Base description which applies to whole site

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

Staat van baten en lasten

Bedragen in € 1.000
 

(1)

(2)

(3)=(2)-(1)

(4)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

2013

Realisatie

2013

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting 2013

Realisatie 2012

Baten

       

Omzet moederdepartement

95.106

129.522

34.416

121.439

Omzet overige departementen

66.837

73.614

6.777

72.141

Omzet DGF

500

410

– 90

1.015

Omzet derden

61.500

57.905

– 3.595

58.769

Bijzondere bijdrage moederdepartement

       

Rentebaten

 

37

37

89

Vrijval voorzieningen

 

10.420

10.420

8.321

Bijzondere baten

     

26.753

Overige baten

4.000

6.184

2.184

2.116

Totaal baten

227.943

278.092

50.149

290.643

         

Lasten

       

Apparaatskosten

       

Personele kosten

149.674

180.631

30.957

179.651

– waarvan eigen personeel

140.814

163.923

23.109

– waarvan externe inhuur

8.860

16.708

7.848

Materiële kosten

66.019

84.561

18.542

74.045

– waarvan apparaat ICT

       

– waarvan bijdrage aan SSO’s

31.787

35.015

3.228

 

Afschrijvingskosten

 

Immaterieel

5.786

4.796

– 990

4.719

Materieel

5.214

4.949

– 265

4.626

– waarvan apparaat ICT

       

Overige lasten

       

– dotaties voorzieningen

500

2.004

1.504

26.921

– rentelasten

750

486

– 264

742

– bijzondere lasten

       

Totaal lasten

227.943

277.427

49.484

290.704

         

Saldo van baten en lasten

0

665

665

– 61

Toelichting op de baten

Omzet moederdepartement

In 2013 is de omzet moederdepartement € 34,4 mln hoger dan begroot als gevolg van:

 • het bij 1e suppletoire begroting in overeenstemming brengen van de beschikbare budgetten en de voor de uitvoering benodigde middelen conform de reactie op de motie Jacobi c.s. (TK, 33 400, nr. 66) van de Staatssecretaris EZ van 21 januari 2013 met € 24,2 mln;

 • een aanvulling op het opdrachtenpakket met in totaal € 6,6 mln voor onder andere:

  • opsporingswerkzaamheden in het kader van «misdaad loont niet»;

  • overheveling van budgetten voor dierproeven van VWS;

  • implementatie en uitvoering bestuurlijke boetes in het kader van de wet dieren;

  • uitbreiding van het toezicht op levend vee transporten – Quality system Livestock Logistics – (QLL);

  • aanvullend budget voor bestrijding invasieve exoten;

  • aanvullend budget afschrijvingslasten elektronisch systeem visketen;

 • uitstel van de invoering van de herziening van het retributiestelsel € 2 mln;

 • balansmutaties ad € 1,6 mln in verband met realisatie onderhanden werk 2012 en reservering afschrijvingslasten voor het elektronische export certificeringsysteem (Client).

Omzet meoderdepartement

Bedragen x € 1.000

Oorspronkelijke vastgestelde begroting 2013

Realisatie

2013

Verschil realisatie en oorspronkelijke begroting

Realisatie 2012

Toezicht

57.698

61.977

4.279

57.402

Inlichtingen & opsporing

10.536

11.135

599

11.334

Klantinteractie & dienstverlening

6.512

7.355

843

8.211

Advies & vertegenwoordiging

6.935

5.920

– 1.015

7.110

Incident- & crisismanagement

4.082

3.757

– 325

4.871

Laboratoriumonderzoek

2.851

3.133

282

2.852

Kennis & Expertise

3.408

3.211

– 197

3.762

Communicatie

1.086

827

– 259

976

Overig

1.997

32.207

30.208

24.921

Totaal

95.106

129.522

34.416

121.439

omzet overige departementen

De omzet overige departementen bestaat volledig uit de bijdrage van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De gerealiseerde omzet is € 6,8 mln hoger dan begroot als gevolg van:

 • een bij 1e suppletoire begroting structurele ophoging met € 4,9 mln om de beschikbare budgetten in overeenstemming te brengen met de voor de uitvoering benodigde middelen conform de reactie op de motie Jacobi c.s. (TK, 33 400, nr. 66) van de Staatssecretaris EZ van 21 januari 2013;

 • budgetoverheveling EZ per saldo € 0,1 mln;

 • bij 2e suppletoire begroting aanvullende opdrachten van € 0,8 mln, in verband met de bestrijding van de tijgermug en de paardenvleesaffaire;

 • loon- en prijsbijstelling € 0,9 mln.

 • onderhanden werk 2012 € 0,1 mln;

Omzet overige departementen

Bedragen x € 1.000

Oorspronkelijke vastgestelde begroting 2013

Realisatie

2013

Verschil realisatie en oorspronkelijke begroting 2013

Realisatie 2012

Toezicht

34.870

40.743

5.873

38.726

Inlichtingen & opsporing

609

646

37

656

Klantinteractie & dienstverlening

5.431

6.652

1.221

6.750

Advies & vertegenwoordiging

1.486

1.441

– 45

1.463

Incident- & crisismanagement

1.026

1.070

44

1.086

Laboratoriumonderzoek

10.696

7.945

– 2.751

8.062

Kennis & Expertise

5.083

4.613

– 470

4.681

Communicatie

573

436

– 137

442

Overig

7.064

10.068

3.004

10.275

Totaal

66.837

73.614

6.777

72.141

Omzet derden

De omzet derden is € 3,6 mln lager dan begroot als gevolg van de uitgestelde invoering van het nieuwe retributiestelsel (€ 2 mln) en een dalende vraag vanuit de markt. Deze daling doet zich voornamelijk voor bij roodvleesslachterijen en de laboratoriumonderzoeken. De afname van het toezicht door de effecten van het programma Vereenvoudiging Regeldruk Vleesketen is door vertraging vooralsnog gering.

Vrijval voorzieningen

De vrijval van € 10,4 mln is het gevolg van € 9,7 vrijval leegstand/afkoop gebouwen onder andere door voortzetting huurverplichting laboratorium Groningen en een later tijdstip afkoop laboratoria Zwijndrecht en Eindhoven. Van de vrijval leegstand/afkoop gebouwen is, in overleg met de eigenaar, € 5,7 mln aan het eigen vermogen toegevoegd. De reorganisatievoorziening heeft een vrijval van € 0,5 mln als gevolg van uitstroom medewerkers naar ander werk. De voorziening claimrisico heeft een vrijval van € 0,2 mln door lager dan begrote uitkeringen van claims.

Overige baten

De hogere overige baten ad € 2,1 mln zijn voornamelijk het gevolg van opbrengsten EU projecten.

Toelichting op de lasten

Personele kosten

De begroting voor personele lasten stijgt met € 31 mln. Hiervan is € 20,6 mln het gevolg van het in lijn brengen van de begroting met de werkelijke eigen personele kosten benodigd voor het realiseren van het afgesproken werkpakket 2013.

De stijging van de opbrengsten door toename van het opdrachtenpakket is gepaard gegaan met een grotere benodigde inzet. Daarnaast laten de sociale lasten een stijging zien. De harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden heeft geleid tot een grotere additionele kostenpost dan verwacht. Door deze drie factoren stijgen de ambtelijke personeelskosten met € 2,5 mln.

De personele lasten zijn voorts € 7,8 mln hoger door extra inhuur, noodzakelijk voor:

 • de hier boven geschetste extra opdrachten en meer werk voor derden in het primaire proces;

 • extra inzet nodig in het kader van bestuurlijke boetes wet dieren (opleiding en uitvoering) van eigen

dierenartsen en practitioners;

 • juridische inhuur ter afhandeling van een stijgend aantal WOB verzoeken;

 • tijdelijke specialistische ondersteuning bij verbetering van de bedrijfsvoering.

Materiële kosten

Doordat de werkelijke materiële kosten hoger zijn dan was voorzien in het werkpakket 2013 is een ophoging van het budget voor materiële kosten met € 18,5 mln noodzakelijk gebleken.

Bijdragen SSO’s

De bijdragen aan SSO’s zijn met € 3,2 mln hoger dan begroot. Enerzijds is de bijdrage aan DICTU € 4,4 mln hoger terwijl de bijdrage aan de Rijksgebouwendienst (RGD) € 1,2 mln lager uitvalt.

Afschrijvingskosten immaterieel

Door behoudend te investeren en op een later moment te activeren zijn de afschrijvingskosten lager dan begroot.

Dotatie voorziening

De dotatie voorziening is € 1,5 mln hoger dan begroot door een hogere dotatie van € 0,6 mln aan claims, geschillen en rechtsgedingen. Voor compensatie van ten onrechte afgetopte meeruren van medewerkers in het verantwoordingssysteem is € 0,9 mln gedoteerd.

Rentelasten

Lagere rentepercentages op de leningen bij het Ministerie van Financiën heeft lagere rentelasten tot gevolg.

Toelichting Slotwetmutaties

In de suppletoire begrotingen zijn de begrotingsmutaties gedurende 2013 toegelicht. Ten opzichte van de stand 2e suppletoire begroting 2013 zijn de realisatiestanden voor de baten en lasten gestegen met circa € 11,5 mln. Dit is opgenomen in de Suppletoire begrotingsstaat inzake de agentschappen van de Slotwet. Hieronder treft u een toelichting aan.

De Slotwetmutatie op de baten bedraagt € 11,5 mln. Dit is enerzijds het gevolg van een € 10,4 mln hogere vrijval voorzieningen, € 3,2 mln hogere overige baten en € 0,5 mln omzet derden en anderzijds € 2 mln lagere omzet moederdepartement (nog niet geheel gerealiseerde projecten die in 2014 worden afgerond) en € 0,6 mln lagere omzet overige departementen en Diergezondheidsfonds.

De Slotwetmutatie op de lasten bedraagt € 11,7 mln. Dit is onder andere het gevolg van hogere materiële kosten door de terugbetaalverplichting op de vrijval voorziening leegstand van € 9,7 mln en een hogere dotatie van € 1,5 mln aan de voorziening Claims en personele kosten.

Bovengenoemde Slotwetmutaties waren bij de 2e suppletoire begroting 2013 nog niet voorzien en vloeien voort uit het opstellen van de jaarrekening 2013.

Balans per 31 december 2013

Bedragen in € 1.000
 

Balans 2013

Balans 2012

Activa

   

Immateriële vaste activa

10.122

12.976

Materiële vaste activa

 

– grond en gebouwen

4.107

4.004

– installaties en Inventarissen

6.698

5.848

– overige materiële vaste activa

17.671

17.570

Voorraden

756

1.096

Debiteuren

9.473

9.807

Nog te ontvangen

9.262

34.246

Liquide middelen

58.414

39.097

Totaal activa

116.503

124.644

     

Passiva

   

Eigen vermogen

   

– exploitatiereserve

9.583

3.920

– onverdeeld resultaat

665

– 61

Voorzieningen

29.949

42.444

Leningen bij Ministerie van Fin.

26.634

24.496

Crediteuren

5.383

7.643

Nog te betalen

44.289

46.202

Totaal passiva

116.503

124.644

Voorzieningen

Bedragen in € 1.000
 

Boekwaarde

1-1-2013

Dotaties

Onttrekking

Vrijval

Boekwaarde

31-12-2013

Claims, geschillen en rechtsgedingen

494

1.135

– 120

– 226

1.283

Leegstand / afkoop gebouwen

31.941

 

– 35

– 9.698

22.208

Reorganisatiekosten

9.766

 

– 3.913

– 448

5.405

Personele kosten (regulier)

243

869

– 11

– 48

1.053

42.444

2.004

– 4.079

– 10.420

29.949

Claims

In het afgelopen jaar is de voorziening claims en geschillen € 1,1 mln gedoteerd. De vrijval en onttrekkingen bedragen € 0,4 mln.

Leegstand/afkoop gebouwen

Het afgelopen jaar zijn de wederopleveringskosten van het pand in Zutphen onttrokken aan de voorziening leegstand. Het beleid omtrent de afkoop van het laboratorium te Groningen is als gevolg van voortschrijdend inzicht gewijzigd, de huurverplichting wordt uitgediend. Hierdoor is ultimo 2013 € 22,2 mln voorzien voor wederopleveringskosten voor het kantoorpand te Amsterdam en de afkoop van de laboratoria in Zwijndrecht en Eindhoven. Het gewijzigde beleid heeft een vrijval van € 9,7 mln tot gevolg. Van dit bedrag is, in overleg met de eigenaar, € 5,7 mln aan het eigen vermogen toegevoegd.

Reorganisatie- en personele kosten

Aan de hand van het ontwikkelde organisatieplan zijn herplaatsingskandidaten begeleid in het vinden van een andere functie. Kosten voor salaris-/WW- en materiële kosten zijn ten laste van de voorziening geboekt. Door de uitstroom is ruim € 0,4 mln vrijgevallen. Voor compensatie van ten onrechte afgetopte meeruren in het verantwoordingssysteem is € 0,9 mln gedoteerd.

Tabel Vermogensontwikkeling 2013

Bedragen x € 1.000

2011

2012

2013

1

Eigen vermogen per 01/01

3.661

3.920

3.859

2

Saldo van baten en lasten

259

– 61

665

3

Directe mutaties in het EV:

     
 

3a uitkering aan moederdepartement

     
 

3b bijdrage moederdepartement ter versterking eigen vermogen

     
 

3c overige mutaties

   

5.724

Eigen vermogen per 31/12

3.920

3.859

10.248

 

Omzet

304.205

290.643

278.092

 

Vermogensplafond (5%)

   

14.549

Onder de crediteuren en de nog te betalen bedragen / ontvangen facturen zijn de volgende bedragen begrepen voor schulden aan het Ministerie van EZ:

Bedragen in € 1.000
 

2013

2012

Moederdepartement

6.019

10.947

DICTU

1.385

289

Agentschap NL

4

 
 

7.408

11.236

Onder de debiteuren en de nog te ontvangen bedragen zijn de volgende bedragen begrepen voor vorderingen op het Ministerie van EZ:

Bedragen in € 1.000
 

2013

2012

Moederdepartement

345

23.343

Dienst Landelijk Gebied

18

88

Dienst Regelingen

706

18

Agentschap NL

61

 

Nederlandse Mededingings Autoriteit

 

5

 

1.130

23.454

Kasstroomoverzicht over 2013

Bedragen in € 1.000
   

(1)

(2)

(3)=(2)-(1)

   

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

2013

Realisatie

2013

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting 2013

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2013 + stand depositorekeningen

24.331

39.097

14.766

2.

Totaal operationele kasstroom

– 3.492

7.798

11.290

3a.

Totaal investeringen (–/–)

– 11.010

– 10.334

676

3b.

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

 

2.387

2.387

3.

Totaal investeringskasstroom

– 11.010

– 7.947

3.063

4a.

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)

     

4b.

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

 

18.000

18.000

4c.

Aflossingen op leningen (–/–)

– 11.130

– 10.612

518

4d.

Beroep op leenfaciliteit (+)

11.010

12.078

1.068

4.

Totaal financieringskasstroom

– 120

19.466

19.586

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2013 + stand depositorekeningen (=1+2+3+4)

9.709

58.414

48.705

(*noot: maximale roodstand € 0,5 mln)

Toelichting

Rekening-courant RHB

Het saldo rekening-courant op 1 januari is € 14,8 mln hoger onder andere als gevolg van:

 • een betaling in 2012 van € 10 mln door de eigenaar als onderdeel van een bijdrage van € 33 mln voor de voorziening afkoop laboratoria met als doel de huisvestingskosten structureel te verlagen;

 • een resultaat 2012 dat € 3,9 mln hoger uitvalt dan de prognose bij de 2de suppletoire 2012;

 • aanvullende balansmutaties ad € 0,9 mln.

Operationele kasstroom

De verhoging van de operationele kasstroom met € 11,3 mln wordt mede veroorzaakt door aanvullende opdrachten/financiering ad € 8,6 mln verstrekt door EZ en € 1,7 mln verstrekt door VWS. Daarnaast heeft (gesaldeerd) voor € 1 mln aan overige balansmutaties plaatsgevonden.

Investeringskasstroom

De € 10,3 mln aan investeringen is als volgt opgebouwd: € 2,2 mln systeemontwikkeling, € 1,1 mln laboratoriumapparatuur, € 5,3 mln dienstauto’s en € 1,8 mln inventaris, verbouwingen en overig.

De investeringskasstroom is € 3,1 mln lager als gevolg van € 0,7 mln lagere investeringen en € 2,4 mln aan desinvesteringen. De desinvestering betreft naast € 0,3 mln systeemontwikkeling voor € 2,1 mln aan dienstauto’s. Tegenover de laatste desinvestering staat € 1,8 mln aan verkoopopbrengsten dienstauto’s.

Financieringskasstroom

De financieringskasstroom van € 19,6 mln komt tot stand door de betaling van € 18 mln door EZ voor een openstaande vordering 2012 in verband met de bijdrage van € 33 mln voor de dotatie voorziening afkoop laboratoria. Daarnaast is enerzijds voor € 0,5 mln versneld in 2012 aan leningen afgelost waardoor de aflossing in 2013 lager uitvalt en anderzijds is het leenplafond in 2013 verhoogd en voor € 1,1 mln meer aan leningen afgeroepen.

Doelmatigheidsindicatoren

 

Realisatie 2010

Realisatie 2011

Realisatie 2012

Realisatie 2013

Begroting 2013

Gemiddelde Kostprijs (€/uur)

     

94,13

95,95

Tarieven

Nvt

   

Index in reële termen t.o.v. 2012 (2012 = 100)

 

100

100,5

100,06

100

Omzet per productgroep (x € mln.)

         

Toezicht

 

159

153,5

149,4

141

Advies en Vertegenwoordiging

 

8

8,5

7,6

9

Klantinteractie en dienstverlening

 

19,4

23,5

20,9

18

Inlichtingen en opsporing

 

11,9

12

11,8

11

Incident en crisismanagement

 

4

6

5,2

6

Laboratoriumonderzoek

 

20,4

19

16,5

19

Kennis en expertise

 

11,3

10,5

9,2

10

Communicatie

 

2

1,5

1,3

2

FTE

         

Aantal FTE (excl. externe inhuur)

 

2.347

2.168

2.163

2.140

Verhouding FTE direct/indirect (excl externe inhuur)

 

1.802/545

1.741/427

1.733/430

1.727/413

Personeelskosten per fte

 

64.869

71.004

70.143

70.000

Saldo van baten en lasten

         

Saldo van baten en lasten als % van de totale baten

 

0,08%

– 0,02%

0,24%

0,00%

Kwaliteit

         

Afhandelsnelheid informatieverzoeken, klachten en meldingen

 

96,8%

52%

64%

95%

Naamsbekendheid

         

– spontaan

 

17%

20%

41,8%

20%

– geholpen

 

75%

73%

90,4%

80%

Gemiddelde kostprijs

De kostprijs is nagenoeg gelijk aan 2012. De geringe stijging van € 0,06 wordt veroorzaakt door wijzigingen in de formatie. Index in reële termen ten opzichte van 2012: € 94,07 (2012 = 100)

Afhandelsnelheid informatieverzoeken, klachten en meldingen

Van de 9.181 informatieverzoeken en 15.221 meldingen die de NVWA bereikte in 2013 is 64% binnen 6 weken volledig afgehandeld. Als de afhandeling van een informatieverzoek of melding langer dan 6 weken in beslag neemt, is na 6 weken aan de melder een brief verzonden dat de afhandeling meer tijd in beslag neemt, waarmee 89% binnen 6 weken een terugkoppeling ontvangt. Als er een inspectie of monsteronderzoek uitgevoerd moet worden kost de afhandeling veelal onvermijdbaar meer tijd. In het komend jaar gaat de NVWA extra aandacht besteden aan een tijdige terugkoppeling.

Naamsbekendheid

De hogere score totale naamsbekendheid 90,4%, is het gevolg van het gebruik van een internetpanel in plaats van het telefonisch onderzoek zoals in voorgaande jaren. Vooraf was bekend dat de nieuwe meetmethode een trendbreuk zou opleveren. Deze nieuwe meting moet om deze reden worden gezien als een «0-meting».

Licence