Base description which applies to whole site

3. DE SALDIBALANS VAN BZK (H VII)

Activa

31–12-’13

31–12-’12

 

Passiva

31–12-’13

31–12-’12

1)

Uitgaven ten laste van de begroting

806.140

5.028.288

 

2)

Ontvangsten ten gunste van de begroting

161.726

701.140

                 

3)

Liquide middelen

26.620

21.051

         
                 

4)

Rekening-courant Rijkshoofdboekhouding

0

59.920

 

4a)

Rekening-courant Rijkshoofdboekhouding

681.477

4.313.394

                 
         

5)

Begrotingsreserves

0

59.920

                 

6)

Uitgaven buiten begrotingsverband

(= intra-comptabele vorderingen)

45.438

46.315

 

7)

Ontvangsten buiten begrotingsverband

(= intra-comptabele schulden)

34.995

81.120

                 

8)

Kas-transverschillen

0

0

         
                 
 

Subtotaal

878.198

5.155.574

   

Subtotaal

878.198

5.155.574

                 
                 

9)

Openstaande rechten

3.181

0

 

9a)

Tegenrekening openstaande rechten

3.181

0

                 

10)

Extra-comptabele vorderingen

1.005.369

876.669

 

10a)

Tegenrekening extra-comptabele vorderingen

1.005.369

876.669

                 

11a)

Tegenrekening extra-comptabele schulden

0

0

 

11)

Extra-comptabele schulden

0

0

                 

12)

Voorschotten

432.101

2.962.245

 

12a)

Tegenrekening voorschotten

432.101

2.962.245

                 

13a)

Tegenrekening garantieverplichtingen

0

441

 

13)

Garantieverplichtingen

0

441

                 

14a)

Tegenrekening openstaande verplichtingen

157.272

1.201.899

 

14)

Openstaande verplichtingen

157.272

1.201.899

                 

15)

Deelnemingen

0

0

 

15a)

Tegenrekening deelnemingen

0

0

                 
 

TOTAAL

2.476.121

10.196.828

   

TOTAAL

2.476.121

10.196.828

TOELICHTING OP DE SALDIBALANS

Waardesprong cijfers hoofdstuk VII per 01-01-2013

Met ingang van verantwoordingsjaar 2013 worden, op basis van de Rijksbegrotingsvoorschriften, in de saldibalans ook de standen van de balansposten ultimo voorgaand jaar gepresenteerd (zogenaamde vergelijkende cijfers). Als gevolg van het regeerakkoord van VVD en PvdA «Bruggen slaan» zijn er echter per 1 januari 2013 beleidsonderwerpen en de daarbij behorende organisatie-onderdelen door BZK overgedragen (ontvlochten) aan andere departementen, dan wel door BZK ontvangen (ingevlochten). De ontvlechtingen per 1 januari 2013 hebben betrekking op:

  • vreemdelingenzaken (DGVZ) naar het Ministerie van Veiligheid en Justitie;

  • integratie en Samenleving (DGWB/I&S) naar het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

  • start SSC-ICT Den Haag als baten-lastenagentschap van Hoofdstuk XVIII (ontvlochten uit artikel 11 «Apparaat»);

  • introductie van de programmabegroting Wonen en Rijksdienst (hoofdstuk XVIII), met betrekking tot de oorspronkelijke begrotingsartikelen 3, 4, 8 en 9 van Hoofdstuk VII.

Daarnaast is ook nog sprake geweest van invlechting van:

  • Doc-Direkt met ingang van 1 januari 2013 in plaats van baten-lastenagentschap als kasdienst van DGOBR van start gegaan.

Deze in- en ontvlechtingen hebben er toe geleid dat de balansstanden per 1 januari 2013 (aanzienlijk) afwijken van de eindstand 2012. In de bijlage van de toelichting van de saldibalans is dit per balanspost inzichtelijk gemaakt.

Begrotingstechnisch zijn deze aanpassingen opgenomen in Kamerstukken II, 2012–2013, 33 640 VII, nr 2 en Kamerstukken II, 2012–2013, 33 400 VII, nr 10.

Ad 1 en 2. Uitgaven en ontvangsten 2013

Bij de begrotingsuitgaven en -ontvangsten zijn de gerealiseerde uitgaven en ontvangsten opgenomen met betrekking tot het jaar waarvoor de Rijksrekening nog niet door de Tweede Kamer is goedgekeurd.

Ad 3. Liquide middelen

Het bedrag is als volgt opgebouwd:

 

(Bedragen in €)

a) Kasbeheerders

26.619.317

b) Houders Kleine Kas

850

Totaal

26.620.167

Ad a) Kasbeheerders:

Deze post is gebaseerd op de verantwoording 2013 van de kasbeheerders. Deze post bestaat voornamelijk uit het banksaldo van de kasbeheerder RCN/bevoorschotting BES ad € 26 mln en het bedrag aan contant geld ad € 0,5 mln, aanwezig in de kluis van de kasbeheerder AIVD.

Ad b) Saldo houders Kleine Kas:

Het bedrag bestaat uit voorschotverstrekkingen aan houders van een Kleine Kas en is gebaseerd op saldoverklaringen van die kashouders.

Ad 4a. Rekening-courant RHB

Op de Rekening-courant met de Rijkshoofdboekhouding (RHB) is de financiële verhouding met het Ministerie van Financiën weergegeven. Opgenomen zijn de bedragen conform Rekening-courant afschriften en het saldobiljet van genoemd departement. De volgende Rekening-courantverhouding is opgenomen in de balans:

 

(Bedragen in €)

a) Rekening-courant Hoofdstuk VII

654.644.403

b) Rekening-courant bevoorschotting BES

26.832.601

Totaal:

681.477.004

Ad a) De Rekening-courant Hoofdstuk VII:

Het saldo vertegenwoordigt de reguliere mutaties met betrekking tot Hoofdstuk VII.

Ad b) De rekening-courant Bevoorschotting BES:

De Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) heeft een eigen rekening-courant bij de RHB. De betalingen die de RCN verricht op Caribisch Nederland namens alle betrokken ministeries, worden maandelijks via de RHB verrekend met de betrokken ministeries.

Ad 6. Uitgaven buiten begrotingsverband (intra-comptabele vorderingen)

Het bedrag is opgebouwd uit de volgende posten:

 

(Bedragen in €)

a) Vorderingen kasbeheerders Rijksdiensten

1.798.199

b) Te vorderen van ministeries en derden

33.917.039

c) Intra-comptabele voorschotten

329.138

d) Intra-comptabele debiteuren

9.393.747

Totaal

45.438.123

Ad a) Vorderingen kasbeheerders Rijksdiensten

Dit bedrag bestaat uit vorderingen van de kasbeheerder RCN-BES op diverse ministeries (€ 1,4 mln) en uit vorderingen van de AIVD in verband met te verrekenen voorschotten van personeel.

Ad b) Te vorderen van ministeries en derden

In dit bedrag (€ 33,9 mln.) zijn de volgende aan diverse departementen door te berekenen posten opgenomen: aan het Ministerie van VenJ in verband met de overdracht van het beleidsterrein Vreemdelingenzaken (€ 14,4 mln.), aan het Ministerie van IenM betreffende doorberekening verzameluitkeringen (€ 5,0 mln.), aan te verrekenen salariskosten (€ 2,2 mln) en aan diverse uitvoeringsorganisaties van het Rijk in verband met uitgevoerde dienstverleningsafspraken (€ 5,1 mln.).

Daarnaast is een post opgenomen in verband met vorderingen op andere begrotingshoofdstukken die ook in administratief beheer zijn bij het Ministerie van BZK (€ 2,3 mln).

Ad c) Intra-comptabele voorschotten

Dit bedrag bestaat voornamelijk uit voorschotten aan personeel in verband met uitzendingen naar Caribisch Nederland en vergoedingen studiekosten.

Ad d) Intra-comptabele debiteuren

Het grootste deel betreft doorberekeningen voor de uitgevoerde dienstverlening aan baten-lastenagentschappen en diverse departementen (€ 8,2 mln.).

Ad 7. Ontvangsten buiten begrotingsverband (intra-comptabele schulden)

Deze balanspost is als volgt opgebouwd:

 

(Bedragen in €)

a) Schulden Kasbeheerders Rijksdiensten

1.055.792

b) Nog af te dragen loonheffing en sociale premies

8.814.239

c) Ontvangen subsidies uit Europese fondsen

14.970.217

d) Overige intra-comptabele schulden

10.154.806

Totaal

34.995.054

Ad a) Schulden Kasbeheerders Rijksdiensten

Dit bedrag is gebaseerd op de laatste verantwoordingen over 2013 van de Kasbeheerders. Het gaat in hoofdzaak om het saldo bij de kasbeheerders respectievelijk AIVD (€ 0,3 mln) en RCN-BES (€ 0,7 mln).

Ad b) Nog af te dragen loonheffing en sociale premies

Het gehele bedrag betreft de nog af te dragen loonheffing en premies van de inhoudingen over december 2013. Deze worden in 2014 met de Belastingdienst verrekend.

Ad c) Ontvangen subsidies uit Europese fondsen

Het Programmasecretariaat Europese Fondsen is per 1 januari 2013 overgedragen naar de begroting van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ). Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft in de administratieve verwerking gefaciliteerd. De openstaande schuld van BZK aan VenJ wordt in 2014 verrekend. De overdracht van deze administratieve verwerking vind plaats per 1 januari 2014.

Ad d) Overige intra-comptabele schulden

Dit saldo bestaat onder andere uit nog af te dragen pensioenpremies in 2014 (€ 5,9 mln), reserveringen eindejaars- en vakantie-uitkering en te verrekenen detacheringskosten. Tevens moet een bedrag aangaande dienstverlening nog met diverse uitvoeringsorganisaties van het Rijk worden verrekend (€ 2,3 mln).

Daarnaast is een post opgenomen in verband met vorderingen op andere begrotingshoofdstukken die ook in administratief beheer zijn bij het ministerie van BZK.

Ad 9. Openstaande rechten

Ad 9a. Tegenrekening openstaande rechten

Het saldo per 31 december 2013 wordt hieronder per ontstaansjaar gespecificeerd:

Ontstaansjaar

(Bedragen in €)

2010

156.438

2011

5.969

2012

14.859

2013

3.003.573

Totaal

3.180.839

Dit betreft het debiteurensaldo van Doc-Direkt en bestaat uit aan departementen doorberekende dienstverlening.

Ad 10. Extra-comptabele vorderingen

Ad 10a. Tegenrekening extra-comptabele vorderingen

Het saldo per 31 december 2013 wordt hieronder per ontstaansjaar en artikel gespecificeerd:

Ontstaansjaar

(Bedragen in €)

2011

670.000.000

2012

190.000.000

2013

145.368.761

Totaal

1.005.368.761

Artikel

Omschrijving

(Bedragen in €)

Artikel 1

Openbaar bestuur en democratie

363

Artikel 6

Dienstverlenende en innovatieve Overheid

30.095

Artikel 7

Arbeidszaken Overheid

15.806

Artikel 11

Centraal apparaat

5.322.497

Artikel 14

VUT-fonds

1.000.000.000

Totaal:

 

1.005.368.761

Toelichting:

Artikel 6: Dienstverlenende en innovatieve Overheid

De openstaande vorderingen bestaan uit nog te innen creditfacturen en een doorberekende bijdrage van de European Cultural Foundation voor een conferentie.

Artikel 7: Arbeidszaken Overheid

Het openstaand saldo bestaat voornamelijk uit de verrekening van een subsidieverstrekking aan de Veiligheidsregio Utrecht.

Artikel 11: Centraal apparaat

De openstaande vorderingen betreffen nog van diverse baten-lastenagentschappen te ontvangen bedragen op basis van dienstverleningsafspraken aangaande geleverde plusdiensten en/of maatwerk (€ 4,1 mln.). Daarnaast staan vorderingen open als gevolg van doorberekende detacheringovereenkomsten.

Artikel 14: VUT-fonds

Het betreft leningen uit 2011 en eerder (€ 670 mln.), 2012 (€ 190 mln.) en 2013 (€ 140 mln) aan het VUT- fonds. Het beheer van deze vorderingen wordt uitgevoerd door de Rijkshoofdboekhouding.

Ad. 12. Openstaande voorschotten

Ad. 12a. Tegenrekening openstaande voorschotten

De saldi van de per 31 december 2013 openstaande voorschotten worden hieronder per ontstaansjaar gespecificeerd:

           

(Bedragen in €)

Ontstaansjaar

stand

31-12-2012

Ontvlechting

stand

1-1-2013

verstrekt

2013

afgerekend

2013

stand

31-12-2013

t/m 2009

1.039.677.514

– 876.583.638

163.093.876

0

101.078.732

62.015.144

2010

371.461.955

– 332.621.237

38.840.718

0

15.277.549

23.563.169

2011

377.686.300

– 313.824.364

63.861.936

0

30.744.865

33.117.071

2012

1.173.419.269

– 991.654.514

181.764.755

0

57.039.623

124.725.132

2013

0

0

0

191.287.746

2.606.915

188.680.831

Totaal

2.962.245.038

– 2.514.683.753

447.561.285

191.287.746

206.747.684

432.101.347

De saldi van de per 31 december 2013 openstaande voorschotten worden hieronder per artikel gespecificeerd:

Artikel

Omschrijving

(Bedragen in €)

1

Openbaar bestuur en democratie

23.320.278

2

Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst

5.712.697

6

Dienstverlenende en innovatieve Overheid

194.706.201

7

Arbeidszaken Overheid

63.637.211

11

Centraal apparaat

43.939.690

12

Algemeen

100.785.270

Totaal

 

432.101.347

Toelichting:

Artikel 1: Openbaar bestuur en democratie

Het openstaande saldo bestaat grotendeels uit de bevoorschotting aan politieke partijen (€ 14,6 mln.) op grond van de nieuwe Wet financiering politieke partijen en aan de Oorlogsgravenstichting verstrekte voorschotten over 2013 (€ 5,9 mln). Daarnaast staat op de Vereniging Nederlandse Gemeenten een voorschot open voor het Actieprogramma Lokaal Bestuur. Na ontvangst en beoordeling van de verantwoordingsinformatie zullen deze voorschotten in 2014 en volgende jaren worden afgewikkeld.

Artikel 6: Dienstverlenende en innovatieve Overheid

De openstaande voorschotten bestaan onder andere uit de bevoorschotting aan de stichting ICT Uitvoerings-organisatie (€ 90,9 mln.), het baten-lastenagentschap Logius (€ 46,4 mln.) en het baten-lastenagentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (€ 16,6 mln.), ten behoeve van de ontwikkeling en het beheer van e-overheidsvoorzieningen. Daarnaast staan op de Vereniging Nederlandse Gemeenten voorschotten (€ 24,9 mln.) open ten behoeve van het Nationaal UitvoeringsProgramma. Stichting huis voor democratie en rechtstaat is bevoorschot op basis van de subsidieregeling ProDemos (€ 5,0 mln.).

Een groot deel van deze voorschotten kan in 2014 worden afgewikkeld op basis van de te ontvangen verantwoordingsinformatie.

Artikel 7: Arbeidszaken Overheid

Het openstaande saldo bestaat grotendeels uit de bevoorschotting van de stichting Administratie Indonesische Pensioenen (€ 36,5 mln.), ten behoeve van de pensioenen van gepensioneerd personeel uit de voormalig overzeese gebieden. Ook zijn voorschotten verstrekt aan de stichting Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheids Personeel (€ 7,9 mln.) en de stichting ICT Uitvoeringsorganisatie (€ 4,5 mln.). Tevens zijn aan diverse organisaties voorschotten voor subsidies ter bevordering van de veilige publieke taak verstrekt (€ 5,1 mln.) en voor onderzoekssubsidies (€ 3,6 mln.). Aan het Nederlands Genootschap van Burgemeesters is een voorschot (€ 1,7 mln.) verstrekt. De voorschotten zullen na ontvangst en beoordeling van de verantwoordingsinformatie in 2014 en volgende jaren worden afgewikkeld.

Artikel 11: Centraal apparaat

De openstaande voorschotten op dit artikel (€ 43,9 mln.) hebben onder andere betrekking op de bevoorschotting Loyalis over de jaren 2009 tot en met 2013 (€ 25,1 mln.) en op voorschotten verstrekt aan de baten- lastenagentschappen voor de uitvoering van de dienstverleningsovereenkomsten (€ 14,5 mln.). Daarnaast is aan het Huis voor Democratie en Rechtstaat een voorschot verstrekt ten behoeve van de viering 200 jaar Koninkrijk. Afrekeningen zullen na ontvangst en beoordeling van verantwoordingsinformatie in 2014 plaatsvinden.

Artikel 12: Algemeen

Het openstaande saldo heeft betrekking op aan gemeenten verstrekte bijdragen die zijn opgenomen in de verzameluitkeringen. De afwikkeling zal op basis van verantwoordingsinformatie volgens de SiSa-systematiek plaatsvinden in 2014 en volgende jaren.

Ad 14. Openstaande verplichtingen

Ad 14a.Tegenrekening openstaande verplichtingen

De stand openstaande verplichtingen binnen begrotingsverband is als volgt opgebouwd:

   

(Bedragen in €)

 

Stand per 1/1

 

192.504.105

 

Aangegane verplichtingen in 2013

 

788.517.574

+/+

   

981.021.679

 
       

Tot betaling gekomen in 2013

806.136.787

   

Negatieve bijstellingen verplichtingen uit eerdere begrotingsjaren

20.961.509

   
   

827.098.296

–/–

       

Openstaande verplichtingen binnen begrotingsverband:

153.923.383

 

De stand openstaande verplichtingen buiten begrotingsverband is als volgt opgebouwd:

   

(Bedragen in €)

 

Stand per 1/1

 

2.531.944

 

Aangegane verplichtingen in 2013

 

817.117

+/+

   

3.349.061

 
       

Tot betaling gekomen in 2013

0

   

Negatieve bijstellingen verplichtingen uit eerdere begrotingsjaren

0

   
   

0

-/-

       

Openstaande verplichtingen buiten begrotingsverband:

3.349.061

 

Recapitulatie balanspost:

(Bedragen in €)

 

Verplichtingen binnen begrotingsverband

153.923.383

 

Verplichtingen buiten begrotingsverband

3.349.061

 

Totaal openstaande verplichtingen:

157.272.444

 
Bijlage 1. Opbouw balansposten hoofdstuk XVIII per 1 januari 2013
 

GECERTIFICEERDE BALANS H VII 2012

ONTVLECHTING NAAR V&J

conform Protocol

ONTVLECHTING NAAR SZW

conform Protocol

ONTVLECHTING NAAR H XVIII

interne herschikkingl

ONTVLECHTING NAAR SSO-ICT

conform Protocol

INVLECHTING DOC-DIRECT

conform Protocol

EINDBALANS H VII

na verwerking in- en ontvlechtingen

BALANSPOSTEN

DEBET

CREDIT

DEBET

CREDIT

DEBET

CREDIT

DEBET

CREDIT

DEBET

CREDIT

DEBET

CREDIT

DEBET

CREDIT

1)

Uitgaven 2012

5.028.287.485,52

                     

5.028.287.485,52

 

2)

Ontvangsten 2012

 

701.139.934,09

                     

701.139.934,09

3)

Liquide middelen

21.051.306,60

 

18.712,36

                 

21.032.594,24

 

4a)

Rekening-courant RHB

 

4.296.476.676,57

                     

4.331.937.593,53

4)

Rekening-courant RHB

   

18.492.296,61

 

1.828,98

 

50.000,00

             

Rekening-courant RHB/

                           

Nationale hypotheekgarantie

50.000.000,00

         

50.000.000,00

             

Rekening-courant RHB/

                           

Begrotingsreserve Asiel

9.920.000,00

9.920.000,00

                     

RC Bevoorschotting BES

 

16.916.791,37

                       

5)

Uitgaven buiten

46.314.588,92

 

441.078,70

                 

45.873.510,22

 

begrotingsverband

                           

(intra-comptabele

                           

vorderingen)

                           

6a)

Ontvangsten buiten

 

81.119.979,01

 

18.952.087,67

 

1.828,98

 

50.000,00

         

62.116.062,36

begrotingsverband

                           

(intra-comptabele

                           

schulden)

                           

Begrotingsreserve NHG

 

50.000.000,00

         

50.000.000,00

           

Begrotingsreserve Asiel

 

9.920.000,00

 

9.920.000,00

                   

7)

Openstaande rechten

                   

2.067.074,45

 

2.067.074,45

 

7a)

Tegenrekening

                     

2.067.074,45

 

2.067.074,45

openstaande rechten

                           

8)

Extra-comptabele

876.669.225,36

 

3.277.782,90

 

3.833.241,08

 

4.409.097,54

 

2.754.461,05

 

26.200,00

 

862.420.842,79

 

vorderingen

                           

8a)

Tegenrekening

 

876.669.225,36

 

3.277.782,90

 

3.833.241,08

 

4.409.097,54

 

2.754.461,05

 

26.200,00

 

862.394.642,79

extra-comptabele

                         

26.200,00

vorderingen

                           

9a)

Tegenrekening extra-

                   

184.156,32

 

184.156,32

 

comptabele schulden

                           

9)

Extra-comptabele

                     

184.156,32

 

184.156,32

schulden

                           

10)

Voorschotten

2.962.245.038,21

 

666.188.845,37

 

1.360.542.382,86

 

487.951.074,82

 

1.450,00

     

447.561.285,16

 

10a)

Tegenrekening

 

2.962.245.038,21

 

666.188.845,37

 

1.360.542.382,86

 

487.951.074,82

 

1.450,00

     

447.561.285,16

voorschotten

                         

0,00

11a)

Tegenrekening garantie-

440.750,48

         

440.750,48

           

0,00

verplichtingen

                         

0,00

11)

Garantieverplichtingen

 

440.750,48

 

0,00

     

440.750,48

         

0,00

12a)

Tegenrekening open-

                         

0,00

staande verplichtingen

1.201.898.936,45

 

589.695.632,43

 

21.008.865,36

 

395.154.088,68

 

6.001.581,62

 

4.997.279,20

 

195.036.047,56

0,00

12)

Openst. verplichtingen

 

1.201.898.936,45

 

589.695.632,43

 

21.008.865,36

 

395.154.088,68

 

6.001.581,62

 

4.997.279,20

 

195.036.047,56

13

Deelnemingen

                           

13a)

Tegenrekening

                           

deelnemingen

                           

TOTAAL

10.196.827.331,54

10.196.827.331,54

1.288.034.348,37

1.288.034.348,37

1.385.386.318,28

1.385.386.318,28

938.005.011,52

938.005.011,52

8.757.492,67

8.757.492,67

7.274.709,97

7.274.709,97

6.602.462.996,26

6.602.462.996,26

Licence