Base description which applies to whole site

2. LEESWIJZER

Algemeen

Op 20 april 2011 is de aanpassing van de presentatie van de Rijksbegroting onder de naam «Verantwoord Begroten» in de Tweede Kamer behandeld (Kamerstukken II, 31 865, nr. 26). Het jaarverslag is vormgegeven conform de voorschriften van Verantwoord Begroten.

Bij nota van wijziging is door middel van een splitsing van het oorspronkelijke wetsvoorstel tot vaststelling van de begrotingsstaten van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2013 een nieuw voorstel van wet tot vaststelling van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) gecreeërd.

Voor het toelichten van verschillen tussen de budgettaire raming en de realisatie in het verslagjaar, is de absolute norm aangehouden van € 1 mln.

Groeiparagraaf

Er zijn dit jaar geen nieuwe ontwikkelingen voor de groeiparagraaf te melden.

Het beleidsverslag

In het beleidsverslag wordt teruggekeken op de resultaten uit 2013. Het beleidsverslag bestaat uit de beleidsprioriteiten, de beleidsartikelen en de bedrijfsvoeringsparagraaf.

Begrotingsstructuur en budgettaire gevolgen van beleid

Dit jaarverslag is vormgegeven conform de voorschriften van Verantwoord Begroten. Door de nieuwe indeling zijn in de tabellen geen gegevens opgenomen voor de jaren 2011 en daarvoor.

Baten-lastenagentschappen

De begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kent in 2013 het baten-lastenagentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR)

De begroting voor Wonen en Rijksdienst kent in 2013 de baten-lastenagentschappen Logius, P-Direkt, De Werkmaatschappij, FMHaaglanden, Shared Service Centrum-ICT, Rijksgebouwendienst, Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf en de Dienst van de Huurcommissie.

In de jaarrekening is de financiële verantwoording van de baten-lastenagentschappen opgenomen. In de jaarrekening wordt voor deze agentschappen middels een balans, een staat van baten en lasten en een kasstroomoverzicht, financiële verantwoording afgelegd over 2013. Tevens worden de bijzonderheden ten aanzien van de bedrijfsvoering, de ontwikkeling van het vermogen, de liquiditeit en de exploitatie toegelicht.

Opbouw Jaarverslag 2013

Het jaarverslag 2013 is als volgt opgebouwd:

 • A. een algemeen deel met de dechargeverlening.

 • B. het beleidsverslag 2013 over de prioriteiten en de beleidsartikelen.

  In deel B is tevens de bedrijfsvoeringsparagraaf opgenomen.

 • C. de jaarrekening 2013.

  Deel C bestaat uit de verantwoordingsstaten van het departement en de baten-lastenagentschappen, de departementale saldibalans en het overzicht van de gefinancierde topinkomens.

 • D. de bijlagen:

  • 1. overzicht van de toezichtrelaties en ZBO’s/RWT’s;

  • 2. afgeronde evaluatie en overig onderzoek;

  • 3. externe inhuur;

  • 4. overzicht van de burgemeestersbenoemingen in 2013;

Licence