Base description which applies to whole site

2.1 Opbouw jaarverslag

Het jaarverslag van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) bestaat uit vier onderdelen: Algemeen, Beleidsverslag, Jaarrekening en Bijlagen.

Algemeen

Het onderdeel Algemeen omvat het verzoek tot dechargeverlening en deze leeswijzer.

Beleidsverslag

Het beleidsverslag is opgebouwd uit vijf onderdelen:

 • Het hoofdstuk beleidsprioriteiten bevat een uiteenzetting op hoofdlijnen van de bereikte resultaten.

 • De beleidsartikelen verantwoorden meer in detail in hoeverre de doelstellingen van VenJ zijn behaald. Tevens is hier de financiële toelichting te vinden op opmerkelijke verschillen tussen realisatie en begroting.

 • De niet-beleidsartikelen verantwoorden de financiële afwikkeling van de apparaatsuitgaven van het kerndepartement, de onvoorziene uitgaven en de loon- en prijsbijstellingen en een artikel voor geheime uitgaven.

 • De bedrijfsvoeringsparagraaf.

 • Het hoofdstuk over de Raad voor de rechtspraak.

Jaarrekening

De jaarrekening is opgebouwd uit vier onderdelen:

 • De departementale verantwoordingsstaat en de samenvattende verantwoordingsstaat agentschappen.

 • De saldibalans, met de bij dit onderdeel behorende financiële toelichting

 • De jaarverantwoording van de agentschappen.

 • Topinkomens

Bijlagen

Het jaarverslag bevat zes bijlagen:

 • a. Toezichtrelaties ZBO’s en RWT’s

 • b. Externe inhuur

 • c. Overzicht van in 2013 tot stand gekomen wetten

 • d. Bijlage afgerond evaluatie- en overig onderzoek

 • e. Lijst met afkortingen

 • f. Trefwoordenlijst

Licence