Base description which applies to whole site

4.7 Beheer Materiële Activa

A: Algemene doelstelling

Een optimaal financieel resultaat bij het beheren en afstoten van materiële activa van/voor het Rijk ten behoeve van de realisatie van rijksdoelstellingen.

B: Rol en verantwoordelijkheid

De Minister van Financiën heeft een uitvoerende rol op het gebied van roerende materiële activa. De Minister is verantwoordelijk voor het vervoeren, bewaren, vernietigen en verkopen van overtollige en in beslaggenomen roerende zaken. Deze taken zijn opgedragen aan het baten-lastenagentschap Domeinen Roerende Zaken (DRZ). Het Ministerie van Financiën is eigenaar van DRZ. Het aan Financiën toebehorende deel van de verkoopopbrengsten van in beslag genomen goederen staat geraamd in de tabel budgettaire gevolgen van beleid. De hoogte van de verkoopopbrengsten wordt voornamelijk bepaald door de te nemen (verkoop)beslissingen over in beslag genomen goederen door het Openbaar Ministerie. Om deze reden is bij dit artikel geen prestatie-indicator opgenomen. Voor de doelmatigheidsindicatoren wordt verwezen naar de paragraaf inzake het agentschap DRZ.

Het Rijk bezit materiële activa die nodig zijn voor de realisatie van rijksdoelstellingen. De wettelijke basis voor deze uitvoerende rol ligt in de Comptabiliteitswet. Daarin staat dat de Minister van Financiën belast is met de verantwoordelijkheid voor het (privaatrechtelijk) beheer van de roerende zaken die aan de staat toebehoren dan wel zijn toevertrouwd, een en ander voor zover de verantwoordelijkheid voor dat beheer niet bij of krachtens de Wet bij een of meer andere ministers is gelegd.

C: Beleidsconclusies

In 2014 is DRZ een grote opdracht voor de Belastingdienst gaan uitvoeren. Het betreft de hertaxatie van BPM auto’s voor de Belastingdienst. De verwachting is dat de inzet van DRZ op termijn zal leiden tot een afname van de bezwaar- en beroepsprocedures tegen de hertaxaties, onder andere door de neutraliteit van DRZ, de kwaliteit van de hertaxatierapporten en de toegenomen transparantie van het taxatieproces.

D: Tabel budgettaire gevolgen van beleid
Beleidsartikel 7 Beheer materiële activa
Bedragen x € 1.000
         

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

 

2010

2011

2012

2013

2014

2014

2014

Verplichtingen

0

383

500

– 1.550

350

306

44

               

Uitgaven

0

383

500

334

350

306

44

               

Beheerskosten DRZ

0

383

500

334

350

306

44

               

Ontvangsten

– 12.052

1.905

2.767

2.278

13.807

1.800

12.007

               

Programma-ontvangsten Baten-lastendiensten

Vervreemding DRZ

– 12.052

1.905

2.767

2.278

13.807

1.800

12.007

E: Toelichting op de instrumenten

Ontvangsten

Vervreemding DRZ (+ € 12,0 mln.)

De verkoopopbrengsten van roerende zaken zijn in 2014 hoger dan geraamd (€ 0,4 mln.) door meer verkopen van overtolligheden. Voorts heeft er een vrijval van een reservering op de saldibalans van Financiën plaatsgevonden van € 11,6 mln. omdat de opbrengstwaarde van in beslaggenomen goederen op basis van een verbeurdverklaring niet meer terugbetaald hoeft te worden aan de eigenaren.

Niet uit tabel blijkende budgettaire gevolgen

Middelenafspraken

De Minister van Financiën verzorgt behalve de vervreemding van de eigen (overtollige) roerende zaken ook de vervreemding van (overtollige) roerende zaken van andere ministers. Wanneer een middelenafspraak is gemaakt met een Minister, dan wordt de opbrengst uit vervreemding door deze Minister verantwoord op zijn eigen begroting.

Op basis van artikel 16 van het Besluit Inbeslaggenomen Voorwerpen zal een bedrag van tussen de 1 en 2 miljoen euro nog worden overgebracht naar de begroting van Veiligheid en Justitie. Als het bedrag over 2014 definitief is vastgesteld, zal het als verplichting jegens Veiligheid en Justitie worden opgenomen op de saldibalans van Financiën.

Licence