Base description which applies to whole site

1.4.4 SALDIBALANS EZ PER 31 DECEMBER 2013

Saldibalans per 31 december 2013 van het Ministerie van Economische Zaken (Hoofdstuk XIII)
(bedragen x € 1.000)
 

Debet

31-12-2013

31-12-2012

 

Credit

31-12-2013

31-12-2012

1)

Uitgaven ten laste van de begroting

5.014.864

4.853.752

2)

Ontvangsten ten gunste van de begroting

17.974.573

12.543.580

3)

Liquide middelen

96.711

92.890

       

4)

Rekening-courant RHB

13.018.044

7 538 587

5)

Begrotingsreserve

669.155

451.378

6)

Uitgaven buiten begrotings-verband (=intracomptabele vorderingen)

810.574

720.068

7)

Ontvangsten buiten begrotingsverband (=intra-comptabele schulden)

296.465

210.339

 

Subtotaal

18.940.193

13.205.297

 

Subtotaal

18.940.193

13.205.297

9)

Openstaande rechten

   

9a)

Tegenrekening openstaande rechten

   

10)

Extra-comptabele vorderingen

3.784.568

2.762.005

10a)

Tegenrekening extra-comptabele vorderingen

3.784.568

2.762.005

11a)

Tegenrekening extra-comptabele schulden

   

11)

Extra-comptabele schulden

   

12)

Voorschotten

12.056.297

11.868.158

12a)

Tegenrekening voorschotten

12.056.297

11.868.158

13a)

Tegenrekening garantieverplichtingen

5.054.337

5.873.545

13)

Garantieverplichtingen

5.054.337

5.873.545

14a)

Tegenrekening openstaande verplichtingen

21.281.928

20.570.981

14)

Openstaande verplichtingen

21.281.928

20.570.981

15)

Deelnemingen

1.435.000

1.420.566

15a)

Tegenrekening deelnemingen

1.435.000

1.420.566

 

Totaal

62.552.323

55.700.552

 

Totaal

62.552.323

55.700.552

2.2 Toelichting op de saldibalans

Algemeen

De balansposten zijn bepaald en gewaardeerd overeenkomstig de geldende voorschriften van de Comptabiliteitswet. Indien van de geldende voorschriften wordt afgeweken is dit nader toegelicht.

Alle bedragen zijn opgenomen in duizenden euro’s tenzij anders vermeld. Door afronding van bedragen op duizenden euro’s kunnen totaaltellingen niet aansluiten bij de som der delen.

Toelichting per balanspost

Balanspost 1 Uitgaven ten laste van de begroting 2013

5.014.864

De uitgaven over 2013 zijn gespecificeerd in het jaarverslag van EZ (hoofdstuk XIII), onderdeel uitgaven, artikelen 11 t/m 14, 16 t/m 18 en 40.

Balanspost 2 Ontvangsten ten gunste van de begroting 2013

17.974.573

De ontvangsten over 2013 zijn gespecificeerd in het jaarverslag van EZ (hoofdstuk XIII), onderdeel ontvangsten, artikelen 11 t/m 14, 16 t/m 18 en 40.

Balanspost 3 Liquide middelen

96.711

De post liquide middelen bestaat uit de aanwezige banksaldi bij kasbeheerders inzake contante waarborgen en enkele kleine kassen. Tevens is hierin opgenomen het saldo van de bankrekening van EZ bij het Groenfonds per 31 december 2013 ad. € 90,4 mln.

Balanspost 4 Rekening-Courant Rijkshoofdboekhouding

13.018.044

Op de rekening-courant Rijkshoofdboekhouding is de financiële verhouding tussen EZ en de Rijksschatkist van het Ministerie van Financiën per 31 december 2013 geadministreerd. Het bedrag op de saldibalans is overeenkomstig de saldo opgave per 31 december 2013 van het Ministerie van Financiën.

Toelichting:

Het saldo rekening-courant met het Ministerie van Financiën is als volgt samengesteld:

 

Vordering

Schuld

R/C RHB: Ministerie van Economische Zaken

12.348.889

 

R/C RHB: Begrotingsreserves Ministerie van Economische Zaken

669.155

 
     

Totaal

13.018.044

 

Balanspost 5 Begrotingsreserves

669.155

De begrotingsreserves zijn een meerjarige budgettaire voorziening die EZ aanhoudt op afzonderlijke rekening-couranten bij het Ministerie van Financiën.

Toelichting:

EZ maakt gebruik van tien interne begrotingsreserves. De toevoegingen aan en onttrekkingen van deze reserves die respectievelijk ten laste of ten gunste van de begroting plaatsvinden zijn in het jaarverslag toegelicht bij de aangegeven artikelen.

De post begrotingsreserve is per 31 december 2013 als volgt opgebouwd:

Reserves artikel 13

 

Begrotingsreserve scheepsbouwgarantie

25.044

Begrotingsreserve Garantie Ondernemersfinanciering

64.621

Begrotingsreserve BMKB

30.000

Reserves artikel 14

 

Begrotingsreserve garantieregeling geothermie

10.830

Begrotingsreserve duurzame energie

225.007

Reserves artikel 16

 

Begrotingsreserve Landbouw

57.257

Begrotingsreserve Visserij

20.459

Begrotingsreserve Borgstellingsfaciliteit

58.064

Begrotingsreserve apurement

177.792

Reserve artikel 17

 

Begrotingsreserve groen onderwijs

83

Totaal begrotingsreserves

669.155

Van de Begrotingsreserve Landbouw zal in 2014 bij Voorjaarsnota € 14 mln worden onttrokken om dit bedrag in te zetten voor de regelingen Programma Aanpak Stikstof.

Balanspost 6 Uitgaven buiten begrotingsverband

810.574

Onder de uitgaven buiten begrotingsverband zijn bedragen opgenomen die niet ten laste van de begroting behoeven te worden gebracht. Dit omdat deze uitgaven met derden zullen worden verrekend.

Toelichting:

De uitgaven buiten begrotingsverband zijn als volgt te specificeren:

 

Bedrag

EU uitgaven ELGF

747.978

EU uitgaven ELFPO

24.574

Opdrachten derden

24.874

Vordering EU inzake dierziektebestrijding

6.564

Vordering POP 2

2.977

Salarisvoorschotten

1.485

Diverse

2.122

Totaal

810.574

EU uitgaven ELGF en ELFPO

De gelden die EZ voor de Europese fondsen ELGF en ELFPO voorfinanciert betreffen de declaraties van de maanden november (16/10 – 30/11) en december. De gedeclareerde bedragen van deze maanden zijn in 2014 ontvangen respectievelijk in de maanden januari en februari. De navolgende tabellen geven inzicht in de totaalbedragen van uitgaven en ontvangsten met betrekking tot het ELGF en ELFPO van de jaren waarvan de declaraties nog niet door de Europese Commissie zijn vastgesteld.

EU uitgaven ELGF

 

Omschrijving

Bedrag

Restant ELGF schuld voorgaand dienstjaar

– 1.792

 

Boekjaar 2013, in 2012 gerealiseerde uitgaven1 (+)

664.173

Vordering 31 december 2012

662.381

 

Boekjaar 2013, in 2013 gerealiseerde uitgaven (+)

220.500

 

Ontvangsten uit ELGF boekjaar 2013 (–/–)

883.450

 

Afrekening 2012 (–/–)

1.792

     

Te weinig ontvangen boekjaar 20132

 

1.223

 

Boekjaar 2014, in 2013 gerealiseerde uitgaven (+)

746.755

Vordering 31 december 201

747.978

1

Het boekjaar voor het ELGF loopt van 16 oktober tot en met 15 oktober van het volgende jaar.

2

De jaardeclaratie is lager vastgesteld dan de maandelijkse gedeclareerde bedragen. Naar verwachting zal de Europese Commissie de jaaraangifte 2013 in 2014 definitief vaststellen en het te weinig ontvangen bedrag verrekenen.

EU uitgaven ELFPO

 

Omschrijving

Bedrag

Restant ELFPO schuld voorgaand dienstjaar

– 241

 

Boekjaar 2013, in 2012 gerealiseerde uitgaven1(+)

26.105

Vordering 31 december 2012

 

25.864

 

Boekjaar 2013, in 2013 gerealiseerde uitgaven (+)

73.367

 

Ontvangsten uit ELFPO boekjaar 2013 (–/–)

100.624

 

Afrekening 2012 (–/–)

1.139

Te veel ontvangen boekjaar 20132

– 254

 

Boekjaar 2014, in 2013 gerealiseerde uitgaven (+)

24.828

Vordering 31 december 2013

24.574

1

Het boekjaar voor het ELFPO loopt van 16 oktober tot en met 15 oktober van het volgende jaar

2

De jaardeclaratie is lager vastgesteld dan de per kwartaal gedeclareerde bedragen. Naar verwachting zal de Europese Commissie de jaaraangifte 2013 in 2014 definitief vaststellen en het teveel ontvangen bedrag verrekenen.

Opdrachten derden

AgNL, Dienst Regelingen en Dienst Landelijk Gebied voeren opdrachten uit voor derden. Het betreft publieke, particuliere als Europese organisaties.

Vordering EU inzake dierziektebestrijding

Vordering op EU inzake uitvoering dierziektebestrijding (salmonella, bse).

Vordering POP 2

Vorderingen op derden in het kader van de uitvoering van de regeling plattelandsontwikkeling.

Salarisvoorschotten

Dit betreft vooruitbetalingen aan personeel inzake salarissen en diverse vergoedingen in afwachting van definitieve verrekening.

Balanspost 7 Ontvangsten buiten begrotingsverband

296.465

Onder de ontvangsten buiten begrotingsverband zijn de bedragen opgenomen die niet ten gunste van de begroting behoeven te worden gebracht. Dit omdat deze ontvangsten zullen worden verrekend.

Toelichting:

De ontvangsten buiten begrotingsverband zijn als volgt te specificeren:

 

Bedrag

Opdrachten derden

108.580

Stortingen provincies voor ILG en andere regelingen DLG

34.896

ELFPO werkkapitaal

34 056

Bureau Beheer Landbouwgronden

29.446

Te verrekenen met provincies pop-gelden

23.540

Verschuldigde sociale premies en loonheffing

16.837

Octrooitaxen

13.982

Stortingen voor bommenregeling

9.849

Contante waarborgen productschappen

5.069

Diverse

20.210

   

Totaal

296.465

Opdrachten derden

Agentschap NL, Dienst Regelingen en Dienst Landelijk Gebied voeren opdrachten uit voor derden. Het betreft publieke, particuliere als Europese organisaties.

Stortingen provincies voor ILG en andere regelingen DLG

Dienst Landelijk Gebied draagt zorg voor de uitvoering van de ILG. De provincies stellen gelden beschikbaar voor deze uitvoering. Deze post betreft ook door DLG ontvangen bedragen van I&M en RWS voor de sanering van asbestwegen in Oost-Nederland en voor het project Millenwaard.

ELFPO werkkapitaal

In verordening (EG) nr. 1290/2005 (artikel 25 lid 1) is bepaald dat na vaststelling door de commissie van het programma voor plattelandsontwikkeling (2007–2013) een voorfinanciering van 7% zal plaatsvinden van de bijdrage uit het ELFPO voor het betreffende programma. In 2007 heeft de commissie het programma voor plattelandsontwikkeling van Nederland goedgekeurd en de voorfinanciering aan EZ betaald. Bij de afsluiting van het programma zal het werkkapitaal worden verrekend.

Bureau Beheer Landbouw Gronden

DLG heeft gelden ontvangen voor de uitvoering van regelingen. Het bedrag is in januari 2014 aan Bureau Beheer Landbouw Gronden betaald.

Te verrekenen met provincies pop-gelden

In 2013 heeft DR POP-regelingen uitgevoerd die vanwege overschrijding van bestedingslimieten nog niet bij de EC declarabel waren. De provincies hebben destijds de financiering van het EC-deel voor hun rekening genomen. Na goedkeuring van de wijziging van de bestedingslimieten heeft DR in 2013 de betreffende uitgaven alsnog gedeclareerd bij de EC. Met de provincies is overeengekomen dat de van de EC ontvangen bedragen in een later stadium worden ingezet op pop-projecten.

Verschuldigde sociale premies en loonheffing

Het gaat hier om uit de salarisadministratie voortkomende verschuldigde bedragen op het gebied van loonheffing, premies en andere afdrachten.

Octrooitaxen

AgNL zorgt voor inning van deze taxen en stort vervolgens deze bedragen door naar het Europese Octrooibureau.

Stortingen voor bommenregeling

Dienst Regelingen voert in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken de bommenregeling uit. Voor de uitgaven van deze regeling stelt het Ministerie van Binnenlandse Zaken vooraf gelden beschikbaar aan Dienst Regelingen.

Contante waarborgen productschappen

De productschappen ontvangen per bank gelden van het bedrijfsleven als zekerheidsstelling voor in- en uitvoercertificaten en uitvoerrestituties. Als aan de voorwaarden voor de certificaten en restituties is voldaan dan betalen de productschappen op verzoek van de belanghebbende de bedragen terug.

Balanspost 10 Extra Comptabele Vorderingen

3.784.568

De extra comptabele vorderingen hebben betrekking op nog te ontvangen middelen die voortkomen uit uitgaven die ten laste van de begroting zijn gebracht en nog met derden zullen worden verrekend.

Direct opeisbare vorderingen

512.972

Op termijn opeisbare vorderingen

1.267.571

Geconditioneerde vorderingen

2.004.025

Totaal

3.784.568

Toelichting:

Direct opeisbare vorderingen per 31 december 2013:

Bedrag

Vorderingen inzake uitvoering regelingen

271.553

Opgelegde boetes ACM

206.773

Vorderingen in faillissement

9.131

Diverse vorderingen

25.515

Totaal

512.972

Vorderingen inzake uitvoering regelingen

DR en AgNL hebben vorderingen opgelegd voorkomend uit de provisies van agrarische schadeverzekeringen, de uitvoering van het mestbeleid, diverse heffingen uitgevoerd door het Productschap Zuivel en overige regelingen.

Opgelegde boetes ACM

Voor de uitvoering van de mededingingswet heeft ACM boetes opgelegd die tot ontvangst zullen leiden.

Vorderingen in faillissement

Vorderingen ontstaan als gevolg van verstrekte voorschotten op subsidie, waarna het betreffende bedrijf in staat van faillissement is geraakt.

Toelichting:

Op termijn opeisbare vorderingen per 31 december 2013:

Bedrag

Beheer Landbouw Gronden

829.493

Kredieten en projecten AgNL

234.678

Leningen

203.401

Totaal

1.267.571

Beheer Landbouwgronden

Het saldo van de landbouwgronden bestaat voornamelijk uit een langlopend renteloos voorschot van EZ aan het Bureau Beheer Landbouwgronden van € 385 mln waarvoor door het Bureau Beheer Landbouwgronden gronden zijn verworven die na doorlevering aan eindbeheerders leiden tot doelrealisatie. Daarnaast is er een bedrag van € 377 mln nog te vorderen uit hoofde van landinrichtingsrente door grondeigenaren te betalen in afgesloten landinrichtingsprojecten, welke in het algemeen in 26 jaar worden geïnd. Voorts heeft Dienst Landelijk Gebied nog € 67 mln te vorderen uit hoofde van nog niet afgesloten landinrichtingsprojecten.

Kredieten en projecten AgNL

AgNL voert regelingen uit waarbij kredieten beschikbaar worden gesteld voor ontwikkelingen en innovatie op het gebied van technologie, nieuwe producten etc. Naast deze vorderingen zijn er ook nog te ontvangen gelden geboekt naar aanleiding van eindafrekeningen van subsidies.

Leningen

De leningen kunnen als volgt geworden gespecificeerd:

Bedrag

WUR (Stichting DLO)

72.562

Microkrediet Nederland

46.966

LIOF

20.882

WUR Praktijkonderzoek

16.025

Biopartner

13.524

Nedermaas

8.542

Eindhoven

7.000

Marin

6.807

BOM

4.880

WUR IAC/ILRI

3.329

NESEC

1.628

Panteia

797

NOM

373

SBU

85

Totaal

203.401

Toelichting:

De geconditioneerde vorderingen per 31 december 2013:

Bedrag

Gestelde zekerheden

1.166.182

Geconditioneerde vorderingen

837.843

Totaal

2.004.025

Gestelde zekerheden

Dit betreffen zekerheden die bij de uitvoering van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid worden gevraagd. De uitvoering hiervan vindt plaats bij Dienst Regelingen.

Geconditioneerde vorderingen

De geconditioneerde vorderingen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

 

Bedrag

AgNL MKB faciliteit

347.497

Nederlandse Defensie Industrie

279.025

Faillissementen AgNL en niet gerealiseerde omzetten

184.390

Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV

17.073

United Nations Univesity

6.807

TRN Toerisme Recreatie Nederland

1.500

Diverse kredieten

1.551

Totaal

837.843

Balanspost 11 Extra comptabele schulden

Nihil

Balanspost 12 Voorschotten

12.056.297

Onder voorschotten wordt verstaan de vooruit verstrekte gelden, welke op 31 december 2013 nog niet waren verrekend.

Toelichting:

Beleidsartikelen

2009 en eerder

2010

2011

2012

2013

Totaal

11 Goed functionerende economie en markten

188.328

188.821

188.851

193.863

193.765

953.627

12 Een sterk innovatievermogen

102.149

118.393

373.444

449.327

561.776

1.605.090

13 Een excellent ondernemingsklimaat

31.984

11.722

24.175

83.230

257.421

408.532

14 Een doelmatige en duurzame energievoorziening

2.023.896

652.172

673.485

765.320

773.418

4.888.291

16 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens

38.754

28.846

34.125

229.537

262.949

594.211

17 Groen onderwijs van hoge kwaliteit

14.617

15.275

19.152

25.904

102.156

177.104

18 Natuur en regio

1.528.952

574.018

811.973

121.485

239.377

3.275.805

40 Apparaat

           

Buiten begrotingsverband

11.768

7.690

51.176

42.865

40.139

153.637

Totaal

3.940.448

1.596.936

2.176.381

1.911.531

2.431.000

12.056.297

Verloop van de voorschotten gedurende het dienstjaar 2013

Bedrag

Beginstand 1 januari 2013

11.868.158

Verstrekte voorschotten

2.681.127

Eindafgerekende voorschotten

2.492.988

Eindstand 31 december 2013

12.056.297

Vanaf 2013 is artikel 15 «een sterke internationale concurrentiepositie» nagenoeg volledig overdragen aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De technische correctie van deze overdracht is voor wat betreft de openstaande voorschotten verwerkt in de post eindafgerekende voorschotten.

De overige mutaties buiten begrotingsverband hebben betrekking op voorschotten die namens EZ zijn verstrekt maar waarvan financiering door derden plaatsvindt. De voorschotten die verstrekt zijn door EZ namens de volgende opdrachtgevers zijn niet in de openstaande voorschotten buiten begrotingsverband meegenomen:

  • Ministerie van Binnenlandse Zaken;

  • Ministerie van Infrastructuur en Milieu;

  • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

  • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

  • Ministerie van Buitenlandse Zaken;

  • Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap;

  • De provincies;

  • De Europese Commissie, voor zover DR deze opdrachten uitvoert.

Balanspost 13 Garantieverplichtingen

5.054.337

De garantieverplichtingen per 31 december 2013 zijn voorwaardelijke financiële verplichtingen aan derden die pas tot uitbetaling als bij de wederpartij zich bepaalde omstandigheden voordoen.

Toelichting:

Beleidsartikelen

Stand per 01-01-2013

In 2013 aangegaan +

Bijstellingen –/–

Uitgaven

–/–

Stand per 31-12-2013

11 Goed functionerende economie en markten

87.000

 

27.000

 

60.000

13 Een excellent ondernemingsklimaat

3.374.261

463.183

750.654

112.958

2.973.832

14 Een doelmatige en duurzame energievoorziening

1.497.164

47.342

400.214

526

1.143.766

16 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens

438.977

37.707

81.502

 

395.183

17 Groen onderwijs van hoge kwaliteit

27.073

23.056

1.741

 

48.388

18 Natuur en regio

449.070

 

15.901

 

433.168

40 Apparaat

         

Totaal

5.873.545

571.288

1.277.012

113.484

5.054.337

Onder de post garantieverplichtingen zijn ook opgenomen de garantieverplichtingen die vallen onder het domein van het schatkistbankieren van het Ministerie van Financien. Dit is aan de orde bij de artikelen 11, 14 (COVA) en 17.

Vanwege administratief technische redenen zijn de uitgaven van de garantieverplichtingen van artikel 16 verantwoord onder de saldibalanspost openstaande verplichtingen voor een bedrag van € 24,1 mln.

Balanspost 14 Openstaande verplichtingen

21.281.928

De openstaande verplichtingen per 31 december 2013 kunnen vanaf 2014 tot betaling leiden.

Toelichting:

Beleidsartikelen

Stand per 01-01-2013

In 2013 aangegaan

Negatieve bijstelling –/–

Uitgaven –/–

Stand per 31-12-2013

11 Goed functionerende economie en markten

23.543

214.441

3.035

216.199

18.750

12 Een sterk innovatievermogen

1.161.443

768.401

45.654

775.292

1.108.899

13 Een excellent ondernemingsklimaat

296.954

262.301

9.830

323.764

225.662

14 Een doelmatige en duurzame energievoorziening

16.590.440

3.349.871

627.985

1.251.280

18.061.046

16 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens

415.623

638.831

55.131

666.001

333.322

17 Groen onderwijs van hoge kwaliteit

749.042

817.149

2.656

817.433

746.103

18 Natuur en regio

472.830

342.142

59.600

440.796

314.577

40 Apparaat

4.984

406.130

498

410.615

0

Buiten begrotingsverband

856.120

272.574

578.815

76.309

473.570

Totaal

20.570.981

7.071.840

1.383.204

4.977.689

21.281.928

Vanaf 2013 is artikel 15 «een sterke internationale concurrentiepositie» nagenoeg volledig overgedragen aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De technische correctie van deze overdracht is voor wat betreft de openstaande verplichtingen verwerkt in bovenstaande post buiten begrotingsverband in de kolom negatieve bijstellingen. De overige mutaties buiten begrotingsverband hebben betrekking op verplichtingen die namens EZ worden afgegeven maar waarvan financiering door derden plaatsvindt. De verplichtingen van de opdrachtgevers Ministerie van Binnenlandse Zaken, Infrastructuur en Milieu, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Buitenlandse Zaken, Onderwijs Cultuur en Wetenschap en de provincies zijn niet in de stand openstaande verplichtingen buiten begrotingsverband verwerkt.

Balanspost 15 Deelnemingen

1.435.000

Toelichting:

De specificatie van de deelnemingen van EZ is als volgt:

Naam

Nominaal

Betaald

 
 

Ultimo 2012

Ultimo 2013

Ultimo 2012

Ultimo 2013

Deeln.%

N.V. NOM

51.880

51.880

51.880

51.880

99,9

           

N.V. BOM

19.154

16.587

21.090

18.524

49,9

           

N.V. Zuidvleugel

 

7.000

 

7.000

36,1

           

N.V. LIOF

50.373

50.373

50.373

50.373

94,4

           

GasTerra B.V.

18.000

18.000

18.151

18.151

10

           

EBN NV

128.138

128.138

1.243.358

1.243.358

100

           

Oost N.V.

26.264

32.751

35.714

45.714

65,2

           

Totaal

293.808

293.808

1.420.566

1 435.000

 

Op de NOM deelneming is in 2013 € 17 mln dividend ontvangen.

De oude BOM deelneming van € 21,1 mln is in 2013 omgezet in een deelneming in BOM Capita en BOM BDFI van € 18,5 mln. Het verschil is gecompenseerd met een lening van € 2,6 mln.

De deelneming in ROM Zuidvleugel ad € 7 mln is in 2013 verworven. Hierop rust nog een stortingsverplichting van € 3 mln.

De deelneming in Oost NV is met € 10 mln verhoogd.

Licence