Base description which applies to whole site

1. Inleiding

In 2013 is gestart met de voorbereiding voor de beoogde decentralisaties op het gebied van de participatiewet naar werk, maatschappelijke ondersteuning en jeugdzaken. Met betrokken ministeries en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is gewerkt aan een aanbod om gemeenten bij hun nieuwe taken te ondersteunen. Ook is in 2013 een perspectief geschetst voor de vorming van provincies nieuwe stijl.

Om ruimte en vertrouwen te bieden aan maatschappelijke initiatieven zijn in 2013 door Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties belemmeringen in regelgeving weggenomen en is kennisuitwisseling en netwerkvorming op lokaal en regionaal niveau gefaciliteerd. Daarnaast is gewerkt aan het verminderen van de administratieve lasten. Dat is bereikt door betere (digitale) dienstverlening, toezicht en bestuurlijke samenwerking.

Het werkgeverschap in de publieke sector is meer gemoderniseerd. Er is een akkoord bereikt tussen sociale partners over de aanpassing van de ABP-pensioenregeling. Daarnaast is de Wet Normering Topinkomens (WNT) in werking getreden, waardoor de inkomens van topfunctionarissen – van onder de WNT vallende instellingen – worden gemaximeerd tot 130% van het ministersalaris.

Licence