Base description which applies to whole site

8. BIJLAGE 1: DE VERDIEPINGSBIJLAGE

Budgettaire geschiedenis over het jaar 2014 (x € 1.000)

Gemeentefonds

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Ontwerp-begroting

18.381.232

18.381.232

18.381.232

(Kamerstukken II 2013–2014, 33 750 B, nrs. 1 en 2)

     
       

1. Vastgestelde begroting

18.381.232

18.381.232

18.381.232

(Stb. 2013, 25)

     
       

Mutaties 1e suppletoire begroting (Voorjaarsnota)

69.382

104.157

104.157

Ontwerp-suppl. begroting (Kamerstukken II 2013–2014, 33 940 B, nrs. 1 en 2)

     
       

2. Vastgestelde mutatie 1e suppletoire begroting

69.382

104.157

104.157

(Stb. 2014, 369)

     
       

Mutaties 2e suppletoire begroting (Najaarsnota)

277.801

277.801

277.801

Ontwerp-suppl. begroting (Kamerstukken II 2014–2015, 34 085 B, nrs. 1 en 2)

     
       

3. Vastgestelde mutatie 2e suppletoire begroting

277.801

277.801

277.801

(Stb. 2015, 52)

     
       

Voorgestelde mutatie bij slotwet

     

Ontwerp-slotwet

– 25

– 22.089

– 22.089

       

4. Vast te stellen mutatie bij slotwet

– 25

– 22.089

– 22.089

Totaal geraamd tevens realisatie 2014 (1+2+3+4)

18.728.390

18.741.101

18.741.101

Een uitgebreide toelichting op de bovengenoemde bedragen en mutaties is te vinden in de memorie van toelichting van de ontwerpbegroting 2014 (Kamerstukken II 2013–2014, 33 750 B, nr. 2) en in de memories van toelichting van de suppletoire begrotingen 2014 (Kamerstukken II 2013–2014, 33 940 B, nr. 2 en Kamerstukken II 2014–2015, 34 085 B nr. 2) van het gemeentefonds. Een uitgebreide toelichting op de mutaties bij slotwet is opgenomen in de memorie van toelichting bij genoemde wet.

Licence