Base description which applies to whole site

I. maatregelen beleidsbrief 2011

Spoor 1 Bestuur

In 2014 is het overgrote deel van de geplande reorganisaties voltooid. Na de overeenstemming met de centrales voor overheidspersoneel medio 2014 over het voorzieningenniveau van de gezondheidszorg is het reorganisatietraject Defensie Gezondheidszorgorganisatie (DGO) herpakt. Door de oprichting van het bedrijfsbureau Poolen Niet Operationeel Dienstvervoer (PNOD) en de gunning van het informatiesysteem zijn aan de randvoorwaarden voldaan om te starten met de uitrol van de landelijke voertuigenpools. De verwachting is dat eind 2015 dit traject is voltooid.

Spoor 2 Ondersteuning

Voltooide maatregelen

 • Materieellogistiek

 • Opleidingen (zakgeldregeling)

 • Ceremonieel

 • Postverzorging

 • Afzien van aanschaf vaartuig (KMar)

 • Kazernelogistiek

 • Informatievoorziening (oprichting JIVC)

 • Militaire muziek

 • Combineren functies (sportinstructeurs)

 • VIP-vervoer

 • Operationele kennis

 • Aanpassen vullingspercentage

 • Bladen en media

 • Afname politietaken Kmar

 • Control & Audit

Personeelslogistiek

De verdere concentratie van uitvoerende P&O-taken in de Divisie Personeel en Organisatie Defensie (DPOD) bij het Commando DienstenCentra wordt in twee fasen doorgevoerd. In de eerste fase in 2013 zijn de P&O-taken gebundeld in enkele nieuwe uitvoeringsbedrijven en de staf DPOD. De tweede fase betreft de doorontwikkeling van de DPOD om de opgelegde reducties te behalen. De doorontwikkeling is intussen ingezet en wordt eind 2015 voltooid. Voor deze fasering is gekozen zodat de DPOD eerst de andere reorganisaties operationeel kan ondersteunen.

Reservisten

Om de flexibiliteit van de organisatie te vergroten en de verankering van de krijgsmacht in de samenleving te versterken, heeft Defensie onderzocht hoe reservisten slimmer kunnen worden ingeschakeld. In mei 2013 is de Kamer geïnformeerd over de verdere ontwikkeling van het reservistenbeleid (Kamerstuk 33 400-X, nr. 81). Daarmee is deze maatregel voltooid. In het vervolg wordt de Kamer via de jaarlijkse reservistennota geïnformeerd over het reservistenbeleid van het kabinet. De reservistennota 2014 is in oktober aangeboden aan de Kamer (Kamerstuk 34 000-X, nr. 34). De nota beschrijft de intensivering van het reservistenbeleid van Defensie zoals die in eerdere brieven was aangekondigd (33 400-X, nr. 81 en Kamerstuk 33 750-X, nr. 10). Ook introduceert de nota de pilots die de defensieonderdelen gaan uitvoeren om de inzet van reservisten concreet vorm te geven. De pilots betreffen uiteenlopende terreinen bij de zeven defensieonderdelen en hebben elk een eigen tijdschema. De vorderingen van deze pilots worden beschreven in de personeelsrapportages.

Informatievoorziening

Deze maatregel bestaat uit meerdere delen: de oprichting van het Joint IV Commando (JIVC), een korting op de werkplekdiensten en sourcing van delen van de IV/ICT-dienstverlening. De oprichting van het JIVC is in november 2013 gerealiseerd. In april 2014 is de nieuwe werkpleknormering vastgesteld. De verwachting is dat vanaf 2016 aan de werkpleknormering wordt voldaan en dat daarmee dit deel van de maatregel kan worden afgesloten. Over de stand van zaken van de sourcing van de IV/ICT-dienstverlening wordt de Kamer geïnformeerd via de voortgangsrapportage sourcing (Kamerstuk 31 125, nr. 44). Er is een plan van aanpak opgesteld met maatregelen voor onder meer sourcing van IV/ICT-dienstverlening (Kamerstuk 31 125, nr. 52). Deze maatregelen zijn in gang gezet. In april 2015 wordt de Kamer hierover nader geïnformeerd.

Infrastructuur

Voor de uitvoering van maatregelen in het vastgoeddomein is een Herbeleggingsplan Vastgoed Defensie HVD) opgesteld. De Kamer ontvangt informatie over de voortgang van het HVD en de vastgoedmaatregelen uit de nota In het belang van Nederland in de halfjaarlijkse rapportages vastgoed Defensie. In 2014 heeft de Kamer in augustus en november een voortgangsrapportage ontvangen (Kamerstuk 33 763, nr. 53 en Kamerstuk 33 763, nr. 60).

Opleidingsveld

Defensie benut de civiele certificering van functieopleidingen, de Leergang Topmanagement Defensie is opgeheven en het opleidings- en trainingsveld is heringericht. Het aanbod van studierichtingen bij de Nederlandse Defensieacademie is verkleind tot drie bacheloropleidingen. Hiermee wordt schaalvoordeel behaald. De maatregelen zijn per defensieonderdeel verwerkt in de financiële en formatieve kaders. De maatregel om militairen langer op functie te laten zitten wordt binnen de bestaande regelgeving uitgevoerd. De maatregel is daarmee voltooid.

Gezondheidszorg

Medio 2014 is overeenstemming bereikt tussen Defensie en de centrales voor overheidspersoneel over het voorzieningenniveau van de gezondheidszorg en heeft het vertraagde reorganisatietraject Defensie Gezondheidszorgorganisatie (DGO) een doorstart gemaakt. Totdat deze maatregel is voltooid houden het CZSK, het CLAS en het CLSK hun oude medische organisaties langer in stand.

Traditiekamers

De verkleining van de traditiekamers en hun collecties maakt deel uit van het project Nationaal Militair Museum. De uitvoering zal nog enkele jaren in beslag nemen. De opgedragen financiële reductie is verwerkt in de begroting.

Poolen operationele wielervoertuigen

Defensie richt een pool in van operationele wielvoertuigen. Het CLAS heeft een eerste pilot uitgevoerd. Momenteel worden voertuigen in een Pool Operationele Wielervoertuigen gevoegd. Gelijktijdig wordt een mechanisme uitgewerkt zodat eenheden tijdig over de juiste voertuigen (kwalitatief en kwantitatief) kunnen beschikken. De eerste resultaten daarvan worden niet eerder dan begin 2015 verwacht en zijn mede bepalend hoe dit concept defensiebreed kan worden ingevoerd.

Poolen civiele voertuigen

Defensie heeft eind 2013 het aantal civiele dienstauto’s met 1.200 stuks teruggebracht. Hiermee is de vastgestelde bezuiniging voor 2014 van deze maatregel gehaald. Daarnaast versobert Defensie het voertuigenassortiment. Door de invoering van centrale regievoering en de onderbrenging van civiele voertuigen in decentrale pools ontstaat inzicht in de bezettings- en benuttingsgraad van de voertuigen en kunnen deze doelmatiger worden ingezet. ook biedt de centralisatie mogelijkheden tot verdere schaalvoordelen op het gebied van verwerving en instandhouding. Vanaf 1 april 2014 verzorgt het Centraal Wagenparkbeheer de centrale regievoering. Naar verwachting is de inrichting van de decentrale pools van civiele dienstauto’s medio 2015 voltooid.

Operationele catering

Defensie beperkt zowel het voorzieningenniveau als het voortzettingsvermogen van de capaciteit voor operationele catering. Het CLAS voert centraal (als single service manager) de operationele catering voor grondgebonden operaties uit. In 2013 is de eerste fase van deze maatregel voltooid. De doorontwikkeling en de gewijzigde organisatie is door het CLAS opgenomen in een concept reorganisatieplan. In de reorganisatie worden delen van de formatie van het CDC en het budget overgenomen door het CLAS. De verwachting is dat het reorganisatieplan, na positief advies van de medezeggenschap, begin 2015 wordt vastgesteld, zodat deze maatregel kan worden voltooid.

Spoor 3 Operationele capaciteiten

Voltooide maatregelen

 • Luchtverdediging (Stinger)

 • Aanpassing capaciteiten CLAS (MRAT, GLVD, OOCL)

 • Lucht- en raketverdediging (Patriot)

 • Grondgebonden vuursteun

 • Reductie constructiegeniecapaciteit

 • Opheffen artillerieondersteuningsbatterij

 • Inlichtingen en veiligheid

 • Internationale samenwerking (functies)

Duits-Nederlands legerkorps

De reorganisatie is in december 2014 voltooid.

Afstoten operationele wapensystemen

In de beleidsbrief is aangekondigd dat diverse operationele capaciteiten gedeeltelijk of volledig zullen worden afgestoten. De volgende systemen zijn inmiddels verkocht, ontmanteld, gebruikt voor reservedelen, of op andere wijze van de sterkte afgevoerd: het bevoorradingsschip Zuiderkruis (ontmanteld), negentien F-16’s (waarvan vijftien verkocht en vier logistieke reserve), een DC-10 (ontmanteld met behoud van reservedelen), een Patriot-batterij (logistieke reserve), 40 Fennek-voertuigen (logistieke reserve), drie van de zes pantserhouwitsers (logistieke reserve) en 102 tanks (100 verkocht en twee ten behoeve van musea).

Een aantal systemen is nog niet volledig afgestoten. De vier mijnenjagers en vijftien resterende tanks staan nog in de verkoop, evenals drie van de zes pantserhouwitsers. Zoals aangekondigd in de begroting 2015 neemt Defensie de Cougar helikopters weer in gebruik en komt de maatregel om deze af te stoten te vervallen.

Licence