Base description which applies to whole site

IV Overige aspecten in de bedrijfsvoering

Audit Committee

Het Audit Committee (AC) is voor het departementaal management een belangrijk instrument voor advisering over de bedrijfsvoering waaronder het auditbeleid. Het AC bestaat uit de voorzitter (de SG), drie DG’s, de directeur FEZ, de directeur ADR en twee externe leden. In 2013 was onder andere geagendeerd het auditplan van de ADR, de aandachtspunten in het financieel en materieel beheer en de voortgang in het beheer van risico’s in de EU-conformiteit van beleid en uitvoering (waaronder de Nationale Verklaring).

Krimptaakstelling

In de ramingen voor personele en materiële uitgaven voor EZ (inclusief agentschappen en ZBO's) is meerjarig de apparaatstaakstelling verwerkt uit hoofde van het Regeerakkoord 2012–2015, zoals toegelicht in de begroting 2012 (TK, 33 000 XIII, nr. 2, blz. 152–153: «De omvang van de apparaatstaakstelling bedraagt voor 2012 € 44 mln en loopt op naar € 288 mln in 2015 en € 332 mln in 2018»). De implementatie heeft ook in 2013 zijn beslag gekregen.

Grote ICT projecten

Sinds enkele jaren informeert het Ministerie van BZK de Tweede Kamer over departementale grote ICT-projecten waarvan de kosten tenminste € 20 mln bedragen. In 2013 is binnen EZ gewerkt aan twee grote ICT-projecten. Het betreft de projecten AERIUS-II (Programmatische Aanpak Stikstof) en implementatie van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (nGLB). Het betreft vernieuwing van geografische informatiesystemen en uitvoeringsprocessen. De risico’s verbonden aan bovengenoemde projecten zijn mede geborgd door het toepassen van de rijksbreed aanvaarde en beproefde Prince II methodiek. Hierdoor worden in een vroegtijdig stadium risico’s (ook voor privacy en uitvoering) gedetecteerd en gedurende het proces voortdurend geactualiseerd. Er is geen reden te veronderstellen dat risico’s onvoldoende in beeld zijn.

Licence