Base description which applies to whole site

2. Leeswijzer

Het jaarverslag van het Diergezondheidsfonds (DGF) bestaat uit het Beleidsverslag over 2014, de jaarrekening en een bijlage (lijst van gebruikte afkortingen).

In het Beleidsverslag 2014 wordt verantwoording afgelegd over de voornaamste beleidsprioriteiten, de streefwaarden, de geleverde prestaties en de budgettaire gevolgen van beleid. De jaarrekening bestaat uit de verantwoordingsstaat en de saldibalans van het fonds.

De apparaatsuitgaven/ontvangsten voor de uitvoering van het DGF zijn opgenomen bij het moederdepartement.

Licence