Base description which applies to whole site

2. DE SALDIBALANS

Saldibalans per 31 december 2014 van BES-fonds (H)
(bedragen x € 1.000)

Activa

31-12-’14

31-12-’13

 

Passiva

31-12-’14

31-12-’13

1)

Uitgaven ten laste van de begroting

38.686

35.688

 

2)

Ontvangsten ten gunste van de begroting

38.686

35.688

                 

3)

Liquide middelen

0

0

         
                 

4)

Rekening-courant Rijkshoofdboekhouding

0

0

 

4a)

Rekening-courant Rijkshoofdboekhouding

0

0

                 

5)

Rekening-courant RHB Begrotingsreserve

0

0

 

5a)

Begrotingsreserves

0

0

                 

6)

Uitgaven buiten

0

0

 

7)

Ontvangsten buiten

0

0

 

begrotingsverband

       

begrotingsverband

   
 

(intra-comptabele

       

(intra-comptabele

   
 

vorderingen)

       

schulden)

   
                 

8)

Kas-transverschillen

0

0

         
                 
 

Subtotaal

38.686

35.688

   

Subtotaal

38.686

35.688

                 

9)

Openstaande rechten

0

0

 

9a)

Tegenrekening

0

0

           

openstaande rechten

   
                 

10)

Extra-comptabele

0

0

 

10a)

Tegenrekening

0

0

 

vorderingen

       

extra-comptabele

   
           

vorderingen

   
                 

11a)

Tegenrekening extra-

0

0

 

11)

Extra-comptabele

0

0

 

comptabele schulden

       

schulden

   
                 

12)

Voorschotten

2.175

1.205

 

12a)

Tegenrekening

2.175

1.205

           

voorschotten

   
                 

13a)

Tegenrekening garantie-

0

0

 

13)

Garantieverplichtingen

0

0

 

verplichtingen

             
                 

14a)

Tegenrekening open-

100

0

 

14)

Openstaande

100

0

 

staande verplichtingen

       

verplichtingen

   
                 

15)

Deelnemingen

0

0

 

15a)

Tegenrekening

0

0

           

deelnemingen

   
                 
 

TOTAAL

40.961

36.893

   

TOTAAL

40.961

36.893

Toelichting bij de saldibalans per 31 december 2014

ad 1 en 2) Begrotingsuitgaven en ontvangsten

Bij de begrotingsuitgaven en -ontvangsten zijn de gerealiseerde uitgaven en ontvangsten opgenomen met betrekking tot het jaar 2014 waarvoor de Rijksrekening nog niet door de Tweede Kamer is goedgekeurd.

ad 12 en 12a) Voorschotten

De saldi van de per 31 december 2014 openstaande voorschotten en van de in 2014 afgerekende voorschotten worden hieronder per jaar gespecificeerd:

(Bedragen in €)

Ontstaansjaar

Stand 01-01-2014

Bevoorschot in 2014

Afgerekend in 2014

Stand 31-12-2014

2013

1.205.450

0

0

1.205.450

2014

0

38.338.275

37.369.127

969.148

Totaal

1.205.450

38.338.275

37.369.127

2.174.598

De saldi van de per 31 december 2014 openstaande voorschotten worden hieronder per artikel gespecificeerd:

Artikel

Omschrijving

(Bedragen in €)

1

BES-fonds

2.174.598

Totaal

2.174.598

Toelichting:

Artikel 1: BES-fonds

Het openstaand saldo heeft voor een groot deel betrekking op in 2013 verstrekte voorschotten (ad € 1,2 mln.) in het kader van uitkering voor integrale projecten aan de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (zie ministeriële regeling integrale projecten 2014). De betaling van deze uitkering geschiedt door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, nadat de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de door een Bestuurscollege ingediend projectvoorstel heeft goedgekeurd. In het jaarverslag BES-fonds 2013 is vermeld dat het merendeel van de voorschotten in de loop van 2014 zou worden afgewikkeld.

Op 13 november 2014 is de regeling bijzondere uitkering integrale projecten 2013 verlengd in verband met doelmatige aanwending van deze middelen door de openbare lichamen van Caribisch Nederland (Staatscourant nr. 32050, 21 november 2014). Hierdoor zullen uiterlijk in 2016 de voorschotten worden afgewikkeld.

Het over 2014 openstaande voorschotbedrag (circa € 1,0 mln.) betreft een infrastructureel project Windwardside op Saba waarvoor BZK een voorschot op de vrije uitkering 2015 heeft verleend om het project te financieren. Dit voorschot zal ultimo 2024 zijn afgewikkeld.

ad 14 en 14 a) Openstaande verplichtingen

Het bedrag aan openstaande verplichtingen is als volgt opgebouwd:

(Bedragen in €)

Verplichtingen per 1 januari 2014

 

0

 

Aangegane verplichtingen in 2014

 

38.785.533

+/+

   

38.785.533

 

Tot betaling gekomen in 2014

38.685.533

   

Negatieve bijstellingen verplichtingen uit eerdere begrotingsjaren

0

   
   

38.685.533

-/-

Totaal

 

100.000

 
Licence