Base description which applies to whole site

III. Taakstelling Rijksdienst (€ 48 miljoen)

In de rapportage van oktober is voor het eerst gerapporteerd over de taakstelling rijksdienst. De maatregelen zijn via de begroting verwerkt in de financiële en formatiekaders per defensieonderdeel vanaf 2016, waardoor de opbrengst van de financiële taakstelling is gewaarborgd. De uitwerking van de maatregelen is gestart. Afwijkingen of onzekerheden zullen in vervolgrapportages worden benoemd. Er zijn momenteel nauwelijks wijzigingen ten opzichte van de rapportage van oktober.

De taakstelling Rijksdienst is belegd bij de ondersteunende onderdelen CDC en DMO alsmede bij de Bestuursstaf. De opbrengsten komen uit verschillende maatregelen die door de betrokken defensieonderdelen zijn opgebracht. Defensiebrede maatregelen kunnen in een enkel geval een financiële doorwerking hebben richting de operationele commando’s.

Maatregelen intern Defensie

Defensie treft maatregelen onder meer op het gebied van het beter benutten van voorraadlocaties, waardoor overtollige gebouwen of locaties kunnen worden afgestoten. Hiermee worden de exploitatiekosten van het apparaat verlaagd. Ook stuurt Defensie meer op geïntegreerde dienstverlening en minder stafcapaciteit. Verder wordt bezien of de reeds eerder gestarte sourcing-trajecten kunnen bijdragen aan de beoogde besparingen.

Rijksbrede samenwerking

Defensie is betrokken bij de oprichting van het Rijksvastgoedbedrijf met de Directie Vastgoed Defensie en bij rijksbreed categoriemanagement. De opbrengsten hiervan zijn verwerkt in rijksbrede business cases. Het Rijksvastgoedbedrijf is per 1 juli 2014 conform planning opgericht. Tevens vindt samenwerking met de Nationale Politie plaats op het gebied van kleding en uitrusting. Voor verdere invulling van deze samenwerking is besluitvorming bij de Nationale Politie van belang.

Rijksbrede trajecten

In het kader van digitaal werken worden maatregelen genomen die zijn gericht op een verbeterde interne samenwerking en meer doelmatigheid. Zo is een korting voorzien op de dienstreizen. Ook wordt op het gebied van inkoop efficiënter gewerkt, waardoor minder inhuur mogelijk is.

Licence