Base description which applies to whole site

II. Maatregelen In het belang van Nederland (2013)

De opbouw van dit deel volgt het overzicht dat is opgenomen in de bijlage van de brief met de gevolgen van de Begrotingsafspraken 2014 voor de nota In het belang van Nederland van 25 oktober 2013 (Kamerstuk 33 763, nr. 7).

Voltooide maatregelen

  • Afstoten kazerne Rotterdam (vervallen)

  • Afstoten Gulfstream (uitgesteld)

  • Reductie vlieguren F-16

  • Maatregel investeringen

Maatregelen CZSK

Flexibel bemannen

De vereiste reorganisatie wordt doorgevoerd. Eerst worden de bemanningen van de operationele eenheden gereduceerd in 2015. Vervolgens worden de bemanningen tijdens onderhoudsperioden gedurende de jaren 2015 – 2018 efficiënter ingericht. De maatregel ligt daarmee op schema.

Reductie bemanning JSS

Het reorganisatietraject naar de gereduceerde basisbemanning zal tot medio 2015 duren.

Afstoten kazerne Texel

De reorganisatie is in voorbereiding. De voor de verhuizing benodigde infrastructuur op de Nieuwe Haven wordt eveneens voorbereid. De maatregel ligt daarmee op schema. De doelstelling is om eind 2015 gereed te zijn.

Maatregelen CLAS

Omvormen 13 Gemechaniseerde Brigade

De omvorming van de 13 Gemechaniseerde Brigade naar een gemotoriseerde brigade verloopt volgens plan. In augustus 2014 is begonnen met een compagnie die als pilot functioneert bij het 17 pantserinfanteriebataljon. Deze pilot wordt begin 2015 geëvalueerd waarna de uitkomsten betrokken worden bij de omvorming van de overige twee compagnieën in 2015. Als gevolg van deze maatregel worden 44 CV-90’s afgestoten. Met de brief van 8 december 2014 (Kamerstuk 27 830, nr. 140) is de Kamer geïnformeerd dat met Estland overeenstemming is bereikt over de verkoop van deze 44 pantservoertuigen CV-90’s.

Maatregelen CLSK

Afstoten AOCS Nieuw Milligen

Defensie is, samen met de Luchtverkeersleiding Nederland, gestart met de realisatie van de co-locatie van het grootste deel van de militaire luchtverkeersleidingtaken van het Air Operations Control Station (AOCS) Nieuw Milligen op Schiphol. Ook is begonnen met de voorbereiding voor de overdracht van de overige taken van de militaire luchtverkeersleiding van het AOCS Nieuw Milligen naar het Maastricht Upper Area Control Center van Eurocontrol. De verplaatsing van de gevechtsleiding en de Nationale Datalink Management Cell naar de vliegbasis Volkel zijn voorzien in 2019. Dit was voorheen gepland in 2018.

Internationale samenwerking luchttransport

De Kamer ontvangt informatie over de voortgang van deze maatregel in het MPO, onder het project Internationale strategische tank- en luchttransportcapaciteit. In 2014 is het MPO in september aan de Kamer verzonden (Kamerstuk 27 830, nr. 134).

Maatregelen KMar

Politieoptreden KMar en militaire politietaken

Vanaf 1 januari 2015 is de commandant van het Landelijk Tactisch Commando (LTC) verantwoordelijk voor de aansturing van de districtscommandanten van de Koninklijke Marechaussee. Hierdoor is de territoriale indeling van capaciteiten niet meer dominant en is er sprake van een (mobiele) landelijke en flexibele benadering die berust op Informatie Gestuurd Optreden (IGO) met een centrale sturing. Hoe de inrichting van het definitieve LTC er uiteindelijk uit komt te zien, wordt in de komende twee jaar ontwikkeld door experimenten en proefnemingen in nauwe relatie met het uitvoerend personeel. De noodzakelijke infrastructuur en de IT-voorzieningen worden hiervoor aangepast en ingericht. De transitie is onderwerp van overleg met de medezeggenschap en de Centrales van Overheidspersoneel.

Licence