Base description which applies to whole site

Dienst ICT Uitvoering (DICTU)

Staat van baten en lasten

Bedragen x € 1.000
 

(1)

(2)

(3)=(2)-(1)

(4)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

2013

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting 2013

Realisatie 2012

Baten

       

Omzet moederdepartement

135.608

156.097

20.489

127.907

Omzet overige departementen

376

4.240

3.864

85

Omzet derden

 

1.518

1.518

1.583

Rentebaten

       

Vrijval voorzieningen

     

16

Bijzondere baten

 

2.706

2.706

8.093

Totaal baten

135.984

164.561

28.577

137.684

         

Lasten

       

Apparaatskosten:

       

Personele kosten

54.948

83.004

28.056

66.392

– waarvan eigen personeel

19.899

28.935

9.036

 

– waarvan externe inhuur

1.800

6.505

4.705

 

Materiële kosten

66.077

64.169

– 1.908

54.897

– waarvan apparaat ICT

35.600

31.441

– 4.159

 

– waarvan bijdrage aan SSO’s

3.650

3.837

187

 

Afschrijvingskosten

       

materieel

8.518

4.328

– 4.190

3.705

– waarvan apparaat ICT

8.518

4.328

– 4.190

3.705

Immaterieel

5.442

4.983

– 459

6.933

Overige lasten

       

– dotaties voorzieningen

 

689

689

125

– bijzondere lasten

 

6.302

6.302

6.687

– rentelasten

1.000

526

– 474

802

Totaal lasten

135.984

164.001

28.017

139.541

         

Saldo van baten en lasten

0

560

560

– 1.857

Toelichting op de baten

Omzet moederdepartement

In 2013 is de ICT van Agentschap NL (AgNL) en Agentschap Telecom (AT) bij DICTU ondergebracht. Dit is de voornaamste oorzaak van de stijging van de omzet moederdepartement.

De verdeling per productgroep wordt in onderstaande tabel weergegeven.

Omzet moederdepartement

Bedragen x € 1.000

Oorspronkelijke vastgestelde begroting

2013

Realisatie 2013

Verschil realisatie en oorspronkelijke begroting

Realisatie 2012

Werkplekservices

29.700

35.887

6.187

31.302

Infrabeheer

23.600

25.462

1.862

18.770

Applicatieservices

50.150

59.838

9.688

45.007

Overige omzet

32.158

34.9101

2.752

32.828

Totaal

135.608

156.097

20.489

127.907

1

De post gerealiseerde overige omzet 2013 bestaat voornamelijk uit algemene kosten (€ 22,8 mln). Dit zijn kosten voor de DICTU-organisatie die worden omgeslagen over alle opdrachtgevers.

Daarnaast bevat de post directe doorbelastingen (€ 3,7 mln) en overige posten (€ 8,4 mln). Directe doorbelastingen zijn inkopen die DICTU meteen geheel doorbelast aan opdrachtgevers, bijvoorbeeld op het gebied van telecommunicatie.

Overige posten omvat voornamelijk kosten die niet worden gedekt vanuit DICTU-tarieven maar waarvoor alternatieve financiering ter beschikking wordt gesteld bijvoorbeeld door het moederdepartement voor onderhoud licenties en informatiebeveiliging.

Omzet overige departementen

Het opdrachtenpakket van DICTU voor opdrachtgevers van andere departementen is toegenomen, zoals in de eerste suppletoire begroting toegelicht. De realisatie van het geraamde pakket omzet overige departementen in 2013 is als volgt:

€ 0,097 mln Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

€ 0,411 mln Sociale Zaken en Welzijn;

€ 0,259 mln Infrastructuur en Milieu;

€ 3,464 mln Volksgezondheid Welzijn en Sport;

€ 0,005 mln Ministerie van OC&W;

€ 0,001 mln Ministerie van Financiën.

Omzet derden

De realisatie van het geraamde pakket omzet derden in 2013 is als volgt:

€ 0,676 mln CIBG;

€ 0,789 mln Staatsbosbeheer;

€ 0,052 mln Stichting Ictu;

€ 0,001 mln Spir-IT.

Bijzondere baten

DICTU heeft in 2013 bijzondere baten ontvangen voor extra kosten van softwarelicenties, intensivering informatiebeveiliging, het terugbrengen van het aantal werkplekken dat DICTU ondersteunt en de concentratie van datacentra.

Toelichting op de lasten

Personele kosten

De stijging van de personele kosten wordt veroorzaakt door een hogere omzet en daardoor een hogere inzet van personeel.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingskosten zijn lager dan begroot omdat er in het voorgaande jaren inhaalafschrijvingen zijn doorgevoerd die nu tot lagere kosten leiden.

Saldo van baten en lasten

Door het positieve resultaat in 2013 wordt het negatieve eigen vermogen, dat was ontstaan door het negatieve resultaat van 2012, gerepareerd.

Voorzieningen

Bedragen x € 1.000

         
 

Boekwaarde

Dotaties

Onttrekkingen

Vrijval

Boekwaarde

 

1/1/2013

     

31/12/2013

Reorganisatievoorziening

248

186

217

 

217

Per 1 januari 2014 heeft DICTU nog vier medewerkers die ten laste komen van de reorganisatievoorziening. Drie medewerkers vallen onder het regime van «werk naar werk». Bij één medewerker is sprake van een aflopende suppletie regeling.

Balans per 31 december 2013

Bedragen in € 1.000
 

Balans 31-12-2013

Balans 31-12-2012

Activa

   

Immateriële vaste activa

17.716

18.687

Materiële vaste activa

11.963

 

– grond en gebouwen

   

– installaties en inventarissen

9.011

12.603

– overige materiële vaste activa

2.952

 

Voorraden

   

Debiteuren

32.638

24.132

Nog te ontvangen

8.422

10.101

Liquide middelen

478

 

Totaal activa

71.217

65.523

     

Passiva

   

Eigen Vermogen

   

– exploitatiereserve

– 479

1.378

– onverdeeld resultaat

562

– 1.857

Voorzieningen

217

248

Leningen bij het MvF

16.777

26.027

Crediteuren

10.400

627

Nog te betalen

43.741

38.629

Liquide middelen

 

471

Totaal passiva

71.217

65.523

Eigen vermogen

Tabel Vermogensontwikkeling 2013

Bedragen x € 1.000

2011

2012

2013

1 Eigen Vermogen per 1 Januari *

1.044

1.378

– 479

2 Saldo Baten en Lasten

334

– 1.857

562

3 Directe mutaties in het Eigen Vermogen

     

3a. Uitkering aan moederdepartement

   

3b. Bijdrage door moederderpartement ter versterking Eigen Vermogen

   

3c. Overige Mutaties

     

Stand 31 december

1.378

– 479

82

Omzet

124.838

137.684

164.561

Vermogensplafond (5%)

   

7.118

De exploitatiereserve is gebonden aan een maximumomvang van 5% van de gemiddelde jaaromzet, berekend over de laatste drie jaar. De maximaal toegestane omvang van de exploitatiereserve bedraagt voor DICTU € 7,1 mln. Het eigen vermogen van DICTU bedraagt nu € 0,082 mln.

Uitsplitsing van de debiteuren (In € 1.000)
 

2013

Dienst Regelingen

7.155

Dienst Landelijk Gebied

244

Agentschap NL

18.469

Agentschap Telecom

312

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

3.572

Totaal agentschappen

29.752

Moederdepartement

1.389

Totaal debiteuren intern EZ

31.141

   

Uitsplitsing van de crediteuren

(In € 1.000)

2013

Dienst Regelingen

62

Agentschap NL

273

Ministerie van EZ, directie Bedrijfsvoering

123

Agentschap Telecom

762

Dienst Landelijk Gebied

0,2

Onafhankelijke Post en Telecom Autoriteit

4

Totaal crediteuren intern EZ

1.224

Kasstroomoverzicht over 2013

Bedragen in € 1.000
   

(1)

(2)

(3)=(2)-(1)

   

Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2013

Realisatie

2013

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2013 + stand depositorekeningen

0

– 471

– 471

2.

Totaal operationele kasstroom

10.387

18.900

8.513

 

Totaal investeringen (–/–)

– 10.387

– 7.700

2.687

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

     

3.

Totaal investeringskasstroom

– 10.387

– 7.700

2.687

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)

     
 

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

     
 

Aflossingen op leningen (–/–)

– 10.387

– 10.251

136

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

10.387

0

– 10.387

4.

Totaal financieringskasstroom

0

– 10.251

– 10.251

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2013 + stand depositorekeningen (=1+2+3+4)

0

478

478

(*noot: maximale roodstand € 0,5 mln)

Bij de toelichting op de staat van baten en lasten is reeds gewezen op het verschil tussen begroting en realisatie van de afschrijvingskosten. Logische component van dit verschil is dat de investeringskasstroom in 2013 aanzienlijk bescheidener is geweest dan in de begroting voorzien.

Doelmatigheidsindicatoren

Omschrijving

Realisatie 2010

Realisatie 2011

Realisatie 2012

Realisatie 2013

Begroting 2013

1. Kostprijzen per

product (groep)

         

a. Basistarief werkplek (gemiddeld per stuk x €)

2.225

2.420

2.423

2.410

1.610

b. Aantal Werkplekken

10.000

8.900

13.000

12.241

13.509

c. Infrastructuur

(x € 1.000)

23.844

21.214

13.993

21.541

23.600

d. Productieve uren (norm 85% 2013 e.v.)

694.000

(80%)

640.000 (82%)

879.000 (89%)

1.156.000 (87%)

793.367

(85%)

2. Tarieven/uur

         

a. Senior medew. (ontwikkeling)

132

133

90

87

105

b. Medior medew. (bouw)

107

108

80

78

90

c. Junior medew. (test en beheer)

97

98

80

78

80

3. Omzet per prod.groep (pxq)

         

A. Werkplekservices

21.793

23.286

31.710

35.887

29.700

B. Infrastructuur

24.696

22.313

26.000

25.462

23.600

C. Applicatieservices incl. outsourcing

17.396

18.352

18.216

19.200

12.350

D. Ontwikkeling incl. detachering

36.742

30.548

30.684

40.638

36.800

E. Overige omzet

26.843

17.332

21.297

34.910

33.534

Totaal

127.470

111.831

127.907

156.097

135.984

4. gem. bezetting FTE-totaal (excl. externe inhuur)

284

275

323

371

314

5. Saldo baten en lasten

– 0,1%

0,3%

– 1,3%

0,4%

0,0%

Licence