Base description which applies to whole site

4 Overzicht niet-financiële informatie over inschakeling van externe adviseurs en tijdelijk personeel (bijlage externe inhuur)

Ministerie van Economische Zaken (XIII) Verslagjaar 2013

(Bedragen x € 1.000)

Programma- en apparaatskosten

 

1. Interim-management

1.534

2. Organisatie- en Formatieadvies

393

3. Beleidsadvies

1.461

4. Communicatieadvisering

982

Beleidsgevoelig (som 1 t/m 4)

4.370

5. Juridisch Advies

977

6. Advisering opdrachtgevers automatisering

10.026

7. Accountancy, financiën en administratieve organisatie

3.137

(Beleids)ondersteunend (som 5 t/m 7)

14.140

8. Uitzendkrachten (formatie & piek)

61.025

Ondersteuning bedrijfsvoering

61.025

Totaal uitgaven inhuur externen

79.535

Noot: De kosten voor inhuur uit hoofde van de flexibele schil bij de agentschappen, zijn opgenomen onder 8 (uitzendkrachten). De flexibele schil bij deze diensten is onderdeel van de aanpak ten behoeve van adequate en flexibele uitvoering van opdrachten EZ en andere ministeries/overheden. De bepaling van de externe inhuur door EZ is conform de gedragslijn/interpretatie van voorgaande jaren.

Toelichting op het inhuurpercentage 2013

De inhuuruitgaven 2013 zijn ten opzichte van 2012 met € 7,2 mln gedaald. Het inhuurpercentage (inclusief de reguliere inhuuruitgaven en exclusief de flexibele schil inhuuruitgaven bij AgNL en DR) over geheel 2013 is uitgekomen op 6,1% en valt daarmee onder de norm van 10% van de motie Roemer. De flexibele schil betreft het gebruik van in tijd, samenstelling en omvang wisselende inzet van externe inhuur waarvan AgNL en DR structureel gebruik maken om het aantal medewerkers en de benodigde kennis en expertise snel en flexibel aan te passen aan veranderingen in de omvang en samenstelling van het opdrachtenpakket. Het inhuurpercentage van EZ inclusief flexibele schil over 2013 komt uit op 10,2%, en komt daarmee nagenoeg overeen met de Roemer norm.

Het rapporteren van twee inhuurpercentages; met flexibele schil en zonder flexibele schil, heb ik per brief van 28 juni 2012 (TK, 2011–2012,33 240 XIII, nr 16) nader toegelicht. Hierover waren tijdens het wetgevingsoverleg op 13 juni 2012 van de vaste Commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie vragen gesteld bij de behandeling van het jaarverslag 2011 EL&I.

De flexibele schil betreft het gebruik van in tijd, samenstelling en omvang wisselende inzet van externe inhuur waarvan AgNL en DR gebruik maken om het aantal medewerkers en de benodigde kennis en expertise snel en flexibel aan te passen aan veranderingen in de omvang en samenstelling van het opdrachtenpakket.

Rapportage overschrijding maximumuurtarief externe inhuur buiten mantelcontracten

In onderstaande tabel wordt weergegeven in hoeveel gevallen in 2013 door het ministerie buiten de mantelcontracten om externe krachten zijn ingehuurd boven het voor de organisaties van het rijk afgesproken maximumtarief van € 225,– (exclusief BTW).

Inhuur externen buiten mantelcontracten

2013

Aantal overschrijdingen maximumtarief

geen

Licence