Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

III Financieel en materieel beheer

Opvolging aanbevelingen Algemene Rekenkamer (AR)

In 2013 is voortvarend gewerkt aan de aanbevelingen en zijn adequate maatregelen doorgevoerd.

  • Zo zijn alle vertrouwensfuncties vastgesteld en in een centrale administratie vastgelegd. Voor een aantal functies is het aanvraagformulier voor screening door de AIVD nog in behandeling bij het departement of loopt het AIVD onderzoek nog.

  • Ten aanzien van het inkoop- en contractbeheer heeft EZ verbeteracties uitgevoerd met betrekking tot contractregisters, inkoopanalyses en – kalenders en concurrentiestelling. Medio 2013 is het Inkoop Uitvoeringscentrum (IUC) gestart waarbij alle inkoopexpertise binnen EZ gebundeld is.

Nationale verklaring (NV)

Met de NV verklaart de Minister van Financiën aan de Tweede Kamer en de Europese Commissie of het financieel beheer van Europese geldstromen binnen Nederland op orde is. In maart 2014 heeft de Staatssecretaris van EZ de deelverklaringen voor de gezamenlijke Europese Landbouwfondsen, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Europees Visserijfonds (EVF) over voorgaande jaren afgegeven. In de deelverklaringen EFRO en EVF is opgenomen dat de managementverificaties die de rechtmatigheid van de betalingen borgen onvoldoende hebben gefunctioneerd en dat de toegestane foutfractie (2%) is overschreden. De managementautoriteiten West (EFRO) en directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn (EVF) nemen acties om dergelijke tekortkomingen in de toekomst terug te brengen.

Frauderisico’s

EZ kent een veelvoud aan regelingen en hanteert een departementale kaderstelling ter voorkoming van misbruik en oneigenlijk gebruik van subsidieregelingen. Dienstonderdelen besteden per ontwerpregeling expliciet aandacht aan het minimaliseren van risico’s waaronder fraude. De uitvoerende diensten handhaven de naleving van de subsidieregelingen en registeren de vermoedens van fraude en onderzoeken deze en ondernemen indien nodig gepaste actie. Op dit moment is er geen aanleiding te veronderstellen dat (risico’s van) fraude, misbruik- of oneigenlijk gebruik niet door de getroffen beheers- en handhavingmaatregelen ontdekt worden. Tot slot heeft de Directie Bedrijfsvoering (DB) de regeling integriteitsbeleid EZ opgesteld. Tevens is een gedragscode integriteit verspreid en zijn handreikingen voor het omgaan met financiële belangen en integriteitsbeleid opgesteld en hoofden van dienst hierover bevraagd.

DICTU

Bij DICTU hebben in 2013 de bedrijfsvoeringsprocessen onder druk gestaan. De belangrijkste oorzaak hield verband met het herinrichten van de financiële processen. De ADR heeft voor de DICTU een controleverklaring met een beperking afgegeven.

Licence