Base description which applies to whole site

Bijlage 1. Artikel 13 Spoorwegen

In deze bijlage worden aanvullende gegevens opgenomen die betrekking hebben op de betaling van subsidies aan ProRail en de besteding ervan door ProRail. Deze spoorbijlage is onderdeel van de kabinetsreactie op het rapport van de Tijdelijke Commissie Onderhoud en Innovatie Spoor (Kamerstukken II, 2011/12, 32 707, nr. 16) waarin een pakket maatregelen is genoemd om de informatievoorziening naar de Tweede Kamer beter en transparanter te maken.

Specifiek voor de verantwoording voor artikel 13 Spoorwegen gaat het om de volgende aanvullende gegevens:

  • – A. Een overzichtstabel waarin per begrotingsnota de mutaties tussen ontwerpbegroting en de realisatie worden gespecificeerd en toegelicht (kabinetsreactie op aanbeveling 15, laatste bullet).

  • – B. Aansluiting tussen de uitgaven op artikel 13 van het Infrastructuurfonds (de betalingen door IenM aan ProRail) en de totale ontvangsten en bestedingen van ProRail (kabinetsreactie op aanbeveling 14, zevende bullet).

  • – C. Een specificatie van de financiële gegevens inzake de bestedingen door ProRail (kabinetsreactie op aanbeveling 14, zesde bullet).

Daarnaast wordt onderdeel D, apparaat ProRail, toegevoegd ter invulling van het monitoren van de apparaattaakstelling uit het Regeerakkoord.

Onderdeel A – overzichtstabel mutaties artikel 13 Spoorwegen

Samenvattend overzicht mutaties per begrotingsnota

 

13.02

13.03

13.04

13.07

13.08

13.09

Totaal

Ontwerpbegroting 2014

 

1.264.028

980.114

145.588

16.597

– 8.388

– 65.249

2.332.690

                 

Overheveling van/naar begroting HXII

(1)

– 4.196

– 16.158

0

0

0

0

– 20.354

Overheveling van/naar andere artikelen IF

(2)

0

– 25.000

0

0

0

0

– 25.000

Overheveling binnen artikel

(3)

0

0

0

0

0

0

0

Desalderingen binnen artikel

(4)

44.407

808

0

0

0

– 45.215

0

Kasschuif met eerdere jaren

(5)

– 10.244

– 8.993

12.128

– 19

0

– 25.649

– 32.777

Mutaties voorjaarsnota 2014

 

29.967

– 49.343

12.128

– 19

0

– 70.864

– 78.131

                 

Stand eerste suppletoire wet 2014

 

1.293.995

930.771

157.716

16.578

– 8.388

– 136.113

2.254.559

                 

Overheveling van/naar begroting HXII

(1)

1.173

4.000

– 5

0

3.374

0

8.542

Overheveling van/naar andere artikelen IF

(2)

468

– 5.233

7.146

0

0

0

2.381

Overheveling binnen artikel

(3)

0

2.585

0

0

– 2.585

0

0

Desalderingen binnen artikel

(4)

0

3.461

0

0

– 9.306

5.845

0

Kasschuif met latere jaren

(5)

38.038

– 26.180

– 17.027

0

– 246

9.399

3.984

Mutaties miljoenennota 2015

39.679

– 21.367

– 9.886

0

– 8.763

15.244

14.907

                 

Overheveling van/naar begroting HXII

(1)

– 148

– 9.240

0

0

0

0

– 9.388

Overheveling van/naar andere artikelen IF

(2)

330

– 6.195

2.041

0

0

0

– 3.824

Overheveling binnen artikel

(3)

0

– 4.000

0

0

4.000

0

0

Desalderingen binnen artikel

(4)

0

– 676

0

0

397

279

0

Kasschuif met latere jaren

(5)

– 17.492

– 106.088

– 14.001

0

12.754

0

– 124.827

Mutaties najaarsnota 2014

 

– 17.310

– 126.199

– 11.960

0

17.151

279

– 138.039

                 

Stand tweede suppletoire wet 2014

1.316.364

783.205

135.870

16.578

0

– 120.590

2.131.427

                 

Overheveling van/naar begroting HXII

(1)

817

102

0

0

0

0

919

Overheveling van/naar andere artikelen IF

(2)

0

0

0

0

0

0

0

Overheveling binnen artikel

(3)

0

0

0

0

0

0

0

Desalderingen binnen artikel

(4)

0

0

0

0

0

0

0

Kasschuif met latere jaren

(5)

– 12.660

1.537

– 591

– 1

0

2.624

– 9.091

Slotwetmutaties 2014

– 11.843

1.639

– 591

– 1

0

2.624

– 8.172

                 

Realisatie 2014

1.304.521

784.844

135.279

16.577

0

– 117.966

2.123.255

(1) Overhevelingen van/naar begroting HXII

Per saldo is er € 20 miljoen uit IF artikel 13 overgeheveld naar begroting HXII. Deze overhevelingen hebben voornamelijk betrekking op uitgaven in het kader van de pilot ERTMS (€ 11 miljoen) en het actieplan groei op het spoor en de bijdragen voor decentrale lijnen die via de BDU worden uitgekeerd (€ 9 miljoen). Daarnaast hebben er overhevelingen plaatsgevonden met betrekking tot loon- en prijsbijstelling en bijdragen in de taakstelling.

(2) Overheveling naar andere artikelen IF

Per saldo is er € 26 miljoen uit IF artikel 13 overgeheveld naar andere artikelen op het IF. Deze overhevelingen hebben voornamelijk betrekking op de projecten ERTMS (€ 25 miljoen) en Zuidas (€ 15 miljoen). Uit de artikelen inzake HSL-Zuid (€ 10 miljoen) en RSP-projecten (€ 3 miljoen) is geld naar IF artikel 13 overgeheveld.

(3) Overhevelingen binnen artikel 13

Per saldo is er € 1 miljoen overgeheveld van aanlegprojecten naar de investeringsruimte. Het betreft hier enerzijds de vrijval op de projecten Hanzelijn en compensatie NMBS (Breda/Roosen-daal-Antwerpen), anderzijds de hogere uitgaven op NSP Den Haag, Deventer zijperron en GSMR.

(4) Desalderingen binnen artikel 13

Per saldo is er € 39 miljoen gedesaldeerd in de uitgaven en ontvangsten opgenomen. Dit betreft voornamelijk de terugbetaling door ProRail op de vaststelling van de subsidie over 2012 (€ 44 miljoen), zie ook de toelichting op artikel IF 13.02.

(5) Kasschuiven met andere jaren

Per saldo is er € 163 miljoen uit 2014 geschoven met de jaren 2013 (€ 33 miljoen) en 2015 (€ 130 miljoen). Hiervan heeft € 141 miljoen betrekking op aanlegprojecten, € 19 miljoen op de beschikbaarheidsvergoeding HSL-Zuid en € 3 miljoen op onderhoud en kapitaallasten.

Onderdeel B – aansluiting tussen Infrastructuurfonds en ProRail

Onderdeel C – specificatie bestedingen ProRail

Onderstaand zijn de specificaties opgenomen van de bestedingen door ProRail zoals opgenomen in het overzicht bij onderdeel B. Deze gegevens zijn ontleend aan de voorlopige jaarcijfers ten behoeve van de concept jaarrekening 2014 van ProRail. De concept jaarrekening is nog niet vastgesteld door de RvC en de aandeelhouder. De vastgestelde jaarrekening van ProRail wordt nagezonden aan de Tweede Kamer.

Bestedingen ProRail

2014

2013

Mutatie

Uitbesteed werk beheer, onderhoud en vervanging

972

986

– 14

Uitbesteed werk nieuwbouwprojecten

832

898

– 66

Apparaatskosten

412

423

– 11

Financiële baten en lasten

11

11

0

Bestedingen door ProRail

2.227

2.318

– 91

Nog te besteden c.q. te verrekenen

4

19

– 15

Ontvangen door ProRail

2.231

2.337

– 106

Uitbesteed werk beheer, onderhoud en vervanging

2014

2013

Mutatie

Grootschalig onderhoud

116

128

– 12

Kleinschalig onderhoud

281

277

4

Onderhoud transfer

64

74

– 10

Onderhoud Betuweroute

35

29

6

Beheer en calamiteiten

161

164

– 3

Verkenning en innovatie

2

8

– 6

Beheer en onderhoud

659

680

– 21

       

Bovenbouwvernieuwingen

118

125

– 7

Vervanging overige systemen

230

220

10

Doorbelaste apparaatskosten

– 35

– 39

4

Vervangingen

313

306

7

       

Totaal

972

986

– 14

Uitbesteed werk nieuwbouwprojecten

2014

2013

Mutatie

MIRT-projecten

627

679

– 52

Omgevingswerken en FENS

292

312

– 20

Doorbelaste apparaatskosten

– 87

– 93

6

Totaal

832

898

– 66

Apparaatskosten

2014

2013

Mutatie

Lonen, sociale lasten en overige personeelskosten

301

297

4

Externe dienstverlening (incl. inhuur)

43

61

– 18

Huisvestingskosten

68

65

3

Totaal

412

423

– 11

Financiële baten en lasten

2014

2013

Mutatie

Rentebaten en -lasten

11

11

0

Aflossing leningen

0

0

0

Totaal

11

11

0

Nog te besteden c.q. te verrekenen

2014

2013

Mutatie

Vooruitontvangen subsidie BOV

95

90

5

Vooruitontvangen subsidie MIRT

70

26

44

Nog te verrekenen posten met IenM

– 6

22

– 28

Subsidies IenM

159

138

21

Voorzieningen en reserves

95

53

42

Vooruitontvangen van derden

359

418

– 59

Totaal liquide middelen

613

609

4

Onderdeel D – apparaat ProRail

In het Regeerakkoord (Rutte I en II) is een taakstelling op de apparaatskosten afgesproken. Voor ProRail gaat het om € 57,975 miljoen structureel. ProRail vult deze taakstelling in door te besparen op huisvestingskosten (in 2014 is het gebouw aan de A. van Schendelstraat in Utrecht afgestoten) en een FTE-reductie van ca. 600 FTE. De planning is dat deze reductie wordt doorgevoerd in de periode 2014–2016, gemiddeld ca. 200 FTE per jaar. Zoals blijkt uit onderstaande gegevens heeft ProRail de taakstelling voor 2014 ingevuld.

FTE's ProRail per ultimo 2014

 

Eigen personeel

3.793

Inhuur

186

Matchpoint

4

Totale bezetting

3.983

Openstaande externe vacatures

52

Bezetting inclusief vacatures

4.035

Budget FTE's, inclusief taakstelling 1)

4.053

Snellere invulling taakstelling

18

FTE-budget 2014:

 

FTE's ProRail per ultimo 2011

4.421

Overdracht reisinformatie NS

– 236

Insourcing «lokaal plan»

20

Overdracht verkeersleiding tweede maasvlakte

37

Programma ERTMS

36

Budget FTE's 2014, exclusief taakstelling

4.278

Verlaging FTE's i.v.m. taakstelling

– 225

Budget FTE's 2014, inclusief taakstelling

4.053

Apparaatskosten ProRail 2014 (x € mln):

Realisatie

Begroting

Apparaatskosten jaarrekening ProRail 2014

412

397

Doorbelaste uren aan projecten

– 122

– 120

Gefinancierd vanuit overige inkomsten

– 12

0

Gefinancierd vanuit BOV-subsidie

278

277

Compensatie BTW

59

59

Besteding BOV-subsidie 2014 (artikel 13.02)

337

336

De gerealiseerde uitgaven zijn op prijspeil 2014, terwijl de begroting nog op prijspeil 2013 was. Indexering naar prijspeil 2014 leidt tot een begrotingsbedrag van € 340 miljoen. Financieel gezien is er derhalve € 3 miljoen meer bespaard dan waarmee in de begroting rekening was gehouden.

Licence