Base description which applies to whole site

98. Algemeen

Artikel

Op dit artikel worden niet naar beleidsartikelen toe te rekenen budgetten verantwoord. Daarnaast wordt in dit artikel ingegaan op de activiteiten van de Inspectie SZW in het jaar 2013.

Budgettaire gevolgen

Tabel 98.1 Begrotingsgefinancierde uitgaven en ontvangsten artikel 98 (x € 1.000)

artikelonderdeel

Realisatie 2009

Realisatie 2010

Realisatie 2011

Realisatie 2012

Realisatie 2013

Begroting 2013

Verschil 2013

Verplichtingen

59.313

67.118

– 7.805

Uitgaven

55.328

44.747

47.615

51.512

60.050

67.028

– 6.978

               

Subsidies

48

387

10

8

275

0

275

Subsidies

48

387

10

8

275

0

275

               

Opdrachten

18.273

18.650

14.084

11.042

18.218

35.930

– 17.712

Handhaving algemeen

2.679

2.007

1.117

454

589

5.010

– 4.421

Handhavingsprogramma

0

0

0

0

0

16.726

– 16.726

Opdrachten overig

15.594

16.643

12.967

10.588

17.629

14.194

3.435

               

Bekostiging

0

0

3.935

2.490

2.626

2.275

351

Uitvoeringskosten Caribisch Nederland

0

0

3.935

2.490

2.626

2.275

351

               

Bijdrage aan medeoverheden

3.165

3.589

5.005

5.349

5.484

0

5.484

Verzameluitkering SZW

3.165

3.589

5.005

5.349

5.484

0

5.484

               

Bijdrage aan agentschappen

33.192

20.208

22.593

30.822

31.758

26.223

5.535

Inspectie Werk en Inkomen

22.330

11.368

9.652

10.100

9.715

10.000

– 285

Agentschap SZW

10.639

8.431

12.778

20.616

21.934

16.119

5.815

Agentschap NL

223

409

163

106

109

104

5

               

Bijdrage aan andere begrotingen

650

1.913

1.988

1.801

1.689

2.600

– 911

Bijdrage aan andere begrotingen

650

1.913

1.988

1.801

1.689

2.600

– 911

               

Ontvangsten

2.071

342

0

2.470

25.812

0

25.812

A. Subsidies

Toelichting

Het budget voor subsidies is gedurende de begrotingsuitvoering door middel van budgettair neutrale herschikkingen toegevoegd aan artikel 98. De gerealiseerde uitgaven hebben betrekking op tegemoetkomingen in verband met de verlenging van de bewaartermijnen van de ESF-administratie periode 2000–2006.

B. Opdrachten

B1. Handhaving algemeen en Handhavingsprogramma

Van het handhavingsbudget op artikel 98 (€ 21,7 miljoen) is gedurende de begrotingsuitvoering € 17,7 miljoen naar andere budgetten overgeboekt, namelijk naar handhavingsbudgetten en budgetten voor voorlichting op andere artikelen, de Verzameluitkering SZW, het IB, en de apparaatsuitgaven op artikel 96. Van het resulterende budget (€ 4,0 miljoen) is € 3,4 miljoen niet uitgegeven.

B2. Opdrachten overig

De realisatie op het budget voor overige opdrachten is € 3,4 miljoen hoger dan begroot. Dit is enerzijds veroorzaakt door de afwikkeling van de problematiek bij de Stichting Opleidingsfonds Groothandel (SOG). De uitgaven zijn niet meer te declareren bij de Europese Commissie en zijn vanwege de in betalingsonmacht verkerende SOG ook niet meer terug te vorderen (€ 8 miljoen). Anderzijds is gedurende de uitvoering van de begroting € 1,8 miljoen aan overboekingen verwerkt voor uitgaven die bij nader inzien ten laste van andere budgetten op de begroting zijn gerealiseerd, zijn op de budgetten voor onderzoek en communicatie totaal € 1,8 miljoen lagere uitgaven gerealiseerd en zal een aantal overige opdrachten doorschuiven naar 2014.

C. Bekostiging

De kosten van de RCN-unit sociale zaken zijn € 0,35 miljoen hoger uitgevallen dan begroot. Ten tijde van het vaststellen van de begroting 2013 was feitelijk nog onvoldoende (uitvoerings)informatie beschikbaar om een nauwkeurige (op historische gegevens gebaseerde) raming te kunnen opstellen. De kosten hebben niet alleen betrekking op de uitvoering van de uitkeringsregelingen maar ook de andere taken van de Minister in Caribisch Nederland (afgifte tewerkstellingsvergunningen, ontslagvergunningen en inspectietaken).

D. Bijdrage aan medeoverheden

De uitgaven hebben betrekking op de Verzameluitkering SZW. Met deze verzameluitkering is een bijdrage ten behoeve van de Regionale Centra Fraudebestrijding en de Landelijke expertisefunctie van de Regionale coördinatiepunten Fraudebestrijding via het Ministerie van BZK aan de betrokken gemeenten overgemaakt. De gerealiseerde uitgaven aan de Verzameluitkering SZW zijn € 5,5 miljoen hoger dan begroot, omdat de uitgaven in de begroting waren opgenomen in het handhavingsbudget. Dit bedrag is gedurende de begrotingsuitvoering naar de Verzameluitkering SZW overgeboekt.

E. Bijdrage aan agentschappen

E1. Inspectie Werk en Inkomen

De bijdrage aan IWI is als gevolg van afrekeningen met het moederdepartement € 0,3 miljoen lager dan geraamd.

E2. Agentschap SZW

De uitgaven aan het Agentschap SZW zijn € 5,8 miljoen hoger dan begroot. Aan uitvoeringskosten van de nieuwe subsidieregeling sectorplannen is € 0,8 miljoen uitgegeven. Het restant ad € 5 miljoen heeft betrekking op hogere uitvoeringskosten van de ESF-regelingen. De uitvoeringskosten zijn hoger omdat meer aanvraagtijdvakken zijn opengesteld dan eerder gepland. De kosten dienen volledig voor eigen rekening te worden genomen omdat het budget van de Europese Commissie volledig is uitgeput.

F. Bijdrage aan andere begrotingen

De bijdrage aan het Ministerie van Financiën ten behoeve van controlewerkzaamheden voor het ESF-programma 2007–2013 is € 0,9 miljoen lager dan geraamd. De betaling voor controlekosten over het vierde kwartaal 2013 (€ 0,5 miljoen) is als gevolg van een gewijzigd factureerproces doorgeschoven naar 2014 en de totale controlekosten zijn € 0,4 miljoen lager dan begroot.

G. Ontvangsten

De ontvangsten hebben voornamelijk betrekking op resterende positieve saldi van rekeningen buiten begrotingsverband van de ESF-programma’s 1994–1999 en 2000–2006. Na het administratief afsluiten van deze rekeningen zijn de positieve saldi ten gunste van de ontvangsten op dit artikel verwerkt.

Inspectie SZW

De Inspectie SZW bestrijkt als toezichthouder van het Ministerie van SZW het gehele SZW-terrein, zowel arbeidsmarkt, arbeidsomstandigheden als sociale zekerheid. De Inspectie houdt toezicht op de naleving van wet- en regelgeving van SZW op het terrein van arbeidsomstandigheden, het voorkomen van rampen met gevaarlijke stoffen en ten aanzien van het verbod op illegale tewerkstelling, betaling onder het wettelijk minimumloon, illegale dienstverlening door intermediairs op de arbeidsmarkt en handhaaft waar nodig deze wetgeving. Verder houdt de inspectie markttoezicht op de veiligheid van producten voor professioneel gebruik en toezicht op de door de Minister van SZW aangewezen certificering- en keuringsinstellingen.

De Inspectie spoort strafrechtelijke overtredingen op wat betreft arbeidsuitbuiting, georganiseerde uitkeringsfraude en fraude met arbeidsgerelateerde subsidies. De Wet aanscherping handhaving en sanctionering SZW-wetgeving, die met ingang van 1 januari 2013 van kracht is geworden, versterkt daarbij de mogelijkheden van een bestuursrechtelijke aanpak door de Inspectie.

De Inspectie biedt inzicht in de effectiviteit van het stelsel van werk en inkomen door onderzoek te doen naar de uitvoering van de sociale zekerheidswetten door het UWV, de SVB en de gemeenten. Daarnaast signaleert de inspectie risico’s en ontwikkelingen op het gehele terrein van SZW ten behoeve van politiek, beleid en relevante partijen in het veld.

Bij de uitvoering van haar taken wil de Inspectie maximaal effect sorteren. De Inspectie heeft vanwege de taakstelling op de apparaatsbudgetten te maken met een geleidelijke afname van de capaciteit. Bij het maken van keuzes over de inzet van de capaciteit maakt de inspectie gebruik van een risico- en omgevingsanalyse. Daarbij sluit de Inspectie aan bij de prioriteiten binnen het beleidsterrein van het Ministerie van SZW. Op deze wijze draagt de Inspectie bij aan een gezonde en veilige werkplek voor werknemers, een eerlijke en goed werkende arbeidsmarkt en een goed functionerend stelsel van werk en inkomen.

In 2013 heeft de Inspectie haar toezicht gefocust op:

  • De sectoren en thema’s waar volgens de risicoanalyse sprake is van een hoog en middenrisico, omdat de Inspectie bij deze risico’s de maatschappelijke schade, zoals schade aan de gezondheid van werknemers of voor het functioneren van de arbeidsmarkt, gerelateerd aan de doelen van SZW het grootst acht;

  • De aanpak van misstanden en notoire overtreders. Daarbij heeft de Inspectie zich gericht op sectoren, locaties en bedrijven waar sprake is van niet-zelfredzame groepen, hoge arbeidsuitval wegens ziekte en arbeidsongeschiktheid, sterke concurrentie en de mogelijkheid veel voordeel te behalen door de regels te ontduiken. In dergelijke gevallen acht de Inspectie de kans op (stelselmatige) overtreding en misstanden namelijk groter.

Belangrijke speerpunten in 2013 waren:

  • Aanpak van illegale arbeid en arbeidsuitbuiting in diverse sectoren;

  • Voortzetting van het programma aanpak van malafide uitzendbureaus;

  • Interventieteams: de door de Inspectie geleide interventieteams zijn in 2013 gericht geweest op het bestrijden van arbeidsmarkt-, belasting- en socialezekerheids-fraude in de sectoren uitzendbureaus, schoonmaak en champignonteelt en op het bestrijden van onwetmatigheden bij het verwijderen van asbest;

  • Opsporing van georganiseerde vormen van uitkeringsfraude;

  • Verbeteren naleving arbo-zorgverplichtingen.

Tabel 98.2 Producten Inspectie SZW1

Directie

Producten

Realisatie 2011

Realisatie 2012

Realisatie 2013

Arbeidsomstandigheden

inspecties, ongeval- en klachtenonderzoeken

18.729

19.696

17.944

Arbeidsmarktfraude

inspecties

9.655

7.160

4.930

Major Hazard Control

inspecties en ongevalonderzoeken

612

512

448

Werk & Inkomen

Programmarapportages

9

6

6

 

overige producten 2

24

14

21

Opsporing

Onderzoeken

62

61

67

 

aantal bij het OM aangemelde verdachten

187

184

181

 

vastgesteld nadeel (x € mln)

51

24

35

1

Inspectie SZW, jaarverslag. Vanaf 2013 verantwoordt SZW zich in dit jaarverslag over aantallen afgeronde inspecties en bijbehorend percentage handhavinginterventies in plaats van over aantallen gestarte inspecties en bijbehorend percentage handhavinginterventies. De cijfers uit voorgaande jaren zijn hierop aangepast

2

Dit betreft de in een jaar afgeronde nota’s van bevindingen en verkennende studies. Met de aanscherping van de definitie zijn ook de cijfers uit voorgaande jaren aangepast

Eind 2012 heeft de Inspectie haar jaarplan nader uitgewerkt in een Inspectieplan 2013. Daarin heeft ze de gevolgen van de aanscherping van het fraudebeleid per 1 januari 2013 meegenomen. Dit was bij het opstellen van de begroting SZW 2013 nog niet gebeurd. Daarnaast heeft de precieze uitwerking van het meerjarenplan van de Inspectie voor 2013, bijvoorbeeld van de aanpak van misstanden en notoire overtreders, nog gevolgen gehad voor de productiedoelstellingen voor 2013. Dit heeft geresulteerd in lagere ramingen voor verschillende producten dan in de begroting 2013 van SZW.

Tabel 98.3 Producten Inspectie SZW1

Directie

Producten

Begroting 2013

Inspectieplan 2013

Realisatie 2013

Arbeidsomstandigheden

inspecties, ongeval- en klachtenonderzoeken

19.400

18.277

17.944

Arbeidsmarktfraude

inspecties

8.350

6.076

4.930

Major Hazard Control

inspecties en ongevalonderzoeken

590

448

448

1

Inspectie SZW, inspectieplan en jaarverslag

Bij de realisatie over 2013 is de productie bij Arbeidsmarktfraude achtergebleven bij de planning in het Inspectieplan 2013. De oorzaak hiervan ligt in het feit dat de Inspectie met name grotere zaken heeft onderzocht, die gekenmerkt worden door een hogere zaaktijd en een goede bijdrage aan het handhavingpercentage.

Meer uitgebreide informatie over de Inspectie SZW treft u aan in haar Jaarverslag 2013 (www.inspectieszw.nl).

Licence