Base description which applies to whole site

C. Jaarrekening

De jaarrekening bevat de departementale verantwoordingsstaat 2013, de samenvattende verantwoordingsstaat 2013 van de baten-lastenagentschappen, de jaarverantwoording van de baten-lastenagentschappen Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en het Nationaal Archief (NA), de saldibalans, de paragraaf misbruik en oneigenlijk gebruik van wet- en regelgeving en de publicatie personele topinkomens.

Licence