Base description which applies to whole site

41 Nominaal en Onvoorzien

Dit niet-beleidsartikel bevat de posten prijsbijstelling, loonbijstelling en onvoorzien.

Budgettaire gevolgen

(Bedragen x € 1.000)

41 Nominaal en Onvoorzien

Realisatie

Oorspronkelijk vastgestelde Begroting 2013

Verschil

 

2010

2011

2012

2013

   

VERPLICHTINGEN

0

0

0

0

29.773

– 29.773

UITGAVEN

0

0

0

0

29.773

– 29.773

             

41.10 Prijsbijstelling

0

0

0

0

29.523

– 29.523

41.20 Loonbijstelling

     

0

0

0

41.30 Onvoorzien

0

0

0

0

250

– 250

41.40 In te vullen posten

     

0

0

0

Toelichting

Op dit artikel is geen sprake van realisatie. De bij Nota van Wijziging 2012 toegekende structurele reeks voor de prijsbijstelling is bij de 1e suppletoire begroting en Nota van Wijziging van 2013 structureel verdeeld over de relevante artikelen. Bij 1e suppletoire begroting 2013 is een technische loonbijstelling toegekend voor de stijging van de sociale lasten, deze technische loonbijstelling is bij Nota van Wijziging 2013 toegedeeld naar de relevante artikelen.

Licence