Base description which applies to whole site

1.4.5 TOPINKOMENS

Voor het Ministerie van Economische Zaken heeft de publicatieplicht die voorkomt uit artikel 4.1 van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (Wnt) betrekking op de onderstaande topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen, ongeacht of er sprake is van een hoger dan wettelijke bezoldigingsmaximum. Voor leden van de Top Management Groep (TMG) wordt verwezen naar het jaarverslag van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 

Functie(s)1

Naam

Beloning

Belastbare vaste en variabele onkosten-vergoeding

Werkgeversdeel van voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn

Datum aanvang dienstverband in het boekjaar (indien van toepassing)

Datum einde dienstverband in het boekjaar (indien van toepassing)

Omvang dienstverband (in FTE)

Interim2

Motiveringoverschrijding norm

ZBO ACM

Bestuursvoorzitter

C.A. Fonteijn

180.299

6.610

33.329

   

1,00

   

ZBO ACM

Bestuurslid

F.J.H. Don

121.066

6.557

20.861

   

0,84

   

ZBO ACM

Bestuurslid

J.G. Vegter

130.527

6.610

24.769

   

1,00

   

Raad voor de Plantenrassen

Secretaris

C.J.A. Groenewoud

57.288

   

0,8

   

Grondkamer Noord

Voorzitter

T.K. Hoogslag

24.989

4.290

   

0,29

   

Grondkamer Noordwest

Voorzitter

J.H. Huijzer

24.989

3.893

   

0,29

   

Grondkamer Zuid

Voorzitter

J.P.M. van der Ham

24.989

4.290

   

0,29

   

Grondkamer Oost

Voorzitter

J.K.B. van Daalen

24.989

4.290

   

0,29

   

Grondkamer Zuidwest

Voorzitter

H.A. Witsiers

24.989

4.290

   

0,29

   

Kamer voor de binnenvisserij

Voorzitter

L. W. Bartelse

24.415

4.290

   

0,29

   

Grondkamer Noordwest, Oost en Kamer vd Binnenvisserij

Secretaris

G.J.M. Krekel

77.503

1.620

13.099

   

1,0

   

Grondkamer Noord, Zuid, Zuidwest

Secretaris

C. M. Lubbers

81.483

3.980

14.192

   

1,0

   

Toelichting

Het Ministerie van Economische Zaken heeft zowel bij het kerndepartement als bij de vier Zelfstandige Bestuursorganen zonder rechtspersoonlijkheid geen topinkomens die boven de norm uitkomen.

De Minister van BZK heeft bij brief van 27 februari 2014 aan de Tweede Kamer laten weten dat hij een ministeriële regeling over de WNT (inclusief beleidsregels toepassing WNT) heeft opgesteld. In de begeleidende brief is aangegeven dat het niet mogelijk is gebleken een sluitende oplossing te vinden voor de uitvoeringsproblematiek ten aanzien van de vermelding van de gegevens over personen die anders dan op grond van een dienstbetrekking een functie vervullen als niet-topfunctionaris (externe niet-topfunctionarissen). De Minister van BZK heeft daarom voor het verslagjaar 2013 als gedragslijn bepaald dat niet volledig aan de verplichting tot openbaarmaking kan en hoeft te worden voldaan. Het Ministerie van EZ heeft overeenkomstig deze gedragslijn uitvoering gegeven aan de WNT. Dit leidt tot een onzekerheid in de verantwoording vanwege het ontbreken van een praktisch toepasbare normstelling voor dit onderdeel van het WNT-overzicht. De onzekerheid betreft uitsluitend het achterwege laten van de vermelding van de gegevens over externe niet-topfunctionarissen.

Licence