Base description which applies to whole site

3.1 Inleiding

Het jaar 2013 stond in het teken van het uitwerken van de plannen die door het begin november 2012 aangetreden kabinet Rutte/Asscher in het regeerakkoord4 zijn opgenomen. Om zich te verzekeren van voldoende draagvlak in de samenleving heeft het kabinet in de loop van 2013 akkoorden gesloten en afspraken gemaakt met sociale partners en gemeenten. Een randvoorwaarde voor het kabinet vormde de wens om aan de Europese tekortdoelstelling te voldoen. Achtergrond bij de besluiten die het kabinet in 2013 heeft getroffen was de – vergeleken met de raming – tegenvallende economische ontwikkeling. In de tweede helft van 2013 werden de eerste signalen van herstel van de economie zichtbaar.

In deze paragraaf wordt eerst ingegaan op de activiteiten die het kabinet heeft ondernomen om de in het regeerakkoord voorgenomen maatregelen te realiseren en op de uitvoering van de begroting 2013. Daarna wordt de economische ontwikkeling aan de hand van enkele kerncijfers geduid. Vervolgens wordt aandacht besteed aan de twee thema’s uit de Verantwoordingsbrief 2013. De paragraaf wordt afgesloten met verplichte tabellen over de voortgang van beleidsdoorlichtingen en over garanties en achterborgstellingen.

4

«Bruggen slaan», regeerakkoord VVD-PvdA, 29 oktober 2012

Licence