Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

BIJLAGE 2 AFGEROND EVALUATIE EN OVERIG ONDERZOEK

 

Titel

Jaar van afronding

Artikel 11 Waterkwantiteit

   
     

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

1a Beleidsdoorlichting

Waterkwantiteit

2014

1b Ander ex post onderzoek naar

   

doeltreffendheid en doelmatigheid

PBL Leefomgevingsbalans

2014

 

Effectenonderzoek ex post

2014

 

Evaluatie van enkele

 
 

Onderdelen vd waterwet

 
 

ILT rapportage Derde

2014

 

Toets primaire waterkeringen

2006–2011

     
 

Toetsing van de basiskustlijn

2014

 

(jaarlijks)

 

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

2a. MKBA’s

MIRT onderzoeken

2014

 

In het kader vh Deltabeslissingen

 
     

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid

   

en doelmatigheid

Policy dialoque nav OESO

2014

 

Verkenning vd veiligheid

2015

 

In Nederland fase 2

 
     

3. Overig onderzoek

Water in beeld (jaarlijks)

2014

 

Voortgangsrapportages

2014

 

Grote ProjectenRegeling

 
 

Monitor SVIR

2014

     

Toelichting

De beleidsdoorlichting waterkwantiteit https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-442254 beschrijft in bijlage 2 de uitgevoerde evaluaties op beleid.

     

Artikel 12 Waterkwaliteit

   
     

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

1a Beleidsdoorlichting

Waterkwaliteit

2015

1b Ander ex post onderzoek naar Doeltreffendheid en doelmatigheid

PBL Leefomgevingsbalans

2014

     

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

2a. MKBA’s

Maatregelen en kosten Uitvoering Kaderrichtlijn Mariene strategie

2015

     

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid

   

en doelmatigheid

Policy dialoque nav OESO onderzoek gericht op toekomstige opgaven in het waterbeheer

2014

     

3. Overig onderzoek

Water in beeld (jaarlijks)

2014

 

EC toestand zwemwater (jlks)

2014

 

ILT bedrijfsvergelijking in

2014

 

De drinkwatersector

 
 

PBL monitor SVIR

2014

 

Beleidsnota drinkwater

2014

 

Eindrapport visitatiecie

2015

 

Waterketen

 
 

RIVM trendanalyse kwaliteit Grondwater in drinkwaterwinningsgebieden 2000–2009

2014

     
 

RIVM Impact klimaat op

2014

 

Oppervlaktewater als bron

 
 

Voor drinkwater: van knelpunten

 
 

Naar maatregelen

 
 

RIVM Beoordeling bodem en

2014

 

Grondwaterkwaliteit in grond-

 
 

Waterbeschermingsgebieden

 
 

RIVM Verkennende analyse

2015

 

Herkomst vier geneesmiddelen in

 
 

Oppervlaktewater

 
 

RIVM Gevolg vermesting voor

2014

 

Drinkwaterwinning

 
 

RIVM Behoeftedekking

2014

 

Nederlandse Drinkwater

 
 

Voorziening 2015–2040

 
 

RIVM Eindevaluatie gebieds-

2014

 

Dossiers drinkwaterwinningen

 
 

Verbeterplannen drinkwater-

2014

 

Bedrijven n.a.v. prestatiever-

 
 

Gelijking

 
 

ILT evaluatie drinkwater-

2013 en 2014

 

Tarieven

 
 

De kwaliteit van het drinkwater2013

 
 

in Nederland

 
 

Diverse rapportages over

2013

 

Specifieke stoffen en toestand

 
 

Drinkwater(winning)

 
 

RIVM bescherming drinkwater-2014

 
 

Bronnen in het nationaal beleid

 
 

Evaluatie van de effectiviteit

2012

 

Van de tijdelijke regeling 1-

 
 

Malige uitkering bestrijding

 
 

Regionale watreroverlast

 
 

Evaluatie (quick scan) van het

2011

 

Nationaal Bestuursakkoord

 
 

Water actueel

 
     

Artikel 13 Ruimtelijke ontwikkeling

   
     

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

1a Beleidsdoorlichting

Ruimtelijke Ontwikkeling

2014

     

Toelichting

De beleidsdoorlichting ruimtelijke ontwikkeling https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-442256 beschrijft in de literatuurlijst de uitgevoerde evaluaties op beleid.

     

Artikel 14 Wegen en Verkeersveiligheid

   
     

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

1a Beleidsdoorlichting

Netwerk weg

2010

 

Wegen en verkeersveiligheid

2012

 

(Leefomgeving)

 
 

Wegen en verkeersveiligheid

2017

     

1b Ander ex post onderzoek naar

   

Doeltreffendheid en doelmatigheid

IBO beheer en onderhoud

2012

     
 

Evaluatie aantal doden en

2015

 

Gewonden in het verkeer

 
 

(jaarlijks)

 
     

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

2a. MKBA’s

Voorkeursbesluiten MIRT

2014

     

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid

Brief TK programma Beter

2011

en doelmatigheid

Benutten

 
 

Monitor en evaluatie Beter

2013

 

Benutten

 
 

Effectonderzoek Wet Rijonder-

2013

 

Richt motorrijtuigen

 
 

Alcoholslotprogramma

2012

     

3. Overig onderzoek

Procesevaluatie samen-

2012

 

Werking binnen het pro-

 
 

Gramma Beter Benutten

 
     
 

Plannen van aanpak voor

2012

 

Startbeslissing Beter Benutten

 
     
 

Bereikbaarheidsverklaringen

2012

 

Beter benutten: doelstellingen

 
 

Sturing Minister/regio/

 
 

Bedrijfsleven

 
     
 

Mobiliteitsbalans 2011/13

2013

     
 

TG integrale eindrapportage

2012

 

CBR

 
     
 

Publieksrapportage rijks-

2012

 

Wegennet

 
     
 

Maatregelen verkeersveiligheid

2012

     
 

APK frequentie

2012

     
 

ILT Staat van de transport-

2012

 

Veiligheid 2011

 
     

Toelichting

Link naar de voorkeursbesluiten MIRT en voortgangsrapportage over tracéwetplichtige projecten http://mirt2015.mirtprojectenoverzicht.nl/financien/bijlage_2_vgr/

     

Artikel 15 Openbaar Vervoer

   
     

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

1a Beleidsdoorlichting

Ruimtelijke Ontwikkeling

2014

1b Ander ex post onderzoek naar

   

Doeltreffendheid en doelmatigheid

Evaluatie sociale veiligheid

2015

 

Evaluatie taxiwet

 
     

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

2a. MKBA’s

   
     

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

LTSA-2

2014

     

Toelichting

De beleidsdoorlichting openbaar vervoer b https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-442259 beschrijft in hoofdstuk 5 eerder uitgevoerde evaluaties en methodiek.

     

Artikel 16 Spoor

   
     

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

1a Beleidsdoorlichting

Spoor

2017

     

1b Ander ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

Evaluatie Tweede Kader-

2010

Nota Railveiligheid

 
 

Kabinetsreactie op parlementair onderzoek

2012

 

Tijdelijke commissie onderhoud en innovatie spoor

2012

 

Evaluatie HSL Zuid groot project

PM

     

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

2a. MKBA’s

ERTMS (voorkeursbeslissing)

2014

 

PHS (voorkeursbeslissing)

2014

     

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

Derde kadernota Railveiligheid 2010

2010

ERTMS groot project

2014

     

3. Overig onderzoek

Jaarlijkse evaluatie one

2014

 

Stop shop op corridors Rotterdam-

 
 

Genua en Rotterdam-Lyon

 
     
 

Spoorveiligheid personen/

2014

 

Verkeersslachtoffers op

 
 

Het spoor (jaarlijks)

 
     
 

Audit security

2014

     
 

MER evaluatie Betuweroute

2013

 

Aspect sociaal

 
     
 

Impact analyse EU DG

2013

 

Transport

 
     
 

Mobiliteitsbalans 2012

2012

     
 

LTSA-1

2013

 

LTSA-2

2014

     
 

Bodemsanering NS

2010

 

(5 jrls herijking convenant

 
 

Stg bodemsanering NS)

 
     

Artikel 17 Luchtvaart

   
     

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

1a Beleidsdoorlichting

Luchtvaart

2017

     

1b Ander ex post onderzoek naar

   

Doeltreffendheid en doelmatigheid

Luchtvaart (Geluidsisolatie-

2013

 

Schiphol)

 
 

Evaluatie Schipholbeleid

2012

 

De luchtvaart in het EU-

2012

 

Emissiehandelssysteem,

 
 

Gevolgen voor luchtvaart-

 
 

Sector, consument en milieu

 
 

Evaluatie subsidie Knowledge

2017

 

& Development Center (KDC)

 
 

Evaluatie Wet Luchtvaart

2012

 

(tarievenregeling Schiphol)

 
 

Evaluatie convenant Vogelaanvaringen

2014

     

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

2a. MKBA’s

MKBA Lelystad

2014

     

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

Uitvoeringsagenda Lucht-

 

vaartnota

2015

Externe Veiligheid

2013

 

Veiligheidsonderzoek Lucht-

2012

 

Vaart Nederland

 
 

Beleidsagenda luchtvaart-

2016

 

Veiligheid

 
     

3. Overig onderzoek

ILT Staat van de

 
 

transportveiligheid 2011

2012

 

Wettelijke evaluatie ZBO

2014

 

LVNL

 
     

Artikel 18 Scheepvaart en Havens

   
     

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

1a Beleidsdoorlichting

Scheepvaart en Havens

2017

 

Scheepvaart en Havens

2012

 

(Nota Zeehavens)

 
     

1b Ander ex post onderzoek naar

Evaluatie Loodsenwet/toe-

2013

Doeltreffendheid en doelmatigheid

Zicht ACM

 
 

Evaluatie beleidsbrief

2013

 

Zeevaart «verantwoord

 
 

Varen en een Vitale vloot

 
 

Evaluatie van fiscaal mari-

2013

 

Tiem beleid met financiën

 
 

Evaluatie subsidieregeling

2015

 

Zeehaveninnovatieproject

 
 

(IF-15)

 
 

Evaluatie Quick wins

2017

 

Binnenhavens (IF-15)

 
 

Evaluatie Groot Project

2013

 

Main Port R’dam

 
     

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

2a. MKBA’s

KBA Volkeraksluizen

2013

 

KBA Twentekanalen

2013

 

CPB: second opinion KBA

2012

 

Zeetoegang Ijmond

 
 

Voorkeursbesluiten MIRT

2014

     

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid

   
     

3. Overig onderzoek

Veiligheid scheepvaart en

 
 

Binnenvaart

2012

 

Doorlichting kernnetwerk

PM

 

Topsector logistiek

 
     

Toelichting

Link naar de voorkeursbesluiten MIRT en voortgangsrapportage over tracéwetplichtige projecten http://mirt2015.mirtprojectenoverzicht.nl/financien/bijlage_2_vgr/

De evaluatie netwerk vaarwegen wordt meegenomen in de doorlichting van het kernnetwerk Topsector logistiek.

     

Artikel 19 Klimaat

   
     

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

1a Beleidsdoorlichting

Klimaat

2018

1b Ander ex post onderzoek naar

Beleidsevaluatie Clean

2014

Doeltreffendheid en doelmatigheid

Development Mechanism

 
 

Beperken aantasting van de

2010

 

Ozonlaag

 
 

Evaluatie slokregeling

2010

 

Stemgeluid bij de evaluatie

2011

 

Van milieuwetgeving

 
 

CE Delft/Ecorys:rapport

2011

 

Belastingen op energie-

 
 

Producten, electra en CO2

 
 

KPLUSV: evaluatie klimaat

2012

 

Akkoorden

 
 

Tussentijdse evaluatie

2012

 

Lokale klimaatagenda 2011–2012

 
 

ECN: evaluatie besluit

2013

 

Emissie eisen middelgrote

 
 

stookinstallaties

 
 

MIA/VAMIL

2013

     

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

2a. MKBA’s

CO2-emissie reductiemaat-

2012

 

Regelen (kosteneffectief

 
 

Klimaatbeleid naar 2050)

 
     

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid

Herijking werkprogramma

2010

En doelmatigheid

Schoon en Zuinig

 
 

Actualisatie Referentieraming

2012

 

Eindrapport fiscale stimulering

2011

 

Zeer zuinige auto’s

 
 

Hernieuwbare energie:

 
 

(evaluatie Europese richtlijn)

 
 

PBL Basispad voor de thema’s

2012

 

Bereikbaarheid, klimaat,

 
 

Energie en natuur

 
 

PBL Kosten en baten van

2012

 

Strengere emissieplafonds

 
 

Luchtverontreinigende stoffen

 
 

TNO Determination of Dutch

2012

 

NOx emissions factors for

 
 

Euro 5 diesel passenger cars

 
 

Ecofys: kosten en baten en

2012

 

Effectiviteit van Domestic

 
 

Offset systemen

 
     

3. Overig onderzoek

Interreg

2011

 

Kabinetsreactie op parlemen-

2013

 

Tair onderzoek

 
 

PBL beoordeling milieueffecten

2012

 

En gezondsheidsbaten van een

 
 

Beheersgebied voor stikstof

 
 

Oxiden in de Noordzee

 
 

RIVM: Greenhouse Gas

2012

 

Emissions in the Netherlands

 
 

1990–2010

 
 

RIVM Emissions of trans-

2012

 

Boundary airpollutant in the

 
 

Netherlands 1990–2010

 
 

Voortgang klimaatbeleid in

2014

 

De balans voor de leefomge-

 
 

Ving (2 jaarlijks)

 
     

Artikel 20 Lucht en Geluid

   
     

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

1a Beleidsdoorlichting

Verbeteren luchtkwaliteit

2010

 

NEC plafonds

 
 

Geluid

2015

 

Lucht

2017

     

1b Ander ex post onderzoek naar

   

Doeltreffendheid en doelmatigheid

   
     

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

2a. MKBA’s

   
     

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid

4e Tranche Activiteitenbesluit

2014

en doelmatigheid

(herijking Nederlandse emissie-

 
 

richtlijn)

 
 

PBL Kosten en baten van

2012

 

Strengere emissieplafonds

 
 

Voor luchtverontreinigende

 
 

Stoffen

 
 

PBL beoordeling milieueffecten

2012

 

En gezondheidsbaten van een

 
 

Beheersgebied voor stikstof-

 
 

Oxiden in de Noordzee

 
 

Eindevaluatie NSL

2017

     

3. Overig onderzoek

Monitoring NSL

2011

 

(jaarlijks)

 
 

PBL Grootschalige concen-

2012

 

Tratie en depositiekaarten

 
 

Nederland rapportage 2012

 
 

Verbeteren luchtkwaliteit

2012

 

NEC plafonds

 
     

Artikel 21 Duurzaamheid

   
     

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

1a Beleidsdoorlichting

Duurzaamheid

2014

1b Ander ex post onderzoek naar

   

Doeltreffendheid en doelmatigheid

Evaluatie Activiteitenbesluit

2016

 

Milieubeheer mbt landbouw-

 
 

Activiteiten

 
 

Evaluatie Nitraatrichtijn

2016

     

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

2a. MKBA’s

   

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid

   

en doelmatigheid

Ex ante evaluatie ontwik-

2013

 

Kelingsrichtingen mestbeleid

 
 

Op realisatie milieudoelen

 
 

Veehouderij

 
 

Ex ante evaluatie circulaire

2013

 

Economie (incl consumenten-

 
 

Beleid en VANG)

 
 

Fundamentele herziening

2016

 

Besluit bodemkwaliteit

 
     

3. Overig onderzoek

PB ea: monitor duurzaam

2014

 

Nederland

 
 

Voortgangsrapportage ogv

2015-

 

biocideverordening

 
     

Toelichting

De beleidsdoorlichting duurzaamheid (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-442260

) benoemt in bijlage 2 de gebruikte bronnen.

     

Artikel 22 Externe veiligheid en risico’s

   
     

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

1a Beleidsdoorlichting

Externe veiligheid en risico’s

2013

 

(besluit externe veiligheid

 
 

Inrichtingen)

 
 

Externe veiligheid en risico’s

2018

     

1b Ander ex post onderzoek naar

   

Doeltreffendheid en doelmatigheid

Bureau KLB evaluatie Reach

2012

     

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

2a. MKBA’s

   
     

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

Bepalen aanvaardbaarheid

2011

Oplossen niet aanvaardbare

 

En preventie tegen nieuwe

 
 

Risicovolle situaties

 
     

3. Overig onderzoek

2e Vijfjaarlijkse evaluatie

2011

 

Resultaten beleid prioritaire

 
 

Stoffen

 
 

Idem

2016

 

Vierjaarlijkse wettelijke

2011

 

Evaluatie Commissie

 
 

Genetische Modificatie

 
 

Idem

2015

 

Quick scan BRZO bedrijven

2012

 

Evaluatie BRZO (RUD)structuur 2014

 
 

Steekproef 2011

 
 

Van Seveso 2 naar Seveso 3

2012

 

Review

 
 

Tweede tussentijdse evaluatie-

2014

 

Doelstelling vernieuwing

 
 

Stoffenbeleid (Reach/soms)

 
 

Tussentijdse evaluatie omgaan

2015

 

Met risico’s van nanotechnologie

 
 

Vierjaarlijkse evaluatie Natio-

2013

 

Nale aanpak Milieu en

 
 

Gezondheid

 
 

Evaluatie activiteitenbesluit

2013

     

Artikel 23 meteorologie, seismologie en aardobservatie

   
     

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

1a Beleidsdoorlichting

 

2018

1b Ander ex post onderzoek naar

   

Doeltreffendheid en doelmatigheid

   
     

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

2a. MKBA’s

   
     

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

Belang Eurometsat satellieten

2012

voor KNMI

 
     

3. Overig onderzoek

   
 

Verkenning toekomst KNMI

2013

 

En heroverweging wet KNMI

 
 

Evaluatie wet taken meteo-

2018

 

Rologie en seismologie

 
     

Artikel 24 Handhaving en Toezicht

   

(keuzes in het handhavings- en toezichtbeleid

   

die door ILT kunnen worden gemaakt)

   
     

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

1a Beleidsdoorlichting

 

2018

1b Ander ex post onderzoek naar

   

Doeltreffendheid en doelmatigheid

Publicitair jaarverslag (jaarlijks)

2014

     

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

2a. MKBA’s

   
     

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid

   

en doelmatigheid

   
     

3. Overig onderzoek

Meerjarenplan ILT

2014

     

Artikel 25 Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer

   

(is zoveel als mogelijk opgenomen in de beleidsdoorlichtingen (bijv. artikel 15)

   
     

Artikel 26 Bijdrage Investeringsfondsen

   

(is zoveel als mogelijk opgenomen in de beleidsdoorlichtingen (bijv. artikel 11)

   
Licence