Base description which applies to whole site

B. BELEIDSVERSLAG

Vanaf 2009 zijn initiatieven ontplooid om meer focus aan te brengen in de jaarlijkse verantwoordingsstukken en in het Verantwoordingsdebat.

Focusonderwerpen voor de verantwoording over 2014 zijn fraude en decentralisatie.

Financiën is medefondsbeheerder van het gemeente-/provinciefonds (GF/PF) en in die hoedanigheid betrokken bij de budgettaire verhoudingen van het Rijk en de medeoverheden. Op het onderwerp fraude wordt in de bedrijfsvoeringparagraaf nader ingegaan.

Licence