Base description which applies to whole site

BIJLAGEN 2 AFGEROND EVALUATIE EN OVERIG ONDERZOEK

Soort onderzoek

Titel/Onderwerp

Artikel

Start

Afronding

Vindplaats

1. onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

         

1a. Beleidsdoorlichtingen

         
 

Waterkwantiteit

11

2013

2014

 
 

Ruimtelijke ontwikkeling (SVIR)

13

2013

2014

 
 

Openbaar vervoer

15

2013

2014

 
 

Geluidsisolatie Schiphol (GIS)

17

2012

2013

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26959–140.html

Deze beleidsdoorlichting betreft niet het gehele artikel en is daarom als beleidsevaluatie aan de Kamer aangeboden

 

Besluit externe veiligheid inrichtingen

22

2013

2013

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32861–4.html

           

1b. Ander onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

         
 

Effectenonderzoek ex-post evaluatie van enkele onderdelen van de waterwet

11

2013

2014

 
 

Tussentijdse evaluatie Bestuursakkoord water

11

2013

2014

 
 

¾ Review Evaluatie Ruimte voor de Rivier

11

2012

2013

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-216364.html

 

CPB: MKBA waterveiligheid IJsselmeergebied

11

2010

2013

http://www.cpb.nl/publicatie/economisch-optimale-waterveiligheid-het-ijsselmeergebied

 

Diverse voortgangsrapportages in het kader van de «Regeling grote Projecten», onder andere HWBP-2,Ruimte voor de Rivier en Maaswerken

11

 

Jaarlijks

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26399–13.html

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/32698/kst-32698–13?resultIndex=1&sorttype=1&sortorder=4

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/30080

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-18106–221.html

 

KEA SMASH

13

2013

2014

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32660–57.html

 

MKBA Zandhonger Oosterschelde

13

2012

2013

http://www.rijkswaterstaat.nl/water/plannen_en_projecten/vaarwegen/oosterschelde/oosterschelde_zandhonger/

 

MKEA/MKBA Haalbaarheidsstudie 12-mijlszone

13

2013

2013

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2013/06/27/quickscan-haalbaarheidsstudie-windparken-binnen-12-mijlszone.html

 

Evaluatie Basisregistratie Gebouwen

13

2013

2013

http://bag.vrom.nl/basisregistraties-van-het-ministerie-van-infrastructuur-en-milieu/basisregistraties-adressen-en-0

 

Monitoring en evaluatie «beter benutten»

14

15

16

18

2012

2013

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-264684.html

 

Effectonderzoek Wet Rijonderricht motorrijtuigen

14

2012

2013

http://wetten.overheid.nl/BWBR0024674/geldigheidsdatum_24-07-2013

 

Evaluatie aantal doden en gewonden in het verkeer

14

 

jaarlijks

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29398–368.html

 

Ruimte voor de fiets

15

 

3 jaarlijkse monitoring

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29984–317.html

 

Evaluatie dubbeltariefsysteem taxi

15

2013

2013

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31521–72.html

 

OV-klantenbarometer

15

2013

2013

http://www.ovklantenbarometer.nl/

 

Eindrapport «Krachten bundelen voor toekomstvast doelgroepenvervoer en OV»

15

2013

2013

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-25847–117.html

 

ERTMS groot project

16

2013

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33652–4.html

 

Evaluatie Loodsenwet/toezicht ACM

18

2013

2013

https://www.acm.nl/nl/publicaties/publicatie/11402/Autoriteit-Consument-en-Markt-verlaagt-vergoeding-vermogenskosten-Loodswezen/

 

Evaluatie beleidsbrief zeevaart «verantwoord varen en een vitale vloot»

18

2013

2014

 
 

Evaluatie van fiscaal maritiem beleid met financiën

18

2013

2014

 
 

KBA Volkeraksluizen

18

2013

2013

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33400-A-53.html

 

KBA Twentekanalen

18

2013

2013

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33750-A-56.html

 

Evaluatie Project Mainport Rotterdam (evaluatie status groot project) IF artikel 17

18

2013

2013

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-24691–119.html

 

Lokale klimaatinitiatieven

19

2013

2015

 
 

ECN: Evaluatie Besluit Emissie-eisen middelgrote stookinstallaties

19

2012

2013

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-231228.html

 

Kabinetsreactie op parlementair onderzoek naar klimaat

19

2013

2013

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33193–7.html

 

MIA/VAMIL

19

 

2013

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33752–5.html

 

Ex-ante-evaluatie ontwikkelingsrichtingen mestbeleid op realisatie milieudoelen voor de veehouderij

21

2013

2013

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-281083.html

 

Evaluatie Green Deals

21

2013

2013

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-264765.html

 

Ex-ante evaluatie Circulaire economie (inclusief consumentenbeleid en Van Afval naar Grondstof (VANG))

21

2013

2013

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-234688.html

 

Evaluatie instrument duurzaam inkopen

21

2013

2013

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-290001.html

 

Evaluatie ketenaanpak

21

2013

2013

http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/duurzaam_produceren/ketenaanpak/nieuws-ketenaanpak/

           

2. Overig onderzoek

         
 

Policy dialoque n.a.v. OESO onderzoek gericht op toekomstige opgaven in het waterbeheer

11

2013

2014

http://www.oecd.org/env/watergovernanceprogramme.htm

 

Jaarlijkse voortgangsrapportage waterbeleid in Nederland 2012 (Water in Beeld)

11

12

 

Jaarlijks

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27625–290.html

 

Toetsing van de Basiskustlijn (kustlijnkaartenboek)

11

 

Jaarlijks

http://www.rijkswaterstaat.nl/water/veiligheid/bescherming_tegen_het_water/veiligheidsmaatregelen/kustlijnzorg/kustlijnkaarten/index.aspx

 

5-jaarlijkse evaluatie activiteiten Schelde estuarium conform verdrag met Vlaanderen inzake samenwerken beleid en beheer

11

2012

2013

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30862–95.html

 

PBL: Monitor SVIR

11

12

13

14

2013

2014

http://www.pbl.nl/publicaties/2012/monitor-infrastructuur-en-ruimte-2012-nulmeting

 

EC evaluatie over toestand zwemwater (jaarlijks)

12

 

Jaarlijks

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27625–290.html

 

Policy dialoque n.a.v. OESO onderzoek gericht op toekomstige opgaven in het waterbeheer

12

2013

2014

http://www.oecd.org/env/watergovernanceprogramme.htm

 

De kwaliteit van het drinkwater in Nederland 2012

12

 

2013

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27625–313.html

 

RIVM: bescherming drinkwaterbronnen in het nationaal beleid

12

 

2013

http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Wetenschappelijk/Rapporten/2013/april/Bescherming_drinkwaterbronnen_in_het_nationaal_beleid

 

ILT: bedrijfsvergelijking in de drinkwatersector

(benchmark 2012–2013)

12

 

2014

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-277498.html

 

ILT: Jaarevaluatie drinkwatertarieven

(jaarlijks)

12

 

2013

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27625–309.html

 

Evaluatie ladder voor duurzame verstedelijking

13

2013

2014

http://www.pbl.nl/publicaties/infrastructuur-en-verstedelijking-kennis-en-beleid-voor-een-betere-afstemming

 

Plan MER Structuurvisie Ondergrond

13

2013

 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bodem-en-ondergrond/ruimtelijke-ordening-ondergrond

 

MKBA Structuurvisie Ondergrond

13

2013

 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bodem-en-ondergrond/ruimtelijke-ordening-ondergrond

 

Mobiliteitsbalans 2013

14

15

16

17

18

2013

2013

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-259733.html

 

Jaarverslag van de Nederlandse Autoriteit voor spoorveiligheid

16

   

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29893–156.html

 

Spoorveiligheid personen/Verkeersslachtoffers op het spoor

16

 

jaarlijks

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-276592.html

 

Audit security

16

2013

2014

 
 

MER Evaluatie Betuweroute Aspect Sociaal

16

2013

2013

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-239593.html

 

Impact analyse EU DG Transport

16

2012

2013

http://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/evaluations/index_en.htm

 

Externe veiligheid

17

2013

 

http://easa.europa.eu/language/nl/home.php

De herziening van het LIB is in twee fases verdeeld. Gezien de samenhang met het baangebruik is de herziening van Externe Veiligheid gekoppeld aan het tweede traject dat in 2015 vorm krijgt. De evaluatie van het LIB zal niet eerder dan vijf jaar na inwerkingtreding plaatsvinden

 

Voortgang klimaatbeleid in de balans voor de leefomgeving

19

 

2 jaarlijks

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31253–32.html

 

Jaarlijks monitorrapport NSL

20

 

jaarlijks

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30175-E.html

 

National ecosystem assessment

PBL Quick Scan Hoofdlijnennotitie

21

2013

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-252785.html

 

Tweede tussentijdse evaluatiedoelstelling vernieuwing stoffenbeleid (REACH/SOMS)

22

2013

2014

 
 

Vierjaarlijkse evaluatie Nationale aanpak Milieu en Gezondheid

22

2013

2013

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-28089–27.html

 

Evaluatie van de BRZO (RUD)structuur

22

2013

2014

 
 

Evaluatie Activiteitenbesluit

22

2012

2013

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29383-K.html

 

Verkenning toekomst KNMI en heroverweging wet KNMI

23

 

2013

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32379–8.html

 

Publicitair jaarverslag 2012 obv meerjarenplan ILT (jaarlijks)

24

 

2013

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-247448.html

 

Staat van de transportveiligheid 2012

14

16

17

24

 

jaarlijks

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-276592.html

 

Nader rapport WGR plusgebieden

25

 

2013

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33659–6.html

 

Uitvoeringsregeling en beleidsregel BDU verkeer en vervoer

25

 

2013

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2013–34173.html

Toelichting

Bij MIRT projecten en de te nemen voorkeursbeslissingen ligt altijd een MKBA ten grondslag. Deze wordt bij de voorkeursbeslissing openbaar. Over de voortgang van de besluitvorming over MIRT projecten wordt de Tweede Kamer ieder half jaar geïnformeerd via een rapportage.

De onderzoeks- en adviesrapporten met betrekking tot de totstandkoming van de omgevingswet staan op pleio (https://omgevingswet.pleio.nl/pages/view/361708/onderzoeksrapporten en https://omgevingswet.pleio.nl/pages/view/361455/adgviesrapporten

KIM publiceert haar rapporten op http://www.kimnet.nl

PBL publiceert haar onderzoeken op de site http://www.pbl.nl

ILT publiceert haar rapporten op http://ilent.nl/

Licence