Base description which applies to whole site

C. JAARREKENING

Departementale verantwoordingsstaat 2013 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) (bedragen x € 1.000)
   

(1)

(2)

(3) = (2) – (1)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

 

34.352.608

1.190.482

 

35.160.655

1.256.011

 

808.047

65.529

                     
 

Beleidsartikelen

 

34.107.453

1.189.915

 

34.900.552

1.250.910

 

793.099

60.995

01

Primair onderwijs

9.726.096

9.727.312

1.661

10.254.006

10.166.848

39.877

527.910

439.536

38.216

03

Voortgezet onderwijs

7.043.703

7.074.820

1.361

7.829.613

7.436.116

20.143

785.910

361.296

18.782

04

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

3.564.888

3.500.665

0

3.601.266

3.496.330

18.860

36.378

– 4.335

18.860

06

Hoger beroepsonderwijs

2.608.146

2.603.548

1.213

2.773.137

2.610.870

6.447

164.991

7.322

5.234

07

Wetenschappelijk onderwijs

4.060.547

4.018.288

16

4.180.059

4.065.742

963

119.512

47.454

947

08

Internationaal beleid

8.573

16.969

99

8.673

15.704

754

100

– 1.265

655

09

Arbeidsmarkt en personeelsbeleid

437.534

437.534

0

366.525

343.509

8.576

– 71.009

– 94.025

8.576

11

Studiefinanciering

4.039.626

4.039.626

763.301

4.150.351

4.150.351

737.384

110.725

110.725

– 25.917

12

Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

115.298

115.298

6.189

105.925

105.925

4.709

– 9.373

– 9.373

– 1.480

13

Lesgelden

7.000

7.000

223.529

7.005

7.005

205.687

5

5

– 17.842

14

Cultuur

983.643

789.155

1.945

819.023

704.732

9.613

– 164.620

– 84.423

7.668

15

Media

875.893

876.224

190.500

886.504

892.936

193.542

10.611

16.712

3.042

16

Onderzoek en wetenschapsbeleid

811.107

885.520

101

859.762

891.076

4.334

48.655

5.556

4.233

25

Emancipatie

7.620

15.494

0

8.875

13.408

21

1.255

– 2.086

21

                     
 

Niet-beleidsartikelen

 

245.155

567

 

260.103

5.101

 

14.948

4.534

91

Nominaal en onvoorzien

– 818

– 818

0

0

0

0

818

818

0

95

Apparaatskosten

245.973

245.973

567

260.103

260.103

5.101

14.130

14.130

4.534

Samenvattende verantwoordingsstaat 2013 inzake baten-lastenagentschappen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) (bedragen x € 1.000)
 

(1)

(2)

(3)

(4)

 

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

t-1

Naam baten-lastenagentschap

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten

en lasten

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

231.668

231.668

0

288.181

284.995

3.186

56.513

53.327

3.186

282.526

280.269

2.257

Nationaal Archief (NA)

27.593

27.593

0

29.980

29.973

7

2.387

2.380

7

25.278

25.160

118

Totaal

259.261

259.261

0

318.161

314.968

3.193

56.513

55.707

3.193

307.804

305.429

2.375

Naam baten-lastenagentschap

Totaal kapitaaluitgaven

 

Totaal kapitaalontvangsten

Totaal kapitaaluitgaven

 

Totaal kapitaalontvangsten

Totaal kapitaaluitgaven

 

Totaal kapitaalontvangsten

Totaal kapitaaluitgaven

 

Totaal kapitaalontvangsten

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO

6.914

 

0

5.365

 

10

– 1.549

 

10

6.484

 

0

Nationaal Archief (NA)

2.940

 

1.000

3.909

 

4.735

969

 

3.735

514

 

7.947

Totaal

9.854

 

1.000

9.274

 

4.745

– 580

 

3.745

6.998

 

7.947

Jaarverantwoording baten-lastenagentschappen per 31 december 2013

DIENST UITVOERING ONDERWIJS

Baten-lastenagentschap

Inleiding

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is de uitvoeringsorganisatie van de rijksoverheid voor het onderwijs. DUO levert producten en diensten op het terrein van bekostiging van instellingen, financiering van studenten, informatievoorziening alsmede diensten gericht op de verbetering van de verbinding tussen beleid en uitvoering. Daarnaast verricht DUO werkzaamheden voor overige departementen en derden.

Financieel resultaat

Tabel 1 Samenvattende verantwoordingsstaat DUO (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie 2012

Totale baten

231.668

288.181

56.513

282.526

Totale lasten

231.668

284.995

53.327

280.269

Saldo van baten en lasten

0

3.186

3.186

2.257

         

Totale kapitaalsontvangsten

0

10

10

0

Totale kapitaalsuitgaven

6.914

5.365

– 1.549

6.484

Toelichting:

DUO heeft, mede als gevolg van een hogere invulling van de generieke inkooptaakstelling en incidentele meevallers, een positief resultaat van € 3,2 miljoen gerealiseerd. Het voorstel is om dit resultaat toe te voegen aan het eigen vermogen. DUO streeft voor 2014 naar een sluitende begroting.

DUO heeft voor 2013 geen aanvullend beroep gedaan op de leenfaciliteit. De kapitaalsuitgaven zijn gelijk aan de investeringen (€ 5,1 miljoen) plus de aflossing op de leningen (€ 0,3 miljoen).

Tabel 2 Staat van baten-lastenagentschap DUO (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie 2012

Baten

       

Omzet moederdepartement

207.766

258.405

50.639

253.726

Omzet overige departementen

14.172

18.859

4.687

16.277

Omzet derden

9.630

10.873

1.243

11.502

Rentebaten

100

31

– 69

15

Vrijval voorzieningen

 

13

13

2

Bijzondere baten

 

0

0

1.004

Totaal baten

231.668

288.181

56.513

282.526

         

Lasten

       

Apparaatskosten

224.968

277.454

52.486

273.847

Personele kosten

137.699

152.161

14.462

146.738

 

Waarvan eigen personeel

117.620

128.572

10.952

122.831

 

Waarvan externe inhuur

20.079

23.589

3.510

23.907

Materiële kosten

87.269

125.293

38.024

127.109

 

Waarvan apparaat ICT

16.000

18.919

2.919

18.761

 

Waarvan bijdrage aan SSO’s

930

1.077

147

921

Afschrijvingskosten

6.600

6.359

– 241

5.980

Materieel

6.600

6.359

– 241

5.980

Immaterieel

0

0

0

0

Overige lasten

100

1.182

1.082

442

Dotaties voorzieningen

 

1.134

1.134

381

Rentelasten

100

48

– 52

61

Bijzondere lasten

 

0

0

0

Totaal lasten

231.668

284.995

53.327

280.269

Saldo van baten en lasten

0

3.186

3.186

2.257

Als gevolg van de introductie Verantwoord Begroten is externe inhuur verantwoord onder het kopje «Personele lasten».

Toelichting:

De baten en lasten 2013 wijken substantieel af van de oorspronkelijk vastgestelde begroting 2013 (€ 231,7 miljoen). Oorzaak hiervan is de incidentele financiering van werkzaamheden op projectenbasis welke geen onderdeel vormden van de begroting. Het betreft onder andere de werkzaamheden voor het Programma Vernieuwing Studiefinanciering (€ 18,7 miljoen) en aanpassing als gevolg van de beleidsagenda (€ 8,0 miljoen). Daarnaast betreft het de bijstellingen in de (basis)dienstverlening (€ 23,9 miljoen), zoals uitvoering digitalisering examens (FACET), KOMEX, Incasso OV-studentenkaart en uitvoering Misbruik Uitwonende Beurs. Voor Overige departementen en derden betreft het met name de omzet voor werkzaamheden binnen de Shared Service Organisatie Noord (€ 3,2 miljoen).

Baten

Omzet moederdepartement

De omzet moederdepartement is € 50,6 miljoen hoger dan begroot. De hogere baten worden voornamelijk verklaard door uitvoering van opdrachten en werkzaamheden die lopende het uitvoeringsjaar zijn verstrekt door het bestuursdepartement, en niet in de oorspronkelijke begroting waren voorzien.

Omzet overige departementen

Onder de omzet overige departementen vallen ondermeer de werkzaamheden in het kader van de inburgeringstaak (€ 8,0 miljoen), de invoering van het Landelijk Register Kinderopvang (€ 6,3 miljoen), beide voor het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, print en couverteerwerkzaamheden die DUO uitvoert voor het Centraal Justitieel Incasso Bureau (€ 1,6 miljoen) ten behoeve van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienstverlening vanuit de Shared Service Organisatie Noord voor diverse ministeries (€ 2,1 miljoen) en een aantal taken ten behoeve van overige departementen (€ 0,9 miljoen).

Omzet derden

De omzet derden betreffen de ontvangen examengelden inburgeringkandidaten (€ 4,4 miljoen), kandidaten NT2- en staatsexamen VO (€ 3,3 miljoen), werkzaamheden ten behoeve van het Participatiefonds (€ 0,7 miljoen), werkzaamheden Shared Service Organisatie Noord (€ 1,0 miljoen) en overige werkzaamheden voor derden binnen het domein onderwijs voortkomend uit OCW beleidsmaatregelen (€ 1,5 miljoen).

Rentebaten

De rentevergoeding op de rekening-courant is vrijwel nihil.

Lasten

Apparaatskosten

De realisatie personeelslasten is € 14,5 miljoen hoger. Dit wordt veroorzaakt doordat de projectbezetting geen deel uit maakt van de begrote reguliere personeelslasten. Deze lasten worden gedekt door middel van projectfinanciering.

De realisatie van materiële kosten is € 38,0 miljoen hoger door de kosten van uitbesteed werk samenhangend met de eerder genoemde additionele werkzaamheden op projectenbasis en opdrachten OCW. De overschrijding op de automatiseringskosten (€ 2,9 miljoen) is eveneens het gevolg van projectmatige kosten welke geen onderdeel waren van de begroting.

Dotaties voorzieningen

De dotatie van € 1,1 miljoen zorgt dat de voorziening overeenkomt met de actuele waarde van de onderliggende lopende verplichtingen en de in 2013 aangegane verplichtingen.

Rentelasten

De rentelasten zijn nagenoeg nihil.

Balans

Tabel 3 Balans per 31-12-2013 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Balans 2013

Balans 2012

Activa

   

Immateriële vaste activa

   

Materiële vaste activa

18.842

20.966

Grond en gebouwen

0

0

Installaties en inventarissen

18.842

20.966

Overige materiële vaste activa

0

0

Voorraden

0

0

Debiteuren

4.274

3.046

Nog te ontvangen

6.875

6.032

Liquide middelen

37.772

45.002

Totaal activa

67.763

75.046

Passiva

   

Eigen Vermogen

5.887

2.701

Exploitatiereserve

2.701

444

Onverdeeld resultaat

3.186

2.257

Voorzieningen

2.304

2.378

Leningen bij het MvF

943

1.257

Crediteuren

16.460

17.266

Nog te betalen

42.169

51.444

Totaal passiva

67.763

75.046

Toelichting:

Activa

Materiële vaste activa

De boekwaarde van het materieel vast actief is in 2013 met € 2,1 miljoen afgenomen als gevolg van het ontbreken van de noodzaak om reeds nu al vervangingsinvesteringen te plegen voor de op locatie Groningen aanwezige werkplek- en rekencentrumfaciliteiten.

Debiteuren

De stand debiteuren is met € 1,2 miljoen toegenomen ondermeer als gevolg van dienstverlening Shared Service Organisatie Noord die in 2013 van start is gegaan. Onder de debiteuren zijn € 2,3 miljoen aan vorderingen op andere ministeries opgenomen: Ministerie van Veiligheid en Justitie (inzake couverteerwerkzaamheden die DUO uitvoert voor het Centraal Justitieel Incasso Bureau en dienstverlening Shared Service Organisatie) € 1,2 miljoen, Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (dienstverlening Shared Service Organisatie (€ 0,4 miljoen), Ministerie van Economische Zaken (eveneens dienstverlening Shared Service Organisatie) € 0,6 miljoen en het Ministerie van Financiën (inzake dienstverlening aan de Douane) € 0,1 miljoen.

Nog te ontvangen

Bij de post nog te ontvangen gaat het om werkzaamheden verricht in 2013 waarvoor nog geen middelen zijn verstrekt door OCW (€ 2,2 miljoen) en om vooruitbetaalde bedragen, voor het merendeel ten behoeve van softwarelicenties en onderhoudscontracten, die in 2013 voor een geheel jaar vooruit zijn betaald (€ 4,6 miljoen).

Liquide middelen

De stand liquide middelen is in 2013 met € 7,2 miljoen afgenomen. Dit als gevolg van de gepleegde investeringen van € 5,1 miljoen, aflossing op lening van € 0,3 miljoen, de negatieve operationele kasstroom van € 1,8 miljoen. Zie ook de verklaring bij het kasstroomoverzicht.

Passiva

Eigen vermogen

Het eigen vermogen DUO bedraagt na toevoeging van het positieve exploitatieresultaat 2013 € 5,9 miljoen. Het eigen vermogen bedraagt 2% van de gemiddelde omzet in de laatste drie jaar. Dit is onder het plafond van 5% van de gemiddelde omzet in de afgelopen drie jaar (€ 12,5 miljoen).

Leningen bij het MvF

DUO heeft in 2013 geen leenaanvraag ingediend bij het Ministerie van Financiën. Er is € 0,3 miljoen afgelost op bestaande leningen.

Voorzieningen

De voorzieningen bestaan uit voorzieningen in het kader van personeel (FPU en wachtgelden, € 2,3 miljoen). Uit de voorzieningen FPU en wachtgelden is € 1,2 miljoen onttrokken ten behoeve van de uitkeringen in 2013. Aan de voorziening is € 1,1 miljoen gedoteerd.

Crediteuren

De crediteuren ultimo 2013 bestaan uit openstaande facturen bij leveranciers en nog te ontvangen facturen.

Nog te betalen

De balanspost Nog te betalen bevat voor € 28,2 miljoen aan vooruit ontvangen middelen van OCW. Het betreft middelen die DUO in het boekjaar 2013 en voorgaande jaren al heeft ontvangen, maar waarvoor in het boekjaar nog geen prestatie is verricht. Op het moment dat de prestatie is verricht, worden de ontvangsten geboekt als baten. Het betreft hier doorlopende werkzaamheden welke in 2014 zullen worden verricht.

Daarnaast gaat het om de opgebouwde rechten aan vakantiegeld, eindejaarsuitkering en verlofrechten ultimo 2013 van het personeel in loondienst (€ 7,9 miljoen) en schulden met afdrachtverplichtingen (€ 0,4 miljoen), overige te betalen bedragen (€ 1,3 miljoen) en vooruit ontvangen middelen voor werkzaamheden (waarvan € 2,4 miljoen voor overige departementen) welke in 2014 moeten worden verricht (€ 3,1 miljoen). Tenslotte zijn onder deze post de investeringsspecifieke financiële bijdragen van de ministeries verantwoord. Het betreft bijdragen die de financiering van uitbreidingsinvesteringen mogelijk maken. De onttrekking volgt het afschrijvingspatroon van de betrokken vaste activa en komt ten gunste van de afschrijvingskosten. De ultimo stand bedraagt € 1,3 miljoen waarvan € 1,0 miljoen een looptijd heeft van langer dan één jaar.

De daling van de post nog te betalen ten opzichte van 2012 wordt verklaard door het wegvallen van de schuld met afdrachtverplichting inzake de incasso werkzaamheden ten behoeve van onterecht kaartbezit. Onder de post Nog te betalen is € 2,4 miljoen vooruit ontvangen middelen van andere ministeries opgenomen te weten; Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (werkzaamheden Inburgering en Kinderopvang) € 2,2 miljoen en het Ministerie van Financiën (werkzaamheden Wet Financieel Toezicht) € 0,2 miljoen.

Kasstroom

Tabel 4 Kasstroomoverzicht per 31-12-2013 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

1.

Rekening courant RHB 1 januari 2013 + depositorekeningen

47.697

44.849

– 2.848

2.

Totaal operationele kasstroom

6.600

– 1.806

– 8.406

3a

Totaal investeringen (-/-)

– 6.600

– 5.051

1.549

3b

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

10

10

3.

Totaal investeringskasstroom

– 6.600

– 5.041

1.559

4a

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

0

0

4b

Eenmalig storting van moederdepartement (+)

0

0

0

4c

Aflossingen op leningen (-/-)

– 314

– 314

0

4d

Beroep op leenfaciliteit (+)

0

0

0

4.

Totaal financieringskasstroom

– 314

– 314

0

5.

Rekening courant RHB 31 december 2013

47.383

37.688

– 9.695

Toelichting:

Naast de rekening courant RHB heeft DUO ook liquide middelen die buiten de RHB blijven. Het betreft hier een rekeningen ten behoeve van Europass, Regeling Surinaamse Studenten en Examendiensten waarop in totaal een saldo van € 84k staat (31 december 2012 € 153k). De mutatie van deze middelen wordt als onderdeel van de operationele kasstroom gepresenteerd.

De operationele kasstroom (– € 1,8 miljoen) is het saldo van resultaat (€ 3,2 miljoen), bruto afschrijvingskosten (€ 7,1 miljoen), netto onttrekkingen voorzieningen (– € 0,1 miljoen) en mutaties kortlopende vorderingen en schulden (– € 12,1 miljoen) en overige liquide middelen buiten RHB (€ 0,1 miljoen). De investeringen betreffen voornamelijk investeringen in hardware en software.

Doelmatigheid

Basisindicatoren zijn de kostprijs en kwaliteit per product of dienst. Doelmatigheid kan meerjarig worden bereikt door een lagere kostprijs (bij gelijke kwaliteit) of een hogere kwaliteit (bij gelijke kostprijs). Deze kengetallen geven inzicht in de ontwikkeling van de doelmatigheid uitgedrukt in financiële en kwaliteitskengetallen. In de begroting 2011 zijn voor het eerst afspraken over doelmatigheid gemaakt. Hierover heeft DUO zich in het departementaal jaarverslag 2011 verantwoord. Inmiddels is vanuit Financiën een richtlijn opgesteld aangaande de verantwoording over doelmatigheid. Voor het generieke deel kan DUO zich verantwoorden conform deze richtlijn. Aan het specifieke gedeelte, waarin de uitvoeringskosten per regeling in worden weergegeven, kan DUO niet voldoen. Hiervoor moet de informatievoorziening worden ingericht.

Tabel 5 Doelmatigheidsindicatoren per 31 december 2013

Omschrijving

Realisatie

Oorspronkelijke begroting

 

2010

2011

2012

2013

2013

Generiek Deel

         

Kostprijzen per product (groep)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Tarieven/uur

         

ICT gerelateerd

99

99

100

102

100

Overige uren

70

70

72

73

n.v.t.

Omzet per produktgroep (pxq)

         

Omzet Bekostiging Instellingen

n.v.t.

37

34

34

34

Omzet Studiefinaciering

n.v.t.

98

99

99

89

Omzet Examendiensten

n.v.t.

18

21

21

16

Omzet Basisregister

n.v.t.

21

19

29

20

Omzet Informatiediensten

n.v.t.

4

4

5

5

Totaal omzet basiscontract OCW

166

178

176

187

164

           

FTE-totaal (excl. externe inhuur)

1.788

1.727

1.732

1.770

n.v.t.

Saldo van baten en lasten (%)

99

100

101

101

100

Klanttevredenheid e-mail

n.v.t.

n.v.t.

7

7

n.v.t.

Klanttevredenheid balie

n.v.t.

n.v.t.

8

8

n.v.t.

Klanttevredenheid telefonie

n.v.t.

n.v.t.

7

7

n.v.t.

Toelichting:

Kostprijs per product (groep): Binnen het basiscontract met OCW wordt niet over kostprijzen gerapporteerd.

Omzet per product: DUO aggregeert haar werkzaamheden in de going concern (basiscontract) naar 5 producten. De realisatie 2013 ligt € 11 miljoen hoger dan 2012 als gevolg van uitbreiding van taken en volumeontwikkelingen basiscontract, met name binnen het produkt Basisregister waar een overheveling heeft plaatsgevonden van overige taken naar het basiscontract. Over 2010 was de verdeling van de omzet per produkt nog niet stabiel. Totale omzet basiscontract is wel beschikbaar en opgenomen. Op het basiscontract is een taakstelling van € 5,9 miljoen gerealiseerd.

FTE totaal: De bezetting van ARAR laat een stijging zien ten opzichte van 2012. DUO heeft in 2013 een aantal externe fte’s met specifieke kennis, omgezet naar interne fte’s. Dit vanuit kostenoverwegingen.

Projecttarief per uur: Het projecttarief is € 102 per uur. Een stijging van € 2 ten opzichte van 2012.

Meerwerktarief per uur: Het meerwerktarief is € 73 per uur. Een stijging van € 1 ten opzichte van 2012.

Saldo baten en lasten: DUO begroot met een exploitatiesaldo van nul. Het positieve saldo van baten en lasten 2013 van € 3,2 miljoen bedraagt 1,1% van de baten.

Indicatoren: voor 2012 is een nieuwe set van indicatoren afgesproken met het Ministerie van OCW. De historische gegevens voor 2010 en 2011 zijn niet beschikbaar.

Klanttevredenheid e-mail: Over 2013 heeft deze indicator een score van 7.

Klanttevredenheid balie: Over 2013 heeft deze indicator een score van 8.

Klanttevredenheid telefonie: Over 2013 heeft deze indicator een score van 7.

Licence