Base description which applies to whole site

3. INFRASTRUCTUURVERSLAG 2014

In dit hoofdstuk wordt inzichtelijk gemaakt welke projecten in 2014 zijn opgeleverd en bij welke projecten de uitvoering in 2014 is gestart.

Mijlpalen en resultaten 2014

Beheer, onderhoud en vervanging

In 2014 heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu de volgende maatregelen in het kader van beheer, onderhoud en vervanging uitgevoerd:

Netwerk

Project

Hoofdwegen

– Verkeersmanagement waaronder inzet weginspecteurs bij incidenten, het op alle bemeten wegvakken inwinnen van betrouwbare reis en route-informatie en deze informatie tijdig aan Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW) te leveren, het realiseren van benuttingsmaatregelen en uitvoering van het programma Connecting mobility.

– Beheer en Onderhoud waaronder verhardingsonderhoud, onderhoud aan kunstwerken en onderhoud aan Dynamisch Verkeersmanagement (DVM) systemen.

– Uitvoering van het programma vervangingen en renovaties waaronder het programma Stalen Bruggen. In 2014 zijn opgeleverd: Viaduct Wilhelminakanaal/Hardinxveld-Giessendam (A15) en Kruiswaterbrug tussen Sneek en afslag Bolsward (A7).

Spoorwegen

– Verkeersleiding en capaciteitsmanagement

– Regulier beheer en onderhoud waaronder het inspecteren en schouwen van de infrastructuur, functieherstel bij verstoringen, het saneren van geluidsschermen en het onderhouden en schoonmaken van stations.

– Groot onderhoud waaronder het slijpen van spoorstaven en het seizoenbestendig houden van de sporen.

– Het vervangen van spoorstaven, dwarsliggers en wissels en de vervanging van andere systemen, zoals energie, transfer en treinbeheersing.

Hoofdvaarwegen

– Verkeersmanagement waaronder activiteiten in het kader van verkeersbegeleiding, bediening van objecten en vaarwegmarkering.

– Beheer en Onderhoud maatregelen om de breedte en diepte van de vaarweg te handhaven en maatregelen om de kunstwerken (sluizen en bruggen) en verkeersvoorzieningen te laten functioneren.

– Uitvoering van het programma vervangingen en renovaties waaronder Nota Mobiliteit (NOMO) achterstallig onderhoud vaarwegen programma «NOMO AOV» en het resterend deel uit het plan van aanpak Beheer en Onderhoud (impuls). In 2014 is opgeleverd: Renovatie Havenhoofden IJmuiden.

Voor een nadere toelichting op de stand van zaken van beheer, onderhoud en vervanging wordt verwezen naar de toelichting op de productartikelen en de MIRT projectensite (http://mirt2015.mirtprojectenoverzicht.nl).

Aanleg

Hieronder volgen de mijlpalen die het Ministerie van Infrastructuur en Milieu in 2014 heeft behaald binnen de verschillende netwerken.

Hoofdwegennet

Mijlpaal

Project

Openstelling

SAA Deeltraject A1/A10 (deelproject A10 Oost)

 

N2 Meerenakkerweg

 

N31 Haak om Leeuwarden

A4 Dinteloord – Bergen op Zoom

N33 Assen – Zuidbroek

   

Start realisatie

SAA Deeltraject A1/A6

 

A1 Bunschoten-Hoevelaken

 

A9 Omlegging Badhoevedorp

 

A7/A8 Purmerend-Zaandam-Coenplein

Spoorwegen

Mijlpaal

Project

In dienst gesteld/afgerond

Diverse projecten uit het programma Fietsparkeren bij stations

Diverse projecten uit het programma Toegankelijkheid Stations.

Diverse projecten uit het programma Kleine Functiewijzigingen,

Station Nijmegen Lent

Sporen in Den Bosch (onderdeel punctualiteits- en capaciteitsknelpunten)

Reistijdverbetering; Deventer zijperron

Amsterdam Centraal Cuypersgebouw, Middentunnel

NSP Den Haag, OV-terminal

Didam, onderdoorgang Kerkwijkweg (onderdeel AKI-plan en veiligheidsknelpunten)

Diverse projecten uit het programma NaNOV

Aslastenprogramma D4/V100 cluster III; herstellen en/of vervangen van 8 buisduikers, op het traject Zwolle – Groningen

Uitbreiding emplacement Maasvlakte West

Start realisatie

Meerjarenprogramma geluidsanering spoorwegen (planstudie gestart)

Beschermingsmaatregelen GSMR interferentie

Spoortunnel Paterwoldseweg (LVO)

Aanvullende tranche Fietsparkeren bij stations

Aanvullende tranche programma Kleine Functiewijzigingen

Sporendriehoek NN: Wolvega onderdoorgang den Noort

Rotterdam-Genua: Ombouw ICE3m Materieel Zevenaar-grens

Hoofdvaarwegennet

Mijlpaal

Project

Oplevering

Walradar Noordzeekanaal

Verdieping vaarweg Kornwerderzand-Harlingen (Boontjes)

Julianasluis Gouda

Diverse projecten in het kader van Quick-wins regeling Binnenhavens

 

Diverse projecten in het kader van de ZIP-regeling

Start realisatie

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Lemmer-Delfzijl

Capaciteitsuitbreiding 2 kegelligplaatsen Nieuwegein

Voor een nadere toelichting over de stand van zaken voor het lopende programma wordt verwezen naar de toelichting op de productartikelen en de MIRT projectensite. (http://mirt2015.mirtprojectenoverzicht.nl)

Regionale/lokale infrastructuur

Regionale/lokale infrastructuurprojecten, waarvoor nut en noodzaak is aangetoond, komen in aanmerking voor een aparte projectsubsidie indien de kosten van de meest kosteneffectieve oplossing hoger zijn dan de grenswaarde. Dit grensbedrag bedraagt:

  • € 225 miljoen voor projecten die geheel of gedeeltelijk worden gerealiseerd binnen één of meer van de samenwerkingsgebieden waarin de gemeente Amsterdam, Rotterdam of ’s Gravenhage is gelegen;

  • € 112,5 miljoen indien het project geheel in een ander gebied wordt gerealiseerd.

Daarnaast dient het infrastructuurproject te passen binnen de beleidsdoelstellingen voor regionale bereikbaarheid. Voor deze projecten ligt de verantwoordelijkheid voor voorbereiding, aanleg, beheer en onderhoud en exploitatie bij de betreffende regionale of lokale overheid. Voorbeelden van grote regionale/lokale infrastructuurprojecten zijn: N201, Noord/Zuidlijn en HOV-Net Zuid-Holland Noord. In artikelonderdeel 14.01 van het Infrastructuurfonds van de Rijksbegroting zijn de grote regionale/lokale projecten nader aangeduid.

Regionale/lokale infrastructuur

Mijlpaal

Project

Oplevering

N201

Start realisatie1

HOV Net Zuid-Holland Noord

1

http://www.rijksbegroting.nl/2013/verantwoording/jaarverslag%2Ckst195485_5.html#A32_1 Vanaf het moment dat het Rijk de subsidiebeschikking aan een regionaal/lokaal project heeft afgegeven valt deze in de categorie realisatie.

Licence