Base description which applies to whole site

Afkortingenlijst

AMvB

Algemene Maatregel van Bestuur

BenO

Beheer en Onderhoud

BKL

Basiskustlijn

DBFM

Design, Build, Finance and Maintain

DP

Deltaprogramma

DF

Deltafonds

DLG

Dienst Landelijk Gebied

ESA

Extra spuicapaciteit Afsluitdijk

EZ

Ministerie van Economische Zaken

GIV

Geïntegreerde contractvormen

HWBP

Hoogwaterbeschermingsprogramma

IenM

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

IF

Infrastructuurfonds

KRW

MER

Kaderrichtlijn Water

Milieu Effect Rapportage

MHW

Maatgevend Hoogwater

MIA

Maatschappelijke Innovatie Agenda

MIRT

Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport

NURG

Nadere Uitwerking Rivierengebied

PKB

Planologische Kernbeslissing

PPS

Publiek-private samenwerking

RRAAM

Rijk- en Regioprogramma Amsterdam-Almere-Markermeer

RWS

Rijkswaterstaat

SBIR

Small Business Innovation Research

SBW

Sterktebelastingen Waterkeringen

SIW

SLA

Subsidieregeling Innovatieketen Water

Service Level Agreement

TBES

Toekomstbestendig Ecologisch Systeem

TTC

Tidal Test Centre

VGR

Voortgangsrapportage

VenR

VKA

Vervanging en Renovatie

Voorkeursalternatief

VNK-2

Project Veiligheid Nederland in Kaart-2

VNSC

VOV

Vlaams Nederlands Schelde Commissie

Vaste Oeververbinding

WB21

Waterbeheer 21e eeuw

Wtw

Waterwet

WTI

Wettelijke toetsinstrumenten

Licence