Base description which applies to whole site

Agentschap Telecom (AT)

Staat van baten en lasten

Bedragen x € 1.000
 

(1)

(2)

(3)=(2)-(1)

(4)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2013

Realisatie 2013

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie 2012

Baten

       

Omzet moederdepartement

13.593

11.622

– 1.971

13.006

Omzet overige departementen

11

42

31

105

Omzet derden

19.052

20.971

1.919

19.727

Rentebaten

16

56

40

51

Vrijval voorzieningen

       

Bijzondere baten

135

410

275

566

Totaal baten

32.807

33.101

294

33.455

         

Lasten

       

Apparaatskosten

       

Personele kosten

18.936

19.392

456

18.263

– waarvan eigen personeel

18.485

18.445

– 40

 

– waarvan externe inhuur

451

947

496

 

Materiële kosten

11.721

10.831

– 890

10.217

– waarvan apparaat ICT

       

– waarvan bijdrage aan SSO's

2.074

4.970

2.896

 

Afschrijvingskosten

       

Immaterieel

 

150

150

152

– materieel

1.979

1.589

– 390

2.062

Overige lasten

       

– dotaties voorzieningen

75

291

216

147

– rentelasten

42

45

3

60

– bijzondere lasten

       

Totaal lasten

32.753

32.298

– 455

30.901

         

Saldo van baten en lasten

54

803

749

2.554

Toelichting op de baten

Omzet moederdepartement

(Bedragen x 1.000)

Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2013

Realisatie 2013

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie 2012

Structurele bijdragen moederdepartement

       
         

DGETM: Juridische procedures

926

1.031

105

926

DGETM: Antennebeleid

829

690

– 139

829

DGETM: Geokaart antenneregister

0

32

32

 

DGETM: Beleidsvoorbereiding en -evluatie

1.088

610

– 478

1.165

DGETM: Compensatie vergunningvrij

2.388

2.592

204

1.954

DGETM: UHT

 

48

48

 

DGETM: Aanpak Interferentie

39

64

25

39

DGB&I: Uitvoering wet Ruimtevaart

141

137

– 4

67

subtotaal

5.411

5.204

– 207

4.980

SG: Repressieve handhaving

1.253

1.371

118

1.253

SG: Bevoegd aftappen

580

594

14

537

SG: Compensatie vergunningvrij

1.272

728

– 544

1.079

SG: Dataretentie

871

837

– 34

837

SG: Grondroerdersregeling (WION)

1.347

1.355

8

1.370

SG: Ruimtevaart toezicht

227

112

– 115

298

SG: New Regulatory Framework

766

838

72

494

SG: KPN Waalhaven

     

81

subtotaal

6.316

5.835

– 481

5.949

Subtotaal structurele bijdragen

11.727

11.039

– 688

10.929

         

Incidentele bijdragen

       

DGETM: Projecten

2.438

647

– 1.791

2.678

Subtotaal projecten DGETM

2.438

647

– 1.791

2.678

         

Verrekeningen op bijdragen

 

– 64

– 64

– 601

         

Taakstelling Rutte

– 572

 

572

 

Totaal omzet moederdepartement

13.593

11.622

– 1.971

13.006

De omzet moederdepartement bestaat uit de vergoedingen die worden ontvangen van EZ voor de uitvoering van opdrachten. De lagere omzet wordt veroorzaakt door onderuitputting op de offertes en de projecten 2,6 GHZ en de Multibandveiling. De verrekeningen betreft de som van de verschillen tussen ontvangen voorschotten en nacalculaties.

De taakstelling Rutte was in de ontwerpbegroting 2013 nog niet verdeeld over de verschillende bijdrages en was daarom als aparte post opgenomen. In overleg met de opdrachtgever is bepaald op welke taken de taakstelling te realiseren. Dit is verwerkt in de realisatiecijfers 2013.

Omzet overige departementen

(Bedragen x 1.000)

Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2013

Realisatie 2013

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie 2012

I&M: Kennisplatform Elektromagnetische Velden & Gezondheid

11

10

– 1

11

I&M: Onderzoek upgrade GSM-Railway

 

4

4

 

RIVM: Exposure metingen/E-monument

 

15

15

 

V&J: Onderzoek Noodnet Communicatievoorzieningen

 

12

12

94

         

Totaal omzet overige departementen

11

42

31

105

Agentschap Telecom heeft in 2013 een aantal opdrachten ontvangen van overige departementen die ten tijde van het opstellen van de begroting nog niet bekend waren. In totaal heeft dit gezorgd voor een toename van de omzet met € 0,03 mln in 2013.

Omzet derden

(Bedragen x 1.000)

Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2013

Realisatie 2013

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie 2012

Vergunninghouders en overige:

17.112

16.823

– 289

16.290

– vaste verbindingen

3.260

3.020

– 240

2.849

– mobiele communicatie

4.718

4.548

– 170

4.697

– (openbare) (mobiele) elektronische communicatie

1.912

2.132

220

1.503

– radiodeterminatie

60

57

– 3

56

– radiozendamateurs

5

8

3

6

– omroep

5.152

5.228

76

5.093

– overige/verlengingen

151

34

– 117

62

– examens

149

137

– 12

134

– verklaringen, keuringen en erkenningen

4

4

 

4

– randapparatuur

1.701

1.655

– 46

1.886

Satellietoperators

471

979

508

376

BZK (C2000)

46

46

 

46

Defensie

1.284

1.284

 

1.284

Korps Landelijke Politiediensten

139

139

 

139

Caribisch Nederland

 

1.666

1.666

1.501

Verenigd Koninkrijk / OFCOM

 

34

34

91

         

Totaal omzet derden

19.052

20.971

1.919

19.727

De begrote omzet derden is exclusief de inkomsten voor Caribisch Nederland (CN). In de realisatie zijn de inkomsten wel meegenomen. Het verschil van € 1,9 mln wordt hiermee voor € 1,7 mln verklaard. De inkomsten van de satellietoperators zijn door extra werkzaamheden € 0,5 mln hoger. Op de omzet van vergunninghouders is sprake van een kleine omzetderving ad € 0,3 mln.

Bijzondere baten

De post bijzondere baten is met name hoger door de verkoop van activa aan DICTU, in het kader van de overdracht van de ICT werkzaamheden, en door de verkoop van dienstauto’s.

Toelichting op de lasten

Apparaatskosten

Personele kosten

De personele kosten zijn in totaal € 0,5 mln hoger ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde begroting. De gemiddelde bezetting was met 237,3 fte lager dan begroot (251,5 fte). Daardoor zijn de loonkosten aanmerkelijk lager uitgevallen. Dat verschil wordt teniet gedaan doordat de reis- en verblijfkosten met ingang van 2013 in het kader van de werkkostenregeling zijn verplaats van materiële naar personele kosten. Per saldo zijn de kosten eigen personeel daardoor vrijwel gelijk aan de begroting.

Omdat het moeilijk is gebleken vacatures te vervullen is meer gebruik gemaakt van externe inhuur dan was begroot, met als gevolg € 0,5 mln meerkosten.

Materiële kosten

De bijdragen aan SSO’s betreft met name DICTU. De kosten zijn aanmerkelijk hoger uitgevallen omdat ten tijde van het opstellen van de begroting nog onvoldoende zicht was op welke taken zouden worden overgedragen aan de SSO’s en welke kosten daarmee gemoeid zouden zijn.

Dat de materiële kosten per saldo toch lager zijn uitgevallen wordt overwegend veroorzaakt door de verschuiving van de reis- en verblijfkosten naar personele kosten.

Dotaties voorzieningen

Naar aanleiding van een stelselwijziging, waardoor de benodigde voorziening voor ambtsjubilea per medewerker nauwkeuriger wordt berekend, is ruim € 0,2 mln extra gedoteerd.

Saldo van baten en lasten

De werkzaamheden Caribisch Nederland zijn door het agentschap niet meegenomen in de begroting 2013 omdat ten tijde van het opstellen te veel onduidelijkheid bestond over de te verwachten baten en lasten Caribisch Nederland. Het resultaat exclusief Caribisch Nederland is € 0,08 mln en dus in lijn met het begrote resultaat ad € 0,05 mln.

Balans per 31 december 2013

(Bedragen in € 1.000)
 

Balans 2013

Balans 2012

Activa

   

Immateriële activa

299

449

Materiële vaste activa

   

– grond en gebouwen

   

– installaties en inventarissen

886

1.185

– overige materiële vaste activa

4.078

4.657

Debiteuren

2.776

2.612

Nog te ontvangen

355

9.078

Liquide middelen

10.378

10.389

Totaal Activa

18.772

28.370

     

Passiva

   

Eigen vermogen

   

– exploitatiereserve

1.620

1.625

– onverdeeld resultaat

803

2.554

Voorzieningen

510

324

Leningen bij het MvF

704

975

Crediteuren

381

1.012

Te verrekenen met vergunninghouders c.a.

7.162

6.618

Te verrekenen met Caribisch Nederland

1.669

 

Nog te betalen

5.923

15.262

Totaal Passiva

18.772

28.370

Nog te ontvangen/Nog te betalen

Deze posten zijn aanmerkelijk lager doordat in 2013 een substantieel bedrag aan openstaande boetes en dwangsommen is ontvangen en afgedragen aan het moederdepartement.

Eigen vermogen (inclusief onverdeeld resultaat)

Bedragen x € 1.000

2011

2012

2013

Omzet, excl. rente- en bijzondere baten

31.745

32.839

32.623

Gemiddelde omzet over 3 jaar

32.501

32.900

32.403

       

Toegestane exploitatiereserve

1.550

1.625

1.620

Resultaat

1.255

2.554

803

Eigen vermogen

2.805

4.179

2.423

Inclusief het resultaat over 2013 bedraagt het saldo van de exploitatiereserve € 2,4 mln en ligt daarmee boven het toegestane maximum. Bij eerstvolgende suppletoire wet zal worden aangegeven hoe dit wordt hersteld.

Voorzieningen

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde

Dotaties

Dotatie ivm

Onttrekkingen

Vrijval

Boekwaarde

 

1/1/2013

 

correctie 2012

   

31/12/2013

Wachtgeld en FLO

103

27

 

53

 

77

Ambtsjubilea

221

31

233

52

 

433

Totaal

324

58

233

105

0

510

Naar aanleiding van een stelselwijziging, waardoor de benodigde voorziening per medewerker nauwkeuriger wordt berekend, heeft een extra dotatie op de voorziening ambtsjubilea plaatsgevonden.

Te verrekenen met vergunninghouders c.a.

De post «te verrekenen met vergunninghouders» geeft de schuld aan de vergunninghouders c.a. van Agentschap Telecom weer. De schuld is opgebouwd uit overdekkingen in voorgaande jaren.

Met het oog op een stabiel tarievenbeleid kunnen niet alle onder- en overdekkingen in één keer in de tarieven verwerkt worden. Daarom kent deze post ook een langlopende component. Deze post zal de komende jaren substantieel worden afgebouwd door de middelen aan te wenden voor de ontwikkeling en bouw van een nieuw vergunningverleningssysteem (GAMMA).

Te verrekenen met Caribisch Nederland

Deze post is vergelijkbaar met de post «te verrekenen met vergunninghouders c.a.», maar dan specifiek voor de vergunninghouders in Caribisch Nederland. Het komende jaar worden de tarieven kritisch tegen het licht gehouden om deze post af te bouwen.

Aandeel moederdepartement en overige departementen in vorderingen en schulden

(Bedragen x € 1.000)

moederdepartement

overige departementen

Debiteuren

11

39

Nog te ontvangen

23

42

Liquide middelen

 

10.378

totaal vorderingen

34

10.459

Crediteuren

60

5

Nog te betalen

1.138

484

totaal schulden

1.198

489

Kasstroomoverzicht over 2013

(Bedragen x € 1.000)
   

(1)

(2)

(3)=(2)-(1)

 

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2013

Realisatie 2013

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2013

+ stand depositorekeningen

6.523

10.389

3.866

2.

Totaal operationele kasstroom

2.108

1.481

– 627

3a.

totaal investeringen (–/–)

– 3.250

– 711

2.539

3b.

totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

     

3.

Totaal investeringskasstroom

– 3.250

– 711

2.539

4a.

eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)

 

– 345

– 345

4b.

eenmalige storting door moederdepartement (+)

469

 

– 469

4c.

aflossingen op leningen (–/–)

– 436

– 436

 

4d.

beroep op leenfaciliteit (+)

     

4.

Totaal financieringskasstroom

33

– 781

– 814

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2013

+ stand depositorekeningen

5.414

10.378

4.964

*noot: maximale roodstand € 0,5 mln

De operationele kasstroom is vooral lager doordat de afname van de kortlopende schulden aanmerkelijk groter is dan de toename van de kortlopende vorderingen.

De investeringen zijn € 2,6 mln lager dan begroot. Dit heeft twee oorzaken. Ten eerste is het project Gamma vertraagd, waardoor er in 2013 geen sprake is geweest van investeringen. Verder zijn de geplande investering in auto’s voor de inspecteurs niet meer in 2013 gerealiseerd. In 2013 is voornamelijk geïnvesteerd in meetapparatuur en in het vast meetnet.

Het verschil op de financieringskasstroom is ontstaan doordat het resultaat over 2012 hoger is uitgevallen dan oorspronkelijk begroot, met als gevolg een uitkering aan het moederdepartement.

Doelmatigheidsindicatoren

Overzicht doelmatigheidsindicatoren per 31 december 2013

 

Realisatie 2010

Realisatie 2011

Realisatie 2012

Realisatie 2013

Begroting 2013

Inputindicatoren

           

Kernindicatoren

           

Verhouding direct/indirect (in fte)

 

183,0/93,6

175,5 / 94,5

186,6 / 70,0

174,9 / 74,9

184 / 72

Verklarende/achtterliggende variabelen

   

     

Personeelskosten per fte

 

€ 71.323

€ 71.111

€ 69.853

€ 70.395

€ 70.422

Totaal aantal fte's (excl. externe inhuur)

 

276,6

246,0

256,6

237,3

251,5

Kosten inhuur externen (PAO-definitie; x € 1.000)

 

€ 1.867

€ 1.570

€ 1.113

€ 947

€ 451

Outputindicatoren

           

Uurtarief (wijziging in reële termen)

 

2,90%

0,00%

– 0,45%

– 1,47%

 

Aantal declarabele uren (per fte en totaal)

 

1.429/1.667

1.453/1.667

1.453 / 1.667

1.450/ 1.660

 

Aantal werkbare /beschikbare uren:

   

   

– werkbare uren

 

1.836

1.836

1.836

1.829

1.836

– bruto beschikbare uren

 

1.667

1.667

1.667

1.660

1.660

– netto beschikbare uren

 

1.588

1.588

1.588

1.585

1.581

Verklarende/achterliggende variabelen

           

Bedrijfsresultaat (x € 1.000)

 

1.875

1.255

2.554

803

54

Omzet

 

34.368

32.294

33.455

33.036

32.807

Kwaliteitsindicatoren

           

Kernindicatoren

           

Klanttevredenheid:

 

(schaal 5,0)

 

3,9

 

• doelgroep hoog belang

 

3,8

niet in 2011

niet in 2012

 

≥ 7

• doelgroep midden belang

 

4,0

niet in 2011

niet in 2012

 

≥ 7

• doelgroep laag belang

 

4,0

niet in 2011

niet in 2012

 

≥ 7

Doorlooptijd primaire processen:

   

 

Vergunningaanvragen 95% binnen

8 weken

93%

96%

98%

99%

95%

 

6 weken

89%

     

85%

 

4 weken

83%

     

60%

 

2 weken

63%

     

35%

             

Reactietijd storingsklachten

norm

         

Klachten van levensbelang ≤ 4 uur

100%

100%

98%

100%

100%

100%

Klachten van maatschappelijk belang ≤ 12 uur

98%

98%

95%

91%

97%

98%

Klachten van individueel belang ≤ 3 werkdagen

80%

92%

99%

80%

95%

90%

             

Gegrond verklaarde bezwaarschriften aantal

norm

25

21

19

9

 

≤ 5%

 

11,3%

9,0%

2,4%

≤ 5%

Aantal klachten

 

14

7

2

3

≤ 7

Medewerkertevredenheid

 

7,6

niet in 2011

niet in 2012

7,0

≥ 7,0

Verklarende/achterliggende variabelen

           

Ziekteverzuim

≤ 4,3%

4,0%

4,6%

5,4%

4,2%

≤ 4,1%

Licence