Base description which applies to whole site

40 Apparaat

Op dit artikel staan alle personele en materiële uitgaven en ontvangsten van het Ministerie van Economische Zaken.

Budgettaire gevolgen: verplichtingen, uitgaven en ontvangsten

Bedragen x € 1.000

40 Apparaat

Realisatie

Oorspronkelijk vastgestelde Begroting 2013

Verschil

 

2010

2011

2012

2013

   

VERPLICHTINGEN

484.442

443.891

485.269

406.130

398.788

7.342

UITGAVEN

484.442

450.891

485.050

410.616

398.870

11.746

             

Personele uitgaven kerndepartement

244.876

231.030

267.280

213.356

226.153

– 12.797

waarvan eigen personeel

217.902

207.200

202.700

171.759

173.678

– 1.919

waarvan externe inhuur

23.803

16.152

6.663

4.434

16.500

– 12.066

Materiële uitgaven kerndepartement

157.385

145.283

147.459

121.495

105.869

15.626

waarvan ICT

26.252

30.123

7.685

14.404

5.600

8.804

waarvan bijdrage aan SSO’s (exclusief DICTU)

49.574

57.240

41.957

34.927

40.225

– 5.298

waarvan SSO DICTU

32.877

47.151

29.612

43.812

34.572

9.240

Personele uitgaven buitendiensten

57.566

51.454

51.295

57.513

47.743

9.770

waarvan eigen personeel

52.831

49.028

48.583

52.414

44.000

8.414

waarvan externe inhuur

2.426

2.426

2.712

2.112

2.690

– 578

Materiële uitgaven buitendiensten

24.615

23.124

19.016

18.252

19.105

– 853

waarvan ICT

3.400

3.400

3.434

3.979

3.315

664

waarvan bijdrage aan SSO’s

3.900

3.900

3.891

2.019

4.147

– 2.128

             

ONTVANGSTEN

27.724

16.862

22.016

25.776

15.027

10.749

Toelichting op de verplichtingen en uitgaven

Personeel Kerndepartement

Het verschil tussen de vastgestelde begroting en de realisatie wordt met name veroorzaakt door de lagere uitgaven dan geraamd voor het begeleiden van werk naar werk (vWnW), de vertraagde uitvoering van maatregelen in het kader van het sociaal flankerend beleid (– € 13,1 mln) en de sneller afnemen van oude wachtgeldverplichtingen (– € 3,6 mln) dan oorspronkelijk geraamd. De post personeelsgerelateerde zaken is

€ 3 mln hoger uitgevallen dan geraamd. Het totaal volume van de ambtelijk personeel kerndepartement is in 2013 eveneens afgenomen door de overgang van het Directoraat Generaal voor de Internationale Betrekkingen naar het Ministerie van Buitenlandse Zaken (verwerkt bij Nota van wijziging 2013).

Materieel kerndepartement

Op dit onderdeel zijn zowel de materiële uitgaven voor het kerndepartement als de bijdrage van artikel 40 aan het uitvoerende agentschap DICTU opgenomen. Het verschil tussen de vastgestelde begroting en de realisatie (totaal € 15,3 mln) wordt met name veroorzaakt door de bijdrage voor reparatie incompliancy software, informatiebeveiliging, ICT infrastructuur, bouw ondernemingsdossier en de bijdrage voor het afstoten van kasteel Groeneveld.

Personeel buitendiensten

Het verschil tussen de vastgestelde begroting en de realisatie (€ 9,8 mln) heeft een administratieve achtergrond. Deze wordt veroorzaakt door de overgang per 1 april 2013 van het ZBO OPTA naar de dienst Autoriteit Consument en Markt (ACM), de uitgaven van het onderdeel OPTA worden grotendeels door de markt gefinancierd. Deze organisatieaanpassing van ZBO naar dienst leidt tot een desaldering voor de uitgaven en ontvangsten van het onderdeel OPTA in de realisatie van 2013.

Materieel buitendiensten

De geraamde uitgaven voor gezamenlijke huisvesting, flexplekken en ICT standaardisatie bij de samenvoeging van de diensten CA, NMa en ZBO OPTA tot de nieuwe dienst ACM zijn in 2013 niet volledig doorgevoerd en uitgegeven (2 € 1,0 mln).

Toelichting op de ontvangsten

De meerontvangsten (€ 10,4 mln) houden ondermeer verband met de overgang van het ZBO OTPA naar de buitendienst ACM, de uitgaven van het onderdeel OPTA worden grotendeels door de markt gefinancierd. Deze organisatieaanpassing leidt tot het opnemen van een desaldering voor de uitgaven en ontvangsten van het onderdeel OPTA in de realisatie van 2013.

Totaaloverzicht apparaatsuitgaven en -kosten van EZ-organisatie (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie 2010

Realisatie 2011

Realisatie 2012

Realisatie 2013

Begroting 2013

Verschil

Totaal apparaat EZ

           
             

1. Departement

           

Kerndepartement (beleid + staf)

402.261

372.279

412.217

332.696

327.074

5.622

Buitendiensten:

           

Centraal Planbureau (CPB)

14.931

13.963

13.751

13.559

13.545

14

Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)

49.725

48.605

44.365

     

Consumentenautoriteit (CA)

6.708

6.025

5.101

     

Autoriteit Consument en Markten (ACM)

     

55.295

49.147

6.148

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)

6.082

5.985

7.094

6.911

7.175

– 264

PIANOo (exclusief Programma)

4.735

4.034

2.522

2.155

1.929

226

             

2. Agentschappen

           

Agentschap NL

275.841

249.051

234.243

229.303

212.930

16.373

Agentschap Telecom

28.377

28.439

28.480

30.223

30.657

– 434

NVWA

279.643

270.500

253.696

265.192

215.693

49.499

Dienst Landelijk Gebied

127.239

116.428

102.206

95.821

91.060

4.761

Dienst Regelingen

159.655

157.043

148.276

146.011

131.116

14.895

DICTU

113.790

110.104

121.289

147.173

121.025

26.148

             

3. ZBO’s en RWT’s1

           

Centraal Bureau voor de Statistiek

194.743

185.578

184.653

183.930

183.796

134

Stichting COVA

1.518

2.136

1.256

1.203

1.261

– 58

VSL incl. Verispect

12.122

13.710

13.713

 

14.185

 

Raad voor de Accreditatie

9.923

10.080

11.196

11.779

11.676

103

             

Raad van Bestuur Autoriteit Consument en Markt (ACM)

594

970

505

669

779

– 110

TNO

546.699

567.466

580.096

566.240

501.858

64.382

SBB (Staatsbosbeheer)

67.350

66.733

63.766

60.733

61.300

– 567

Raad voor de Plantenrassen

900

1.056

918

894

942

– 48

CTGB (College Toelating Gewasbeschermingsmiddelen)

9.004

8.708

9.749

12.920

11.879

1.041

Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek

242.342

245.878

236.600

 

235.700

 

Kamer van Koophandel

       

218.727

 
1

In de tabel zijn de personele en materiële apparaatskosten van de agentschappen, ZBO's en RWT's vermeld. Echter, deze apparaatskosten worden niet alleen door EZ gefinancierd, maar ook door andere opdrachtgevende Ministeries en derden. Bij het opstellen van het Jaarverslag was de jaarrekening 2013 nog niet voor alle genoemde ZBO's en RWT's bekend.

Licence