Base description which applies to whole site

3. DELTAFONDSVERSLAG 2014

In het Deltafonds worden projecten verantwoord die bijdragen aan waterveiligheid en zoetwatervoorziening. In dit Hoofdstuk wordt inzichtelijk gemaakt welke projecten in 2014 zijn opgeleverd en bij welke projecten de uitvoering in 2014 is gestart.

Mijlpalen en resultaten 2014

Aanleg

Hieronder volgen de mijlpalen die het Ministerie van Infrastructuur en Milieu in 2014 heeft behaald binnen het hoofdwatersysteem. In 2014 is voortvarend gewerkt aan het verbeteren van de waterveiligheid. Het Deltafonds is in 2014 nagenoeg uitgeput. Dit is mede te danken aan de lopende uitvoeringsprogramma's Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2), Maaswerken en Ruimte voor de Rivier die goed op stoom zijn. De meeste projecten binnen deze programma’s bevinden zich in de realisatiefase of zijn afgerond. Voor een nadere toelichting over de uitvoeringsprogramma's wordt verwezen naar artikel 1.01 en voor de Grote Projecten de voortgangsrapportages.

Programma’s waterveiligheid

Programma

Mijlpaal

Project

HWBP-2

Start realisatie

Spui West

Spui Oost

Hoeksche Waard Zuid

Koegraszeedijk

IJsselmeer, kleibekleding en piping

 

Oplevering

Noorderstrand Schouwen

Wieringermeerdijk

Hellevoetsluis

Oostmolendijk

HWBP

Start realisatie

Jannezand

Alexanderhaven

Eemdijk-Spakenburg

Dalfsen

Oevererosie Klaphek

Maaswerken

Start realisatie

Zuidgeul Well Aijen

Peilopzet stuwpand Sambeek (eerste fase)

Cluster E prioritaire kademaatregelen (Geulle aan de Maas, Aasterberg, Brachterbeek en Merum)

Grensmaaslocatie Itteren

 

Oplevering

Cluster D prioritaire kademaatregelen Maastricht

Grensmaaslocatie Aan de Maas

Ruimte voor de Rivier

Start realisatie

Steurgat (2maatregelen)

Dijkverbetering Steurgat / Land van Altena

Dijkverbetering BM / Land van Altena

Berging op het Volkerak Zoommeer

Onderdeel Primaire Keringen

Uiterwaardvergraving Vianen (ook wel genoemd: Ruimte vd Lek)

Dijkverbetering Rivierenland (ook wel genoemd: projecten Hagenstein – Opheusden en Schoonhoven – Langerak)

Dijkverbetering NR / Betuwe/Tieler/CW

Dijkverbetering Lek / Betuwe / CW

Dijkverbetering Lek / AB en de VHL

Dijkverlegging Cortenoever

Dijkverlegging Voorsterklei

Hoogwatergeul Veessen Wapenveld

Ruimte vd Rivier – IJsseldelta

Op 2 juni 2014 is de uitvoeringsovereenkomst zoetwatermaatregelen Kierbesluit met betrokken partijen ondertekend. De ondertekening markeert de start van de uitvoering van het Kierbesluit. De uitvoering van (mitigerende) zoetwatermaatregelen strekt zich uit tot medio 2018. Dan kunnen de Haringvlietsluizen daadwerkelijk op een Kier worden gezet.

Op 10 oktober 2014 publiceerde het Kabinet de ontwerp-Rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer, waarin een ontwikkelvisie voor het gebied is opgenomen en ter inzage is gelegd. De ontwikkelvisie omvat het terugbrengen van beperkt getij op de Grevelingen en het zout maken van het Volkerak-Zoommeer (inclusief beperkt getij). De ontwerp-structuurvisie is het vertrekpunt voor een gezamenlijk programma van Rijk en regio om te komen tot bekostiging van de benodigde maatregelen om de ontwikkelvisie te realiseren. Daarbij wordt aangesloten bij de uitvoering van de Deltabeslissing Zoetwater.

Beheer, onderhoud en vervanging

In 2014 heeft IenM in het kader van beheer, onderhoud en vervanging onder meer activiteiten uitgevoerd aan kustlijnhandhaving, rijkswaterkeringen, stormvloedkeringen en uiterwaarden.

Het Beheer en Onderhoud in 2014 is conform de begroting uitgevoerd. De erosie bij de Oosterscheldekering (ontgrondingskuilen) is actief aangepakt en loopt door in 2015. De monitoring van de erosie en het onderhoud ervan is geïntensiveerd. Daarnaast wordt er een onderzoek uitgevoerd naar de optimalisatie van het onderhoud.

Voor een nadere toelichting op de stand van zaken van beheer, onderhoud en vervanging wordt verwezen naar de toelichting op de productartikelen, het Deltaprogramma 2014 en naar de MIRT projectensite: http://mirt2015.mirtprojectenoverzicht.nl

Licence