Bijzondere Opsporingsdienst

BOOM

Bureau Ontnemingswetgeving Openbaar Ministerie

BOPZ

Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen

BOSZ

Betere Opsporing door Sturing op Zaken

BPP

Basis Penitentiair Programma

BRZO

Besluit Rampen en Zware Ongevallen

BS/GBA

Burgerlijke stand/ Gemeentelijke Basis Administratie

BUZA

Ministerie van Buitenlandse Zaken

BVI-IB

Basisvoorziening Informatie – Integrale Bevraging

BVK

Biometrie in de Vreemdelingenketen

BVOM

Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie

BVS

Budgetverdeelsysteem

BW

Burgerlijk Wetboek

BZK

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

CBIB

Coördinerend Beraad Integrale Beveiliging

CBO’s

Collectieve beheersorganen

CBP

College bescherming persoonsgegevens

CBRN

Chemisch Biologisch Radiologisch en Nucleair

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

CCV

Centrum voor Criminaliteitsbestrijding en Veiligheid

CEO

Chief Executive Officer

CIO

Chief Information Officer

CIOT

Centraal Informatiepunt Onderzoek & Telecommunicatie

CISO

Chief Information Security Officer

CJIB

Centraal Justitieel Incasso Bureau

COA

Centraal Orgaan opvang Asielzoekers

Comensha

Coördinatiecentrum Mensenhandel

COVOG

Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag

CPT

Committee for the prevention of torture

C&R

Criminaliteit en Rechtshandhaving

CRM

College voor de Rechten van de Mens

CSBN

Cyber Security Beeld Nederland

CSR

Cyber Security Raad

CSV

Criminele Samenwerkings Verbanden

CVOM

Centrale Verwerkingseenheid Openbaar Ministerie

CvTK

College van Toezicht op de Kansspelen

CW

Comptabiliteitswet

DG

Directoraat-Generaal

DJI

Dienst Justitiële Inrichtingen

DRZ

Domeinen Roerende Zaken

DTN

Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland

DT&V

Dienst Terugkeer en Vertrek

ECM

Enterprise Content Management

ECRIS

Europees Strafregister Informatiesysteem

EK

Eerste Kamer der Staten-Generaal

EL&I

Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

EU

Europese Unie

EU-VIS

Europees Visum Informatiesysteem

FATF

Financial Action Taskforce

FIET

Flexibel Informatie- en Expertise Team

FIU

Financial Intelligence Unit

FLO

Functioneel Leeftijds Ontslag

FPC

Forensisch Psychiatrisch Centrum

FPU

Flexibele Pensioen Uitkering

GDI

Gemeenschappelijk Dienstencentrum ICT

GGZ

Geestelijke Gezondheidszorg

GHOR

Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen

GIO

Gemeenschappelijke Informatie Organisatie

GVKA

Geïntegreerde Verplichtingen Kasadministratie

GW

Gevangeniswezen

HALT

Het Alternatief

HGIS

Homogene Groep Internationale Samenwerking

HGK

Herziening Gerechtelijke Kaart

HIC

High Impact Crimes

HKS

Herontwerp Keten Strafrechtelijke Handhaving

IAK

Integraal Afwegingskader

IBG

In Beslaggenomen Gelden

IBO

Interdepartementaal Beleidsonderzoek

ICT

Informatie- en Communicatietechnologie

IFV

Instituut Fysieke Veiligheid

IKO

Internationale Kind Ontvoering

IND

Immigratie- en Naturalisatiedienst

IPO

Inter Provinciaal Overleg

ISAC

Information Sharing and Analysis Centre

ISD

Inrichting voor Stelselmatige Daders

ITB

Individuele Trajectbegeleiding

IVM

Integrale Veiligheidsmonitor

JBZ

Justitie en Binnenlandse Zaken

JDAC

Joint Data Analysis Centre

JJI

Justitiële Jeugdinrichting

JR

Jeugdreclassering

Just-ID

Justitiële informatiedienst

JUSTIS

Justitiële Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit, Screening

KBvG

Koninklijke Broederschap van Gerechtsdeurwaarders

KCW

Kenniscentrum Wetgeving

KEI

Kwaliteit en Innovatie Rechtspraak

KIM

Keten Informatie Management

KLPD

Korps Landelijke Politie Diensten

Kmar

Koninklijke Marechaussee

KPI

Kritische prestatie indicator

KVO

Keurmerk Veilig Ondernemen

LBIO

Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdrage

LIEC

Landelijk Informatie en Expertise Centrum

M&O

Misbruik en oneigenlijk gebruik

MoMi

Wet Modern Migratiebeleid

MR

Ministerraad

MvF

Ministerie van Financiën

NAC

Nationale Academie voor Crisisbeheersing

NCC

Nationaal Crisis Centrum

NCSC

Nationaal Cyber Security Centrum

NCSS

Nationale Cyber Security Strategie

NCTV

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid

NFI

Nederlands Forensisch Instituut

NGO

Non-gouvernementele organisatie

NIAG

Nationaal Informatie- en Analysecentrum Grensbeheer

Nidos

Jeugdbescherming voor Vluchtelingen

NIFP

Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie

NODO

Nader Onderzoek Doodsoorzaak

NovA

Nederlandse Orde van Advocaten

NRGD

Nederlands Register Gerechtelijke Deskundigen

NSS

Nuclear Security Summit

NVvR

Nederlandse Vereniging van Rechtspraak

OCW

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

OM

Openbaar Ministerie

OVA

Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling

OvV

Onderzoeksraad voor veiligheid

PIJ

Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen

PM

Pro Memorie

PPC

Penitentiar Psychiatrisch Centrum

PSH

Politie Suite Handhaving.

RANOV

Regeling Afwikkeling Nalatenschap Oude Vreemdelingenwet

Rbtv

Register beëdigde tolken en vertalers

RC

Rekening-courant

REAN

Return and Emigration of Aliens from the Netherlands

RGD

Rijksgebouwendienst

RHB

Rijkshoofdboekhouding

RIEC

Regionale Informatie en Expertise Centre

RLVK

Regeling Langdurig Verblijvende Kinderen

RRB

Raad voor rechtsbijstand

RvdK

Raad voor de Kinderbescherming

RvR

Raad voor de Rechtspraak

RWT

Rechtspersoon met een Wettelijke Taak

SAOP

Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Politie

SBF

Substantieel Bezwarende Functies

SGC

Geschillencommissie voor Consumentenzaken

SGM

Schadefonds Geweldsmisdrijven

SHN

Slachtofferhulp Nederland

SHNA

Staatkundig Hervorming Nederlandse Antillen

SIB

Stichting Slachtoffer In Beeld

SiSa

Single information Single audit

SRN

Stichting Reclassering Nederland

SSO

Shared Service Organisatie

Stb

Staatsblad

SZW

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

SVG

Stichting Verslavingsreclassering GGZ Nederland

Tbs

Terbeschikkingstelling

THTC

Team High Tech Crime

TK

Tweede Kamer der Staten-Generaal

USB

Uitvoeringsketen Strafrechtelijke Beslissingen

VenJ

Ministerie van Veiligheid en Justitie

VGB

Verklaring van Geen Bezwaar

VGM

Vernieuwing Grensmanagement

VKB

Veiligheid Kleine Bedrijven

VN

Verenigde Naties

VNG

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

VOG

Verklaring omtrent het gedrag

VPS

Versterking prestaties in de strafrechtketen

VRIS

Vreemdelingen in de Strafrechtketen

VtsPN

Voorziening tot samenwerking Politie Nederland

VTW

Voornemen tot weigering

VWN

Vluchtelingenwerk Nederland

VWS

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

WAHV

Wet Administratiefrechtelijke Handhaving Verkeersvoorschriften

WAM

Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen

Wbp

Wet Bescherming Persoonsgegevens

Wobka

Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie

WODC

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum

WPBR

Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus

WPG

Wet politiegegevens

Wsnp

Wet schuldsanering natuurlijke personen

WTV

Waarmerk-, Teken- en Validatieservice

WWFT

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

WWM

Wet wapens en munitie

ZBO

Zelfstandig Bestuursorgaan

ZM

Zittende Magistratuur

ZSM

Zo Samen, Snel, Slim, Selectief, Simpel en Samenlevingsgericht Mogelijk

Licence