Base description which applies to whole site

2. LEESWIJZER

In dit departementaal jaarverslag 2014 legt de Minister van Veiligheid en Justitie, mede namens de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, verantwoording af over het gevoerde beleid, de bereikte resultaten van dit beleid en de kosten van het beleid in 2014. In dit departementaal jaarverslag wordt tevens verantwoord over het gevoerde beheer over het jaar 2014.

Inhoud

Het jaarverslag van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) bestaat uit vier onderdelen, zijnde Algemeen (A), Beleidsverslag (B), Jaarrekening (C) en Bijlagen (D).

Algemeen

Het onderdeel Algemeen omvat het verzoek tot dechargeverlening en deze leeswijzer.

Beleidsverslag

Het beleidsverslag is opgebouwd uit vijf onderdelen. De paragraaf beleidsprioriteiten bevat een uiteenzetting op hoofdlijnen van de bereikte resultaten van het gevoerde beleid. De beleidsartikelen verantwoorden meer in detail in hoeverre de doelstellingen van VenJ zijn behaald. Tevens is hier de financiële toelichting te vinden op opmerkelijke verschillen tussen realisatie en begroting. Als uitgangspunt geldt dat verschillen van minstens € 5 mln., dan wel politiek of anderszins relevant, worden toegelicht. De toelichting op mutaties die in eerdere begrotingsstukken (waaronder suppletoire begrotingen) aan de Tweede Kamer zijn gemeld, zijn in de financiële toelichting op hoofdlijnen opgenomen. In de beleidsartikelen wordt bij ieder artikel een algemene doelstelling en de rol en verantwoordelijkheid van de Minister beschreven. Voor de begroting 2015 is aan deze beschrijving aandacht besteed, resulterend in een verbeterde en nauwkeuriger formulering. Deze nieuwe formulering is ook in dit jaarverslag opgenomen. De niet-beleidsartikelen verantwoorden de financiële afwikkeling van de apparaatsuitgaven van het kerndepartement, de onvoorziene uitgaven en de loon- en prijsbijstellingen en een artikel voor geheime uitgaven. Realisatiecijfers van voor 2013 kunnen door overgang op Verantwoord Begroten niet opgenomen worden. In de bedrijfsvoeringsparagraaf wordt verslag gedaan van de opmerkelijke zaken in de bedrijfsvoering. Tot slot bevat dit onderdeel het hoofdstuk over de Raad voor de rechtspraak.

Jaarrekening

De jaarrekening is opgebouwd uit de departementale verantwoordingsstaat en de samenvattende verantwoordingsstaat agentschappen, de saldibalans met de bij dit onderdeel behorende financiële toelichting, de jaarverantwoording van de agentschappen en de rapportage over de topinkomens.

Bijlagen

Het jaarverslag bevat vier bijlagen, ten weten «Toezichtrelaties ZBO’s en RWT’s», «Afgerond evaluatie- en overig onderzoek», «Externe inhuur» en het «Overzicht van in 2014 tot stand gekomen wetten».

Groeiparagraaf

Aanpassing wijze van verwerken schikkingen en transacties

Schikkingen en transacties van het Openbaar Ministerie worden met ingang van het boekjaar 2014 verantwoord op het moment van ontvangst van het kasbedrag. Het universaliteitsbeginsel is leidend geweest voor deze aanpassing en dit beginsel houdt in dat alle ontvangsten van het Rijk als ontvangst worden verantwoord.

In de voorgaande boekjaren werden ontvangsten waarover nog een gerechtelijke procedure liep maar wel werden ontvangen op grond van het voorzichtigheidsbeginsel tijdelijk op een derdenrekening in de saldibalans van VenJ verantwoord in afwachting van de afloop van een eventuele artikel-12-procedure. Pas na het verstrijken van de termijn van de artikel-12-procedure of een uitspraak van de rechter werden de bedragen als ontvangst in het dan lopende boekjaar verantwoord. Omdat deze wijze van verwerken niet bijdraagt aan de verslaggevingsuniformiteit binnen het Rijk is in overleg met het Ministerie van Financiën besloten om ook voor deze specifieke categorie van ontvangsten het universaliteitsbeginsel te laten prevaleren. Het toepassen van deze verwerkingswijze biedt in de huidige situatie een belangrijke verbetering van het totale inzicht in de ontvangsten in de jaarrekening.

Het gevolg van deze verandering is een toename van de ontvangsten in 2014 op artikel 33 (€ 150,1 mln.) en even grote afname van saldibalanspost Ontvangsten buiten begrotingsverband. Het risico op terugbetalen is opgenomen bij de «niet uit de balans blijkende verplichtingen en bestuurlijke verplichtingen» in de departementale saldibalans (hoofdstuk 11).

Niet opgenomen verlofuren

De agentschappen DJI, CJIB, IND en Dienst Justis hebben een stelselwijziging doorgevoerd voor het verwerken van niet opgenomen verlofuren. De niet opgenomen verlofuren worden door deze agentschappen, overeenkomstig de richtlijn van de Raad voor de Jaarverslaggeving, als kortlopende schuld in de jaarrekening gepresenteerd.

Wijzigingen in het overzicht rekening-courant limieten en gebruik leenfaciliteit

Bij de presentatie van de garantieverplichtingen spelen twee wijzigingen. Met ingang van 2014 worden alle garantieverplichtingen verantwoord in de saldibalans van het ministerie. In voorgaande jaren is een deel van deze verplichtingen verantwoord bij de agentschappen. Verder is waar het de leenfaciliteit betreft niet langer uitgegaan van de oorspronkelijke garantstelling (ook wel plafond), maar van de feitelijke blootstelling, te weten het totaal van de uitstaande leningen vermeerderd met de nog resterende ruimte om leningen aan te gaan.

Specifieke aandachtspunten

Raad voor de rechtspraak

In de Wet op de rechterlijke organisatie is de verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering toegekend aan de gerechten en aan de Raad voor de rechtspraak. De Raad kent een bekostigingssystematiek die gebaseerd is op outputfinanciering. Door VenJ is gekozen voor een bijdrage-constructie. Deze bijdrage is op artikel 32 opgenomen. Voor de Raad is in het jaarverslag zoals gebruikelijk een apart hoofdstuk opgenomen, met daarin een verantwoording over de uitgaven van de Raad.

GDI

In de begroting 2014 stond het agentschap Gemeenschappelijk Dienstencentrum ICT (GDI) op de begroting van VenJ. Met de eerste suppletoire begroting 2014 is het GDI begrotingstechnisch overgeheveld naar de begroting van Wonen en Rijksdienst. De baten en lasten van het GDI worden derhalve verantwoord in het jaarverslag van WenR en niet in dat van VenJ.

Eigen vermogen DJI

In het kader van het Masterplan DJI zijn nieuwe afspraken gemaakt omtrent de negatieve exploitatiereserve. Deze houden in dat DJI van het Ministerie van Financiën toestemming heeft gekregen om eind 2014 een negatieve exploitatiereserve te laten zien en daarmee af te wijken van de Regeling Agentschappen.

Licence