Base description which applies to whole site

5 Lijst van afkortingen

AAU

Assigned Amount Units

ACM

Autoriteit Consument en Markt

ADR

Auditdienst Rijk

AF

Agrofood

AgNL

Agentschap Nederland

AGRA

Alliance for a Green Revolution in Africa

AI

Aviaire Influenza

AIVD

Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

ANVS

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbeschermin

AOC

Agrarisch Opleidingscentrum

AR/ARK

Algemene Rekenkamer

AVB

Agrarische Vertegenwoordiging Buitenland

BBE

Biobased Economy

BBI

Bestuurs- en beleidsinstrumentarium

BBI

BioBased Industries

BBP

Bruto Binnenlands Product

BES

Bonaire, St. Eustatius en Saba

BGT

Basisregistratie Grootschalige Topografie

BMKB

Borgstellingsregeling Midden- en Kleinbedrijf

BNI

Bruto Nationaal Inkomen

BOL

Beroepsopleidende leerweg

BOP

Behoefte-onderbouwingsplan

BTR

Bedrijfstoeslagregeling

BuZA

Ministerie van Buitenlandse Zaken

BVP

Bedrijfsvoeringsparagraaf

BZK

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

CCS

Carbon Capture and Storage

CEP

Centraal Economisch Plan

CIV

Centra voor Innovatief Vakmanschap

CM

Crisismanagement

CN

Caribisch Nederland

CoE

Centers of Expertise

COVA

Centraal Orgaan Voorraadvorming Aardolieproducten

CPB

Centraal Plan Bureau

CPVO

Community Plant Variety Office

CTGB

College Toelating Gewasbeschermingsmiddelen

CTMM

Center for Translational Molecular Medicine

DGF

Diergezondheidsfonds

DGIS

Directoraat-Generaal internationale Samenwerking

DICTU

Dienst ICT Uitvoering

DLO

Dienst Landbouwkundig Onderzoek

DR

Dienst Regelingen

EBS

E-Business Suite

ECN

Energieonderzoek Centrum Nederland

EFRO

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

EHS

Ecologische Hoofd Structuur

EIA

Energie- Investeringsaftrek

EIM

Economische Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf

ELFPO

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling

ELGF

Europees Landbouwgarantiefonds

EP

Europees Parlement

EPK

Energie Prestatie Keuring

EPK

Energie Prestatie Keuring

ESA

European Space Agency

ESTEC

European Space Research and Technology Centre

ETS

Emission Trading Scheme

EU

Europese Unie

EVF

Europees Visserijfonds

EZ

Ministerie van Economische Zaken

FES

Fonds Economische Structuurversterking

GAN

Gegevensautoriteit Natuur

GLB

Gemeenschappelijk Landbouw Beleid

GO

Garantie Ondernemingsfinanciering

GSF

Garantieregeling Scheepsnieuwbouwfinanciering

GTI

Grote Technologishe Instituten

GVB

Gemeenschappelijke Visserij Beleid

HACCP

Hazard Analysis and Critical Control Points

HAO

Hoger Agrarisch Onderwijs

HBO

Hoger Beroeps Onderwijs

HHI

Herfindahl-Hirschman Index

HTSM

HighTech Systems & Materials

I&M

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

I&R

Identificatie en Registratie

IA

Innovatie Agenda Energie

IA GOT

Implementing Agreement Gas&Oil Technologies

IAEA

Internationale Atoom Energie Agentschap

IBG

Informatie Beheer Groep

ICES

Council for the Exploration of the Sea

ICT

Informatie Communicatie Technologie

ILG

Investeringsbudget Landelijk Gebied

IPC

Innovatie Prestatie Contracten

IPO

Interprovinciaal overleg

IRRS

Integrated Regulatory Review System

IUC

Inkoop Uitvoering Centrum

JI

Joint Implemanetation

JTI

Joint technology Initiatives

KADO

Kabinetsbrede Aanpak Duurzame Ontwikkeling

KFD

Kernfysische Dienst

KNAW

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

KvK

Kamer van Koophandel

LEI

Landbouw-Economisch Instituut

LPG

Liquefied Petroleum Gas

LvDO

Leren voor Duurzame Ontwikkeling

LWOO

Leerweg Ondersteunende Onderwijs

MBO

Middelbaar Beroepsonderwijs

MEE

Meerjarenafspraak Energie-efficiëntieverbetering

MEI

Marktintroductie Energie Innovaties

MEP

Milieukwaliteit van de Elektriciteitsproductie

MER

Milieu Effect Rapportage

MFK

Meerjarig Financieel Kader

MIP

Meerjaren Investerings Programma’s

MIT

MKB Innovatiestimulering Topsectoren

MJA

Meerjarenafspraken Energie-efficiëntie

MKB

Midden- en Kleinbedrijf

MKZ

Mond- en Klauwzeer

NBTC

Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen

NCSS2

Nationale Cybersecurity Strategie 2

NDFF

Nationale Databank Flora en Fauna

NEN

Nederlands Normalisatie Instituut

NFP

Nationaal Frequentieplan

NGO

Niet overheidsorganisaties

NIPO

Nederlands Instituut voor Publieke Opinie

NLR

Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratoruim

NM

Natuurmonumenten

NMa

Nederlandse Mededingingsautoriteit

NME

Natuur- en Milieueducatie

NOM

Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij

NPO

Nederlandse Publieke Omroep

NRG

Nucleair Research Group

NURG

Nadere uitwerking Rivierengebied

NV

Nationale Verklaring

NVWA

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

NWO

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

O&S

Ontwikkeling en Samenwerking

OBN

Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer van Natuurkwaliteit

OCW

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

OESO

Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

OIE

Office Internationale des Epizoöties

OPTA

Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit

PAS

Programmatishe Aanpak Stikstof

PBL

Planbureau voor de Leefomgeving

PBO

Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie

POP

Plattelands Ontwikkelings Plan

PPP

Purchasing Power Parity

PPS

Publiek-private samenwerking

QLL

Quality system Livestock Logistics

R&D

Research and Development

R&TTE

Radio- en randapparatuur

RCR

Rijkscoördinatieregeling

RDA

Research & Development Aftrek

RGD

Rijksgebouwendienst

ROA

Rijksoverheid Architectuur

ROAD

Rotterdam Opslag en Afvang Demonstratieproject

ROM

Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen

RVO

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

RWT

Rechtspersonen met een wettelijke taak

S&O

Speur en Ontwikkelingswerk

SBB

Staatsbosbeheer

SBIR

Small Business Innovation Research

SBL

Stimulering Bos en Landbouwgronden

SDE

Stimulering Duurzame Energieproductie

SER

Sociaal Economische Raad

SER

Sociaal Economisch Raad

SIS

Subsidieregeling Innovatieve Scheepsbouw

SNL

Subsidieregeling Natuur en Landschap

SSO

Shared Service Organisatie

STW

Stichting Technische Wetenschappen

SZW

Ministerie van Sociale Zaken en Wetenschap

TAPAS

Thermoplastic Affordable Primary Aircracft Structures

TEEB

The Economics of Ecosystems and Biodiversity

TKI

Topconsortia voor Kennis en Innovatie

TNO

Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek

TOP

Technische Ontwikkelingsprojecten

TSE

Transmissible Spongiform Encephalopathies

TU

Tuinbouw/uitgangsmaterialen

UNWTO

United Nations World Tourism Organization

UVD

Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij

VAMIL

Regeling Vervroegde Afschrijving Milieu-investeringen

VGI

Voedings- en Genotsmiddelen Industrie

VMBO

Voortgezet Middelbaar Beroepsonderwijs

VOA

Voorbereidende en Ondersteunende Activiteiten

VWS

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

WBSO/S&O

Afdrachtsvermindering Speur- en Ontwikkelingswerk

WEF

World Economic Forum

WILG

Wet Inrichting Landelijk Gebied

WIPO

World Intellectual Property Organization

WKK

Warmtekrachtkoppeling

WU

Wageningen Universiteit

WUR

Wageningen Universiteit Researchcentrum

ZBO

Zelfstandig Bestuursorgaan

ZZP

Zelfstandige Zonder Personeel

Licence