Base description which applies to whole site

1. Rechtmatigheid

Op basis van de geldende wet- en regelgeving, waaronder de «Rijksbegrotingsvoorschriften» en de «Circulaire grensbedragen», hebben zich in 2014 geen onrechtmatigheden voorgedaan die leiden tot overschrijding van de toleranties. Desondanks constateert de AR, door afwijkende of een andere interpretatie van normen te hanteren, een overschrijding van de artikeltoleranties bij de artikelen 1 en 7.

De AR rapporteert op beleidsartikel 7 Kinderopvang een overschrijding van de rapporteringstolerantie voor de rechtmatigheid van de uitgaven en ontvangsten. Deze overschrijding wordt veroorzaakt door fouten en onzekerheden in de kinderopvangtoeslag. Het totaal van de uitgaven en ontvangsten op dit artikel is € 3.691,8 miljoen. De tolerantiegrens ad € 110,8 miljoen van dit artikel wordt overschreden op basis van de uit de steekproef berekende maximale fout en onzekerheid. De Belastingdienst voert onder verantwoordelijkheid van de Staatssecretaris van Financiën de kinderopvangtoeslag uit.

De AR constateert dat de artikeltolerantie ad € 1,6 miljoen op beleidsartikel 1 Arbeidsmarkt op het terrein van inkopen uitgevoerd door de Haagse Inkoop Samenwerking is overschreden.

Licence