Base description which applies to whole site

Aansluiting realisatie agentschappen met financiering door moederdepartement

Door een vergelijking van de «bijdrage moederdepartement (EZ)» uit tabel A met de bijdragen die vermeld zijn in de tabel B is de aansluiting te maken tussen de realisaties in de agentschapsparagraaf en de bijdragen die op de beleidsartikelen zijn geraamd.

A – Realisatie agentschappen 2013

Bedragen x € 1.000

Bijdrage moeder-

Bijdrage overige

Bijdrage

Overige

Totale

 

departement (EZ)

departementen

derden

baten

baten

           

Agentschap NL

153.970

76.640

3.474

4.257

238.341

Agentschap Telecom

11.622

42

20.971

466

33.101

DICTU

156.079

4.240

1.518

2.706

164.561

DLG

78.926

8.487

15.372

502

103.287

DR

147.995

768

13.414

43

162.220

NVWA

129.522

73.614

57.905

17.051

278.092

Totaal

678.132

163.791

112.654

25.025

979.602

B – Bijdragen aan agentschappen per beleidsartikel (realisatie 2013)

Bedragen x € 1.000

Realisatie

2013

Agentschap NL

154.283

art. 11 Goed functionerende economie en markten

365

art. 12 Sterk innovatievermogen

68.602

art. 13 Excellent ondernemingsklimaat

28.032

art. 14 Doelmatige en duurzame energievoorziening

38.680

art. 16 Agro-, visserij- en voedselketens

17.004

art. 18 Natuur en Regio

1.600

Agentschap Telecom

11.214

art. 11 Goed functionerende economie en markten

10.921

art. 12 Sterk innovatievermogen

293

DICTU

156.097

art. 11 Goed functionerende economie en markten

3.224

art. 13 Excellent ondernemingsklimaat

8.149

art. 40 Apparaat

43.812

Bijdrage agentschappen en diensten

100.912

DLG

93.347

art. 16 Agro-, visserij- en voedselketens

221

art. 18 Natuur en Regio

93.126

DR

161.878

art. 13 Excellent ondernemingsklimaat

550

art. 16 Agro-, visserij- en voedselketens

112.193

art. 18 Natuur en Regio

49.135

NVWA

147.246

art. 14 Doelmatige en duurzame energievoorziening

697

art. 16 Agro-, visserij- en voedselketens

144.817

art. 18 Natuur en Regio

8.438

BTW-compensatie

– 6.706

Totaal

724.065

Opmerkingen bij verschillen tussen realisatiestanden in tabel A en tabel B

Agentschap NL

In de agentschapsparagraaf van AgNL is in de staat van baten en lasten bij de «omzet moederdepartement» een realisatie opgenomen van € 149.833. De «bijzondere baten» ad € 4.137 betreft echter ook een bijdrage van het moederdepartement en deze post is in tabel A opgeteld bij de omzet moederdepartement.

Dienst Landelijk Gebied (DLG)

Het verschil tussen de «bijdrage moederdepartement EZ» in tabel A en de bijdrage aan DLG in tabel B hangt samen met een storting van € 15 mln door EZ in verband met een voorziening voor reorganisatiekosten die tot uitdrukking komt op de balans bij de post «eigen vermogen». Het restant betreft verschillen tussen gerealiseerde omzet en ontvangsten in verschillende jaren.

Dienst Regelingen (DR)

Een deel van de uitvoering van het opdrachtenpakket is vanwege de late invulling van wet en regelgeving doorgeschoven naar 2014. Het betreft hier de opdrachten met betrekking tot het nieuwe GLB, nieuw Mestbeleid en BGT (Beheer Grootschalige Topografie).

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

Het verschil van € 17 mln tussen de «bijdrage moederdepartement EZ» in tabel A en de bijdrage aan NVWA in tabel B houdt hoofdzakelijk verband met de bijdrage aan de voorziening huisvesting (van EZ en VWS).

Licence