Base description which applies to whole site

2. JAARVERANTWOORDING BATEN-LASTENAGENTSCHAPPEN PER 31 DECEMBER 2013

Baten-lastenagentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR)

Inleiding

Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR) beheert de stelsels van de identiteitsgegevens van burgers in Nederland. De missie van BPR is het zorgen voor een betrouwbare registratie en levering van persoonsgegevens en reisdocumenten.

BPR streeft naar een hoog kwaliteitsniveau. Dat wil zeggen dat BPR betrouwbaar, professioneel en relatiegericht werkt.

GBA

Voor de financiering van het GBA stelsel is vanaf januari 2012 een nieuw financieringsmodel geïntroduceerd. Het nieuwe financieringsmodel is gebaseerd op een stelsel van jaarabonnementen. De structuur van het stelsel van jaarabonnementen wordt jaarlijks door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) bij ministeriële regeling vastgesteld. De structuur wordt jaarlijks mede vastgesteld op basis van de voor dat jaar verwachte kosten en het aantal verzonden berichten.

Met het nieuwe financieringsmodel ontvangen de afnemers nog maar één factuur per jaar. Dit betekent een verlichting van de administratieve lasten.

Voor de gebruikers geldt een klasse die gebaseerd is op het totale verbruik aan berichten in het voorafgaande jaar. Bij meer verbruik geldt automatisch een hogere klasse en ontvangen ze een aanvullende factuur. Bij een lager verbruik dan de ingedeelde klasse vindt geen restitutie plaats. Ook ontvangen de gebruikers geen restitutie als ze het abonnement voortijdig beëindigen.

Reisdocumenten

De kostprijs van de documenten is gelijk aan de leges die BPR in rekening brengt bij de uitgevende instanties, zoals gemeenten en de buitenlandse posten. De gepresenteerde kostprijs is exclusief de gemeentelijke leges en eventuele spoedtoeslagen. De kostprijs van de paspoorten en de identiteitskaarten zijn in 2013 respectievelijk met ruim 11% en 15% lager dan in 2012. De oorzaak van deze daling is dat eind 2011 een gunstige prijsonderhandeling voor een nieuw contract voor de productie van de reisdocumenten heeft plaatsgevonden. De productie- en distributiekosten conform het vastgestelde indexcijfer (KVGO prognose en CBS indexering) van de producent zijn daarentegen gestegen. Het aantal uitgegeven reisdocumenten voor 2013 is bijna 3,3 miljoen stuks. Deze toename van de paspoorten is vanwege de extra productie van documenten in verband met de afschaffing van de kinderbijschrijving. In 2013 zijn minder jeugd identiteitskaarten verstrekt dan begroot was. Dit komt doordat eind 2011 is besloten om de prijs van een identiteitskaart voor jeugdigen te laten stijgen van € 9,22 naar € 30. De meeste jeugdigen tot 14 jaar hebben in december 2011 het jeugd NIK aangeschaft en of vervangen.

Het beheer van de beheervoorziening BSN, PIVA en Sedula wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van BZK. De kosten komen daarmee voor rekening van de begroting van BZK.

Bedrijfsvoering

De exploitatie van de GBA is in 2013 gebaseerd op een abonnementenstructuur. Binnen deze abonnementenstructuur is een onderverdeling in budgetfinanciering en tarief-financiering. Onder de tariefgefinancierde berichten zijn 60 miljoen berichten begroot en bij de budgetgefinancierde zijn 100 miljoen berichten begroot. De realisatie van de tariefgefinancierde berichten is ruim 25% hoger ten opzichte van de begroting. Eveneens is de realisatie van de budgetgefinancierde berichten in 2013 met ruim 47% gestegen ten opzichte van de begroting. De stijging van het berichtenvolume heeft bijna geen invloed op de omzet gehad omdat deze binnen de bandbreedte van de staffel valt.

GBA Berichten verkeer

Soort

Begroting 2013

Realisatie 2013

Verschil

Tarieffinanciering

60

75,11

15,11

Budgetfinanciering

100

147,48

47,48

Totaal

160

222,59

62,59

In 2013 is de begroting voor de reisdocumenten gebaseerd op 1,7 miljoen paspoorten, 1,2 miljoen Nederlandse identiteitskaarten (NIK’s) en 0,5 miljoen jeugdNIK’s die geleverd worden aan de uitgevende instanties. In 2013 zijn er ruim 2 miljoen paspoorten, ruim 1 miljoen identiteitskaarten en 0,19 miljoen jeugd NIKs verstrekt.

Reisdocumenten

Soort

Begroting 2013

Realisatie 2013

Verschil

PN

1,70

2,04

0,34

NIK

1,20

1,04

– 0,16

JNIK

0,50

0,19

– 0,31

Totaal

3,40

3,27

– 0,13

Staat van baten en lasten van het baten-lastenagentschap BPR

Staat van baten en lasten van het baten-lastenagentschap BPR (bedragen x € 1.000)
 

(1)

(2)

(3)=(2)-(1)

(4)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie 2012

Baten

       

Omzet moederdepartement

24.481

19.468

– 5.013

26.645

Omzet overige departementen

Omzet derden

66.400

79.456

13.056

79.547

Rentebaten

50

41

– 9

65

Vrijval voorzieningen

Bijzondere baten

Totaal baten

90.931

98.965

8.034

106.257

         

Lasten

       

Apparaatskosten

87.451

93.226

5.775

97.425

– personele kosten

12.113

9.419

– 2.694

7.140

waarvan eigen personeel

9.550

6.525

– 3.025

5.713

waarvan externe inhuur

2.563

2.894

331

1.427

– materiële kosten

75.339

83.807

8.468

90.285

waarvan apparaat ICT

134

134

waarvan bijdrage aan SSO's

2.000

131

– 1.869

 

Afschrijvingskosten

3.000

322

– 2.678

208

– immaterieel

– materieel

3.000

322

– 2.678

208

Overige lasten

480

1

– 479

– dotaties voorzieningen

– rentelasten

480

1

– 479

– bijzondere lasten

Totaal lasten

90.931

93.549

2.618

97.633

         

Voorlopig exploitatieresultaat

5.416

5.416

8.624

wv te restitueren aan GBA afnemers

 

2.501

 

129

wv te restitueren aan opdrachtgever Reisdoc.

 

2.916

 

8.495

Saldo van baten en lasten

 

0

 

0

Omzet moederdepartement

De omzet van het moederdepartement is lager dan de begroting. Dit komt doordat er minder jeugdNIK’s zijn verstrekt. Ook de opbrengst budgetfinanciering GBA is ruim € 2 mln. lager dan de oorspronkelijke vastgestelde begroting. BPR heeft per 1 januari 2012 PIVA V en Sedula in beheer genomen. De beheerskosten worden gefinancierd door BZK.

Omzet Derden

De omzet derden bestaat uit het tariefgefinancierde GBA berichtenverkeer, de verstrekte reisdocumenten en bijdrage voor de nieuwe infrastructuur. De realisatie van de opbrengst derden GBA en de opbrengst reisdocumenten is hoger dan begroot was. Dit komt doordat er meer GBA berichten zijn bevraagd en ook meer paspoorten zijn verstrekt dan het begroot was. De opbrengst overig heeft betrekking op de bijdrage aan de nieuwe infrastructuur. Dit heeft ook hogere (materiële) uitgaven tot gevolg.

De afschrijvingskosten voor de inventaris en installaties zijn lager dan begroot. De investering in installaties betreft de kantoorautomatisering; de investering in inventaris betreft voornamelijk het kantoormeubilair. In februari 2013 is BPR verhuisd naar de Jubitoren. De kantoorautomatisering en de inventaris wordt voornamelijk gefaciliteerd door FM Haaglanden.

Resultaat

Over het jaar 2013 is een positief exploitatieresultaat behaald van ruim € 2,5 mln. bij het beheer van de GBA. Conform Besluit Basisregistratie Personen (BRP) artikel 13 lid 3 wordt dit bedrag verrekend met de gebruikers van de GBA. Dit positieve resultaat is tot stand gekomen door hoge opbrengsten en minder kosten.

Bij het beheer van de reisdocumenten is een positief exploitatieresultaat van ruim € 2,9 mln. behaald. Conform de Dienstverlening overeenkomst met de opdrachtgever van de reisdocumenten wordt dit bedrag verrekend. Het positieve exploitatieresultaat komt door hogere opbrengsten uit de spoedleges (€ 0,9 mln.) en is het aantal uitgegeven paspoorten hoger dan geraamd (€ 2 mln.). Bij de overige producten en programma’s zijn de baten gelijk aan de lasten. Met de opdrachtgever is in DVO’s afgesproken dat de werkelijk gemaakte kosten worden vergoed. De baten bestaan uit de vergoeding voor de gemaakte kosten en zijn dus per definitie gelijk aan de lasten.

Balans

Balans per 31 december 2013 (bedragen x € 1.000)
 

Balans 2013

Balans 2012

Activa

   

Immateriële vaste activa

 

Materiële vaste activa

9.391

3.248

– grond en gebouwen

– installaties en inventarissen

141

161

– overige materiële vaste activa

9.250

3.087

Voorraden

Debiteuren

4.124

3.624

– waarvan moeder

883

 

– waarvan overig

3.241

 

Nog te ontvangen

120

213

– waarvan overig

120

 

Liquide middelen

43.393

45.710

Totaal activa

57.028

52.796

     

Passiva

   

Eigen Vermogen

5.162

5.162

– exploitatiereserve

5.162

5.162

– onverdeeld resultaat

Voorzieningen

Leningen bij het MvF

7.500

Crediteuren

5.573

8.122

– waarvan overig

5.573

 

Nog te betalen

38.793

39.512

– waarvan moeder

8.355

 

– waarvan overig

30.438

 

Totaal passiva

57.028

52.796

Het eigen vermogen is in 2013 € 0,3 mln. minder dan de gemaximeerde omvang. Deze wordt vooralsnog niet opgehoogd. Het resultaat 2013 is voor een deel toegevoegd aan het tegoed van de opdrachtgever reisdocumenten (€ 2,9 mln.) en voor een ander deel toegevoegd aan het tegoed van de gebruikers van de GBA (€ 2,5 mln.). Er zijn geen voorzieningen opgenomen op de balans. De materiële vaste activa worden uit de eigen middelen gefinancierd en voor de post overige materiële vaste activa voor investering infrastructuur is € 10 mln. geleend bij het Ministerie van Financiën. € 7,5 mln. hiervan is langlopend en daar terug te vinden op de balans. De overige € 2,5 mln. betreft kortlopende leningen.

Kasstroomoverzicht

Kasstroomoverzicht over 2013 (bedragen x € 1.000)
   

Oorspronkelijk vastgestelde begroting (1)

Realisatie (2)

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting (3)=(2)-(1)

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2013 + stand depositorekeningen

30.047

45.710

15.663

2.

Totaal operationele kasstroom

3.000

– 2.765

– 5.765

 

Totaal investeringen (-/-)

– 12.000

– 9.553

2.447

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

3.

Totaal investeringskasstroom

– 12.000

– 9.553

2.447

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

 

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

– 

 

Aflossingen op leningen (-/-)

– 3.000

3.000

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

12.000

10.000

– 2.000

4.

Totaal financieringskasstroom

9.000

10.000

1.000

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2013 + stand depositorekeningen (1+2+3+4) (maximale roodstand € 0,5 mln.).

30.047

43.392

13.345

In verband met het financieren van de nieuwe infrastructuur heeft BPR op 27 december 2013 een lening opgenomen ten bedrage van € 10 mln. bij het Ministerie van Financiën. Hiervan is € 9.5 mln. al geactiveerd. Begin 2014 zal het restant bedrag geïnvesteerd worden in de nieuwe infrastructuur. De overige investering (€ 0,1 mln.) heeft betrekking op kantoorautomatisering en zijn gefinancierd uit eigen middelen.

Doelmatigheid

Doelmatigheidsindicatoren

Omschrijving Generiek Deel

realisatie 2010

realisatie 2011

realisatie 2012

begroting 2013

realisatie 2013

Kostprijzen per product (groep)

         

* GBA (in centen)

13

10

10

10

7

* Reisdocumenten:

         

Paspoort (in euro's)

22,95

23,70

23,45

19,60

20,80

Identiteitskaart (in euro's)

17,80

18,34

18,15

13,89

15,35

           

Omzet per productgroep

         

* GBA

20.404

17.043

16.841

18.505

17.369

* Reisdocumenten

84.841

98.214

79.083

61.715

65.175

           

FTE-totaal (excl. externe inhuur)

81

70

96

119

95

           

Saldo van baten en lasten (%)

0%

0%

0%

0%

0%

Omschrijving Specifiek Deel

         

ICT Diensten

         

Kwaliteitsindicatoren:

2010

2011

2012

2013

2013

Beschikbaarheid GBA netwerk

 

100,00%

99,90%

99,90%

100,00%

Beschikbaarheid GBA-V

99,90%

99,00%

100,00%

99,90%

99,90%

Responstijd GBA-V

 

< 1 sec

< 3 sec

< 3 sec

< 3 sec

Beschikbaarheid Basisregister

 

99,80%

99,30%

99,30%

99,90%

Beschikbaarheid Verificatieregister

 

99,70%

99,70%

99,70%

99,90%

Beschikbaarheid BSN

99,80%

99,80%

100,00%

99,80%

99,90%

Klanttevredenheid

6,5

7,4

Kostprijzen per product

De werkelijke kosten GBA over 2013 ten opzichte van de bevragingen uit de GBA resulteren in een berichtprijs van 7 cent.

De werkelijke kostprijs van de paspoorten en de identiteitskaarten zijn hoger dan de begroting. Dit komt door de indexatie van de prijzen.

Omzet per productgroep

De omzet GBA bestaat uit in rekening gebrachte staffel aan de afnemers van het GBA berichtenverkeer.

De omzet van de reisdocumenten bestaat uit in rekening gebrachte rijksleges aan de uitgevende instanties.

FTE

Na reorganisatie is BPR bezig met de invulling van de openstaande vacatures. Deels zijn in 2013 de vacatures ingevuld. De overige openstaande vacatures worden in 2014 ingevuld.

Licence