Base description which applies to whole site

ZELFSTANDIGE BESTUURSORGANEN EN RECHTSPERSONEN MET EEN WETTELIJKE TAAK

Overzicht Rechtspersonen met een Wettelijke Taak en Zelfstandige Bestuursorganen (vallend onder het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
(bedragen x € 1 miljoen)

Naam organisatie

RWT

ZBO

Functie

Artikel

Financiering (realisatiecijfers)

Verwijzingen naar website RWT/ZBO

Verwijzingen naar toezichtvisie / -arrangement

Bestuur of accountant verklaart dat de rechtmatigheid op orde is

Begroting

Premie

Tarieven

Financiering uit begrotingsmiddelen

                   

Zorg Onderzoek Nederland/ Medische Wetenschappen (ZonMW)

x

x

ZonMw is een intermediaire organisatie die op programmatische wijze onderzoek en ontwikkeling op het gebied van gezondheid, preventie en zorg laat uitvoeren.

4

135,11

www.zonmw.nl

Vigerende wet- en regelgeving www.wetten.nl. onder andere Wet op de organisatie ZorgOnderzoek Nederland

v

                     

Keuringsinstanties op grond van de Warenwet

 

x

Het betreft 25 private organisaties die voor wat betreft de kwaliteit van werkzaamheden onder toezicht staan van de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit.

1

Vigerende wet- en regelgeving www.wetten.nl

onder andere Warenwet (art. 7b)

n.v.t.

                     

Registratiecommissies en opleidingscolleges KNMG, KNMP en NMT

 

x

Het betreft 10 private organisaties. De instellingsgrondslag betreft de Wet beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG), artikel 14 en 15.

4

www.knmg.artsennet.nl

www.knmp.nl

www.tandartsennet.nl

Vigerende wet- en regelgeving www.wetten.nl

onder andere Wet en Besluit publieke gezondheid

n.v.t.

                     

Keuringsinstanties op grond van de Wet op de Medische Hulpmiddelen (DEKRA)

 

x

In Nederland is DEKRA de enige toegelaten instantie, die bevoegd is medische hulpmiddelen te certificeren.

2

www.dekra.nl

Vigerende wet- en regelgeving www.wetten.nl

onder andere Wet op de medische hulpmiddelen (art.10 en verder)

n.v.t.

                     

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)

x

 

Het CIZ beoordeelt of mensen recht hebben op AWBZ-zorg. Dit gebeurt op basis van objectieve criteria, welke een vertaling zijn van de richtlijnen van het Ministerie van VWS.

3

100,8

www.ciz.nl

Vigerende wet- en regelgeving www.wetten.nl onder andere. Statuten CIZ, Zorgindicatiebesluit

v

                     

Centraal Administratie Kantoor (CAK)

 

x

Het CAK berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de AWBZ en de Wmo. Het CAK is ook verantwoordelijk voor de financiering van de AWBZ-instellingen en het uitbetalen van de Compensatie eigen risico in de zorgverzekeringswet. Ook verzorgt het CAK een tegemoetkoming van (Wtcg).

4

96,81

www.hetcak.nl

Governance arrangement tussen VWS en het CAK

v

                     

Accommodaties op grond van de Wet op jeugdzorg

x

 

Het aanbod van de JeugdzorgPlus-instellingen bestaat uit deskundige en wetenschappelijk onderbouwde interventies op het gebied van geestelijke gezondheidszorg, licht verstandelijke handicaps, onderwijs en arbeidstoeleiding.

5

152,31

www.jeugdzorgplus.nl

Vigerende wet- en regelgeving www.wetten.nl onder andere Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg

v

                     

Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR)

x

x

De Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR) beslist over de eerste aanvragen in het kader van de wetten en regelingen voor oorlogsgetroffenen. Verder stelt de PUR de beleidsregels vast voor de Sociale Verzekeringsbank.

7

4,2

www.pur.nl

Vigerende wet- en regelgeving www.wetten.nl onder andere Bekostigingsregeling Wuvo

v

                     

Centrale Commissie voor Mensgebonden Onderzoek (CCMO), inclusief Medisch Ethische Commissies (METC’s)

 

x

CCMO is een bij wet (Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen en de Embryowet) ingestelde commissie en waarborgt de bescherming van proefpersonen betrokken bij medisch-wetenschappelijk onderzoek, via toetsing aan de daarvoor vastgestelde wettelijke bepalingen en met inachtneming van de voortgang van de medische wetenschap

1

1,81

www.ccmo.nl

Vigerende wet- en regelgeving www.wetten.nl onder andere artikel 28 Wet medischwetenschappelijk

onderzoek met mensen

v

                     

Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

x

x

De NZa is belast met het markttoezicht specifiek voor de zorgsector en moet het algemeen consumentenbelang voorop stellen bij de uitoefening van haar taken. Die taken zijn marktwerking in de zorg op gang brengen en bewaken, tarieven in de zorg reguleren en toezien op de goede uitvoering van de Zvw en de AWBZ.

4

46,8

www.nza.nl

Vigerende wet- en regelgeving www.wetten.nl onder andere AWBZ, Wet marktordening gezondheidszorg

v

                     

College voor zorgverzekeringen (CVZ)

x

x

Het CVZ beheert het pakket Zvw/ AWBZ, beheert het Zorgverzekeringsfonds en het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten, voert de financiering van verzekeraars uit de fondsen uit, beoordeelt de rechtmatige en doelmatige uitvoering van de AWBZ en voert regelingen voor bijzondere groepen uit (verdragsgerechtigden, wanbetalers, onverzekerden, illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen en gemoedsbezwaarden).

4

64,0

www.cvz.nl

Vigerende wet- en regelgeving www.wetten.nl onder andere Zorgverzekeringwet (hoofdstuk 6)

v

                     

College Sanering Zorginstellingen (CSZ)

x

x

Het CSZ voert onder andere de meldings- en goedkeuringsregeling voor de vervreemding van onroerende zaken uit. In verband met de verdere stroomlijning van de taken van zelfstandige bestuursorganen op het terrein van de zorg is in het voorstel van wet cliëntenrechten zorg (Wcz) het voornemen neergelegd om de taken over te hevelen naar de NZa (TK 32 402, nr. 6 en 7).

4

2,5

www.collegesanering.nl

Vigerende wet- en regelgeving www.wetten.nl onder andere. Wet toelating zorginstellingen

v

                     

College ter beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Zie begroting agentschap CBG

 

x

Het College is zowel verantwoordelijk voor de toelating en bewaking van geneesmiddelen op de Nederlandse markt als medeverantwoordelijk voor de toelating van de geneesmiddelen in de gehele Europese Unie.

Agentschappen

www.cbg-meb.nl

Vigerende wet- en regelgeving www.wetten.nl onder andere. Geneesmiddelenwet (hoofdstuk 2)

n.v.t.

                     

Stichting Afwikkeling Rechtsherstel Sinti en Roma

 

x

De Stichting Afwikkeling Rechtsherstel Sinti en Roma (SRSR) is in het leven geroepen voor de besteding van de middelen die in het kader van het naoorlogs rechtsherstel beschikbaar zijn gesteld voor de Sinti en Roma in Nederland.

7

 

Statuten NISR

n.v.t.

                     

Financiering uit premiemiddelen

                   

Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS)

x

x

NTS is een dienstverlenende non-profitorganisatie ten behoeve van publiek, donorziekenhuizen en transplantatiecentra in Nederland.

2

24,01

www.transplantatiestichting.nl

Statuten NTS

v

                     

Zorgverzekeraars Zvw (x € 1 miljard)

x

 

De zorgverzekering is een in principe verplichte ziektekostenverzekering voor ingezetenen van Nederland. De zorgverzekeringswet wordt uitgevoerd door zorgverzekeraars.

FBZ

37,4

Zie Financieel Beeld Zorg

n.v.t.

n.v.t.

                     

Concessiehouders zorgkantoren

(x € 1 miljard)

   

Voor de uitvoering van de AWBZ-taken fungeren 12 zorgverzekeraars als zogenaamde concessie-houders. Zij zijn als het ware de «beheerders» van het zorgkantoor in «hun zorgkantoorregio». Een zorgkantoor voert de AWBZ uit namens de zorgverze-keraar, de AWBZ-zorgaanbieders leveren de daadwerkelijke zorg aan de cliënt.

FBZ

27,5

Zie Financieel Beeld Zorg

n.v.t.

n.v.t.

1

Het betreft realisatie 2012 omdat de controleverklaringen van de betreffende organisaties over de realisatie 2013 later dan de publicatie van het Jaarverslag VWS 2013 beschikbaar zijn.

Overzicht Rechtspersonen met een Wettelijke Taak en Zelfstandige Bestuursorganen (vallend onder andere ministeries)
(bedragen x € 1 miljoen)

Naam organisatie

Ministerie

RWT

ZBO

Functie

Artikel

Financiering (realisatiecijfers)

Verwijzingen naar website RWT/ZBO

Verwijzingen naar toezichtvisie / -arrangement

Bestuur of accountant verklaart dat de rechtmatigheid op orde is

 

Begroting

Premie

Tarieven

Commissie Algemene Oorlogsongevallenregeling (CAOR) Indonesië

BZK

 

x

CAOR is belast is met de toepassing en uitvoering van de Algemene Oorlogsongevallenregeling, een regeling voor oorlogsslachtoffers en nabestaanden van de oorlog met Japan in Nederlands-Indië.

7

 

Toezicht uitgevoerd door Ministerie van BZK

Zie jaarverslag Ministerie van BZK.

                       

Stichting Administratie Indonesische Pensioenen (SAIP)

BZK

 

x

De stichting Administratie Indonesische Pensioenen (SAIP) is belast met de uitvoering van de Algemene Oorlogsongevallenregeling.

7

www.saip.nl

Toezicht uitgevoerd door Ministerie van BZK

Zie jaarverslag Ministerie van BZK.

                       

Sociale verzekeringsbank (SVB)

SZW

x

 

Het berekenen en betalen van pensioenen en uitkeringen op basis van wetten en regelingen voor oorlogsgetroffenen en de verstrekking van bijzondere voorzieningen aan bestaande cliënten.

3 en 7

www.svb.n

Toezicht uitgevoerd door Ministerie van SZW

Zie jaarverslag Ministerie van SZW.

Uitzonderingsrapportage

Geen opmerkingen

Licence