Base description which applies to whole site

6.2.2 Activa

6.2.2.1 Begrotingsuitgaven € 6.108.158

Grondslag

De begrotingsuitgaven van het Infrastructuurfonds sluiten aan op de Rekening. Ze zijn artikelsgewijs verdeeld in kolom 2 (realisatie) van de Rekening van het fonds welke Rekening als verantwoordingsstaat bij de financiële verantwoording behoort.

6.2.2.2 Extra-comptabele vorderingen € 506.720

De cijfers

Tabel 1 geeft een nadere detaillering in aantallen en openstaande bedragen per 31 december 2014 verdeeld naar ouderdom. Daarnaast is een meerjarig perspectief gegeven door de jaren 2012 en 2013 te vermelden.

Tabel 1: Extra-comptabele vorderingen (bedragen x € 1.000)

Openstaand

2014

2013

2012

 

aantal

bedrag

aantal

bedrag

aantal

bedrag

posten < 1 jaar

30

356.058

20

74.175

40

48.698

posten > 1 jaar

15

150.662

15

191.336

10

114.221

Totaal

45

506.720

35

265.511

50

162.919

Toelichting

De extra-comptabele vorderingen zijn grotendeels direct opeisbaar. Daar waar sprake is van dubieuze vorderingen of op termijn opeisbare vorderingen, is dat expliciet vermeld.

Toelichting

Artikel 12 Hoofdwegennet

Op de gemeente Utrecht staat een vordering open van circa € 7 miljoen met betrekking tot de A2 Holendrecht-Oudenrijn. Naar verwachting wordt het bedrag in 2015 ontvangen.

Op de Vlaamse Overheid (België) staat een vordering open van circa € 6 miljoen voor de bijdrage aan de meerkosten voor het verdiept aanleggen van de Sluiskiltunnel. De vordering wordt in termijnen ontvangen in 2015.

Artikel 13 Spoorwegen

In december 2008 hebben de Staat, HSA en NS Reizigers met een Memorandum van Overeenstemming de aanvangsdatum van het vervoer op de HSL-Zuid vastgesteld op 1 juli 2009. Op die datum is de Vervoerconcessie voor het hogesnelheidsnet ingegaan. Tegelijkertijd is voor de eerste vier jaar een uitstel van betaling van de door HSA te betalen concessievergoeding HSL-Zuid inclusief rente afgesproken. Het Ministerie van IenM heeft in 2010 een geüpdate business case van HSA ontvangen. Daaruit bleek dat de eerder afgesproken overeenkomst tussen de Staat en HSA achteraf onrealistisch was en moest worden opengebroken. Dit om een faillissement van HSA en daarmee een voor de Staat zeer ongunstige financiële situatie te voorkomen.

In 2012 is het onderhandelakkoord hierover tussen de NS en het Ministerie van IenM definitief geworden. De instemming van de Tweede Kamer heeft op 15 februari 2012 plaatsgevonden. Als gevolg hiervan zal per 2015 de HSL-Zuid geïntegreerd worden in het hoofdrailnet (HRN). In het onderhandelakkoord is o.a. een eenmalige verlaging van de concessievergoeding met € 205,6 miljoen vanwege externe omstandigheden (EMC en ERTMS) overeengekomen voor de beginperiode van de concessie. Daarnaast is de betaling van concessievergoedingen voor de HSL-Zuid en het HRN van 2012 tot en met 2024 vastgelegd.

Over de jaren 2012, 2013 en 2014 heeft HSA conform de afspraken € 126 miljoen betaald. In 2013 is vast komen te staan dat de HSA een bedrag van € 32 miljoen niet verschuldigd is vanwege verminderde beschikbaarheid van treinpaden als gevolg van de infrastructuur in de jaren tot en met 2012. Op 31 december 2014 bedraagt de vordering van de Staat op HSA ruim € 341 miljoen. Voor de jaren 2013 en 2014 moet de vaststelling van niet verschuldigde treinpaden nog plaatsvinden. In de loop van 2015 zal derhalve worden bepaald met welk bedrag de vordering mogelijk naar beneden moet worden bijgesteld in verband met niet verschuldigde treinpaden.

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Op het Vlaamse Departement Mobiliteit en Openbare Werken staat een vordering open van € 120 miljoen als bijdrage in de realisatiekosten van de nieuwe zeesluis Terneuzen. Het bedrag wordt in 2015 ontvangen.

Artikel 17 Megaproject Verkeer en Vervoer

Op de gemeente Amsterdam staat een vordering van circa € 15 miljoen open met betrekking tot infra Zuidasdok waarvan de ontvangst in 2015 wordt verwacht.

6.2.2.3 Deelnemingen € 1.714.477

Grondslag

De verworven aandelen door de Staat der Nederlanden in privaatrechtelijke ondernemingen en nationale instellingen zijn, conform de RDB, tegen de oorspronkelijke aankoopprijs extra-comptabel vastgelegd.

De cijfers

Tabel 2 geeft de deelnemingen weer per privaatrechtelijke onderneming of nationale instelling.

Tabel 2: Deelnemingen (x € 1.000)

Naam

Bedrag

Railinfratrust B.V.

1.714.477

Totaal

1.714.477

Toelichting

In 2014 is het aandelenbezit in Railinfratrust B.V. ongewijzigd gebleven en bestaat uit 44 aandelen met een nominale waarde van € 450,00 elk.

6.2.2.4 Voorschotten € 1.812.013

Grondslag

De voorschotten betreffen betalingen waarvan nog niet is vastgesteld dat aan alle relevante voorwaarden is voldaan en gaat met name om subsidies en bijdragen.

De cijfers

Tabel 3 geeft een nadere detaillering in aantallen en openstaande bedragen per 31 december 2014 verdeeld naar ouderdom. Daarnaast is een meerjarig perspectief gegeven door de jaren 2013 en 2012 te vermelden.

Tabel 3: Voorschotten (bedragen x € 1.000)

Openstaand

2014

2013

2012

 

aantal

bedrag

aantal

bedrag

aantal

bedrag

posten < 1 jaar

100

1.000.806

190

895.071

305

996.021

posten > 1 jaar

190

811.207

495

1.151.897

475

1.228.588

Totaal

290

1.812.013

685

2.046.968

780

2.224.609

Tabel 4: Afgerekende voorschotten (x € 1.000)

Stand per 1 januari 2014

2.046.968

In 2014 vastgelegde voorschotten

1.011.186

 

3.058.154

In 2014 afgerekende voorschotten

– 1.246.141

Openstaand per 31 december 2014

1.812.013

Artikel 12 Hoofdwegennet

Toelichting

Op het gebied van de droge infrastructuur zijn voorschotten verstrekt aan Prorail van circa € 30 miljoen voor de spoortraverse Nijverdal, aan de provincie Zuid-Holland voor de ongelijksvloerse kruisingen N57-N218 te Brielle € 9 miljoen en voor het programma aansluitingen Hoofdwegennet/Onderliggend wegennet aan de gemeente Dordrecht € 6 miljoen voor het project A16 Mijlweg.

Artikel 13 Spoorwegen

Aan ProRail B.V. is een vergoeding betaald van circa € 152 miljoen voor het onderhoud van het landelijke spoorwegennet op basis van afspraken opgenomen in het Beheerplan van ProRail. Het openstaande voorschot wordt na ontvangst van de accountantsverklaring vastgesteld en afgerekend.

Bij ProRail en een aantal gemeenten zijn diverse aanlegprojecten voor personen- en goederenvervoer, zoals opgenomen in het MIT/SNIP-projectenboek, gefinancierd. In dit kader is voor een gezamenlijk bedrag van ruim € 900 miljoen aan voorschotten verstrekt waarvan de afwikkeling in de jaren 2015/2020 zal plaatsvinden.

Aan Prorail zijn voorschotten verstrekt met een gezamenlijk bedrag van ruim € 27 miljoen voor onder andere een monitoringssysteem verkeersleiding en voor planstudies ten behoeve projecten voor de personen- en goedereninfrastructuur. De verwachting is dat de voorschotten in de jaren 2015/2018 worden afgerekend.

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

In het kader van onder andere het Bereikbaarheids Offensief Randstad (BOR) is een pakket van maatregelen getroffen welke zijn gericht op de verbetering van de bereikbaarheid in het algemeen en de randstad in het bijzonder. Daartoe zijn aan kaderwetgebieden subsidies verstrekt voor een gezamenlijk bedrag van circa € 165 miljoen aan onder andere diverse provincies (ruim € 65 miljoen), Stadsgewest Haaglanden (circa € 57 miljoen), het Bestuur regio Utrecht (ruim € 22 miljoen) en de regio Eindhoven (ruim € 9 miljoen). Deze subsidies worden aan verkeer- en vervoerprojecten besteed en moeten voldoen aan de door de regionale partijen vastgestelde criteria die worden gebruikt bij de prioriteitenstelling. Afwikkeling wordt verwacht in 2015.

Voor het uitvoeren van decentrale projecten voor regiospecifieke oplossingen ter verbetering van de bereikbaarheid is aan het samenwerkingsverband Noord Nederland gelden verstrekt van ruim € 354 miljoen. Afrekening zal in 2015 plaatsvinden.

In het kader van de verbetering van regionale en lokale infrastructuur zijn bijdragen verstrekt aan de gemeente Nijmegen van circa € 71 miljoen voor het project De Waalsprong. Afwikkeling naar verwachting in 2015.

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Aan lagere overheden zijn voorschotten verstrekt van circa € 17 miljoen voor verbetering van de bereikbaarheid binnenhavens ten behoeve van de binnenvaart waarvan de afwikkeling in 2015/2016 zal plaatsvinden.

De provincie Noord Holland heeft een voorschot ontvangen van ruim € 10 miljoen voor het project «Vaart in de Zaan» inzake de verbreding van de Wilhelminasluis, de Wilhelminabrug, de Beatrixbrug en de Zaanbrug voor het beter bevaarbaar maken van de Zaan. Afwikkeling wordt verwacht in 2015.

De provincie Friesland heeft een subsidie ontvangen van € 26 miljoen voor het project realisatie brug Burgum/bochtafsnijding PMK waarvan de afwikking in 2016 zal plaatsvinden. Aan de provincie Groningen zijn voorschotten verstrekt van ruim € 19 miljoen voor de vervanging van de Noordzeebrug en voor een nieuwe hoge wegbrug bij Zuidhorn over de vaarweg Lemmer -Delfzijl. Afwikkeling verwacht in 2015/2016.

Artikel 17 Mega projecten Infrastructuur en Milieu

In het kader van de stimuleringsregeling Voordelta is aan de provincie Zeeland een voorschot verstrekt van € 12 miljoen ter stimulering en versterking van de sector recreatie en toerisme en zal in 2015 worden afgewikkeld.

6.2.2.5 Tegenrekeningen € 14.695.686

Grondslag

Voor de extra-comptabele rekeningen aan de passiva-zijde worden uit het oogpunt van het evenwichtsverband verscheidene tegenrekeningen gebruikt. Deze tegenrekeningen hoeven geen nadere toelichting.

6.2.2.6 Sluitrekening IenM (Hoofdstuk XII) € 24.166

Grondslag

Deze rekening dient als sluitrekening met de saldibalans, behorend tot de begroting van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (Hoofdstuk XII), omdat géén gescheiden administratie wordt gevoerd voor deze begroting.

Licence