Base description which applies to whole site

6.2.2 Activa

6.2.2.1 Begrotingsuitgaven € 1.267.370

Grondslag

De begrotingsuitgaven van het Deltafonds sluiten aan op de Rekening. Ze zijn artikelsgewijs verdeeld in kolom 2 (realisatie) van de Rekening van het ministerie welke Rekening als verantwoordingsstaat bij de financiële verantwoording behoort.

6.2.2.2 Extra-comptabele vorderingen € 78

De cijfers

Tabel 1 geeft een nadere detaillering in aantallen en openstaande bedragen per 31 december 2014 verdeeld naar ouderdom. Daarnaast is een meerjarig perspectief gegeven door de jaren 2012 en 2013 te vermelden.

Tabel 1: Extra-comptabele vorderingen (bedragen x € 1.000)

Openstaand

2014

2013

2012

 

aantal

bedrag

aantal

bedrag

aantal

bedrag

posten < 1 jaar

2

66

10

4.525

0

0

posten > 1 jaar

1

12

0

0

0

0

Totaal

3

78

10

4.525

0

0

Toelichting

De extra-comptabele vorderingen zijn grotendeels direct opeisbaar. Daar waar sprake is van dubieuze vorderingen of op termijn opeisbare vorderingen, is dat expliciet vermeld.

6.2.2.3 Voorschotten € 620.935

Grondslag

De voorschotten betreffen betalingen waarvan nog niet is vastgesteld dat aan alle relevante voorwaarden is voldaan en gaat met name om subsidies en bijdragen.

De cijfers

Tabel 2 geeft een nadere detaillering in aantallen en openstaande bedragen per 31 december 2014 verdeeld naar ouderdom. Daarnaast is een meerjarig perspectief gegeven door de jaren 2013 en 2012 te vermelden.

Tabel 2: Voorschotten (bedragen x € 1.000)

Openstaand

2014

2013

2012

 

aantal

bedrag

aantal

bedrag

aantal

bedrag

posten < 1 jaar

65

513.593

35

285.879

0

0

posten > 1 jaar

20

107.342

30

109.232

0

0

Totaal

85

620.935

65

395.111

0

0

Tabel 3 verstrekt informatie over de in 2014 afgerekende voorschotten.

Tabel 3: Afgerekende voorschotten (x € 1.000)

Stand per 1 januari 2014

395.111

In 2014 vastgelegde voorschotten

676.451

 

1.071.562

In 2014 afgerekende voorschotten

– 450.627

Openstaand per 31 december 2014

620.935

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Toelichting

Vanuit het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) zijn subsidies verstrekt, ruim € 357 miljoen, om de vereiste verbeteringsmaatregelen uit te voeren om aan de wettelijke norm voor de veiligheid van de primaire waterkeringen te voldoen.

Zo ontvingen onder andere het Hoogheemraadschap (HHR) Hollands Noorderkwartier circa € 166 miljoen, het waterschap Hollandse Delta circa ruim € 48 miljoen, het HHR van Rijnland circa € 41 miljoen, het waterschap Vallei en Veluwe circa € 30 miljoen, het HHR van Schieland en de Krimpenerwaard circa € 20 miljoen, het HHR van Delfland circa € 18 miljoen, het waterschap Zeeuws Vlaanderen circa € 15 miljoen en Wetterskip Frysland circa € 13 miljoen. Afwikkeling van de voorschotten worden in 2015/2021 verwacht.

In het kader van het programma Ruimte voor de Rivier zijn voorschotten verstrekt van circa € 200 miljoen. Zo is aan de gemeente Nijmegen voor dijkverleggingen voor het project Lent circa € 106 miljoen verstrekt, aan het waterschap Vallei en Veluwe ruim € 45 miljoen (projecten Veessen-Wapenveld en Cortenoever-Voorsterklei), aan het waterschap Groot Salland circa 18 miljoen (o.a. project Conditionering Deventer), aan het waterschap Rivierenland ruim € 14 miljoen (project dijkverbetering Hagestein-Opheusden) en aan het waterschap Brabantse Delta circa € 9 miljoen (rivierverruiming Overdiepse polder). Afwikkeling wordt in de jaren 2015/2016 verwacht.

Ook noemenswaardig zijn de verstrekte voorschotten aan Deltares van circa € 23 miljoen voor het project Deltafaciliteit om de nieuwe kennisvragen te kunnen beantwoorden op het gebied van veiligheid tegen overstroming, waterbeheer en het blijvend duurzaam kunnen bewonen van onze Nederlandse delta waarvan de afwikkeling in 2015 wordt verwacht

6.2.2.4 Tegenrekeningen € 1.204.955

Grondslag

Voor de extra-comptabele rekening Openstaande verplichtingen aan de de passiva-zijde wordt uit het oogpunt van het evenwichtsverband een tegenrekening gebruikt. Deze tegenrekening hoeft geen nadere toelichting.

Licence