Base description which applies to whole site

4. Overzicht niet-financiële informatie over inschakeling van externe adviseurs en tijdelijk personeel (bijlage externe inhuur)

Ministerie van Economische Zaken (XIII) Verslagjaar 2014

Bedragen x € 1.000

Programma- en apparaatskosten

 

1. Interim-management

1.585

2. Organisatie- en Formatieadvies

1.012

3. Beleidsadvies

2.179

4. Communicatieadvisering

2.369

Beleidsgevoelig (som 1 t/m 4)

7.145

5. Juridisch Advies

377

6. Advisering opdrachtgevers automatisering

16.161

7. Accountancy, financiën en administratieve organisatie

3.021

(Beleids)ondersteunend (som 5 t/m 7)

19.559

8. Uitzendkrachten (formatie & piek)

61.792

Ondersteuning bedrijfsvoering

61.792

Totaal uitgaven inhuur externen

88.496

Noot: De kosten voor inhuur uit hoofde van de flexibele schil bij agentschappen, zijn opgenomen onder 8 (uitzendkrachten). De flexibele schil bij deze diensten is onderdeel van de aanpak ten behoeve van adequate en flexibele uitvoering van opdrachten EZ en andere ministeries/overheden. De bepaling van de externe inhuur door EZ is conform de gedragslijn/interpretatie van voorgaande jaren.

Toelichting op het inhuurpercentage 2014

De inhuuruitgaven 2014 zijn ten opzichte van 2013 met € 8,9 mln gestegen. Het inhuurpercentage (inclusief de reguliere inhuuruitgaven en exclusief de flexibele schil inhuuruitgaven bij RVO over geheel 2014 is uitgekomen op 7,6% en valt daarmee onder de norm van 10% van de motie Roemer. De flexibele schil betreft het gebruik van in tijd, samenstelling en omvang wisselende inzet van externe inhuur waarvan RVO structureel gebruik maakt om het aantal medewerkers en de benodigde kennis en expertise snel en flexibel aan te passen aan veranderingen in de omvang en samenstelling van het opdrachtenpakket. Het inhuurpercentage van EZ inclusief flexibele schil over 2014 komt uit op 11,2%, en komt daarmee 1,2% hoger uit dan de Roemer norm. Het komt incidenteel voor dat de programma-uitgaven uitgaven bevatten die conform de Rijksbegrotingsvoorschriften (RBV)-definitie als externe inhuur moeten worden gekwalificeerd maar niet als zodanig zijn geadministreerd.

Het rapporteren van twee inhuurpercentages; met flexibele schil en zonder flexibele schil, heb ik per brief van 28 juni 2012 (TK, 2011–2012,33 240 XIII, nr 16) nader toegelicht. Hierover waren tijdens het wetgevingsoverleg op 13 juni 2012 van de vaste Commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie vragen gesteld bij de behandeling van het jaarverslag 2011 EL&I.

Rapportage overschrijding maximumuurtarief externe inhuur buiten mantelcontracten

In onderstaande tabel wordt weergegeven in hoeveel gevallen in 2014 door het ministerie buiten de mantelcontracten om externe krachten zijn ingehuurd boven het voor de organisaties van het rijk afgesproken maximumtarief van € 225,– (exclusief BTW).

Inhuur externen buiten mantelcontracten

2014

Aantal overschrijdingen maximumtarief

geen

Licence