Base description which applies to whole site

10. SALDIBALANS

SALDIBALANS PER 31 DECEMBER 2014 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)

Bedragen x € 1.000

Activa

31-12-2014

31-12-2013

Passiva

31-12-2014

31-12-2013

1)

Uitgaven ten laste van de begroting

32.625.667

29.290.308

2)

Ontvangsten ten gunste van de begroting

1.919.494

2.050.940

3)

Liquide middelen

0

12

       

4)

Rekening-courant RHB

0

0

4a)

Rekening-courant RHB

30.719.656

27.240.763

5)

Begrotingsreserves

0

0

5a)

Begrotingsreserves

0

0

6)

Uitgaven buiten begrotingsverband

34.154

12.745

7)

Ontvangsten buiten begrotingsverband

20.671

11.362

8)

Kas-transactieverschillen

0

0

       
 

subtotaal

32.659.821

29.303.066

 

subtotaal

32.659.821

29.303.066

9)

Openstaande rechten

0

0

9a)

Tegenrekening openstaande rechten

0

0

10)

Extra comptabele vorderingen

106.898

103.733

10a)

Tegenrekening extra comptabele vorderingen

106.898

103.733

11a)

Tegenrekening extra comptabele schulden

0

0

11)

Extra comptabele schulden

0

0

12)

Voorschotten

18.212.905

18.620.865

12a)

Tegenrekening voorschotten

18.212.905

18.620.865

13a)

Tegenrekening

   

13)

Garantieverplichtingen

   
 

Garantieverplichtingen

572

1.189

   

572

1.189

14a)

Tegenrekening openstaande verplichtingen

6.191.717

9.690.730

14)

Openstaande verplichtingen

6.191.717

9.690.730

15)

Deelnemingen

0

0

15a)

Tegenrekening deelnemingen

0

0

Totaal

57.171.913

57.719.584

Totaal

57.171.913

57.719.584

TOELICHTING BIJ DE SALDIBALANS

Het intracomptabele deel van de saldibalans (financiële posten 1 t/m 8) bevat het resultaat van de financiële transacties in de departementale administratie die een directe relatie hebben met de kasstromen. Deze kasstromen worden via de rekening-courant met het Ministerie van Financiën bijgehouden.

Het extracomptabele deel bevat het saldo van de overige rekeningen die met sluitrekeningen in evenwicht worden gehouden.

De cijfers in de saldibalans zijn vermeld in duizendtallen en afgerond naar boven. Hierdoor kunnen bij het subtotaal en het totaal afrondingsverschillen optreden.

Ad 1 en 2 Begrotingsuitgaven ten laste en -ontvangsten ten gunste van de begroting.

Onder de posten uitgaven en ontvangsten zijn de per saldo gerealiseerde begrotingsuitgaven en – ontvangsten opgenomen.

Ad 3 Liquide middelen

De post liquide middelen is opgebouwd uit het saldo van de banken en de contante gelden.

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft geen contante gelden en geen saldo op haar bankrekeningen.

Ad 4 en 4a Rekening-courant Rijkshoofdboekhouding

Deze post geeft per saldo de financiële verhouding met de Rijkshoofdboekhouding weer. Het bedrag per 31 december 2014 is in overeenstemming met de opgave van de Rijkshoofdboekhouding.

Ad 5 en 5a Begrotingsreserves

Een begrotingsreserve is een meerjarige budgettaire voorziening die op een afzonderlijke rekening courant bij het Ministerie van Financiën wordt aangehouden. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft geen begrotingsreserves.

Ad 6 Uitgaven buiten begrotingsverband

Deze post betreft het saldo van de uitgaven waarvan verrekening met derden nog zal plaatsvinden.

 

Openstaand

ultimo 2014

Europese gelden

33.211

Apparaatskosten AGSZW

713

Omzetbelasting op vorderingen

166

Diversen

64

Totaal uitgaven buiten begrotingsverband

34.154

Ad 7 Ontvangsten buiten begrotingsverband

Deze post betreft het saldo van de ontvangsten waarvan verrekening met derden nog zal plaatsvinden.

 

Openstaand

ultimo 2014

Europese gelden

9.523

Frictiekosten RWI

3.804

Afdracht sociale verzekeringspremies

3.562

Afdracht loonheffing

3.370

Academie

315

Diversen

96

Totaal ontvangsten buiten begrotingsverband

20.671

Ad 8 Kas-transactieverschillen

Op deze post worden bedragen opgenomen welke zijn verantwoord in de uitgaven en ontvangsten, maar nog niet daadwerkelijk per kas zijn uitgegeven en ontvangen. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft geen kas-transactieverschillen.

Ad 9 en 9a Openstaande rechten

Openstaande rechten zijn vorderingen die niet voortkomen uit met derden te verrekenen begrotingsuitgaven, maar die op andere wijze zijn ontstaan. Rechten kunnen ontstaan doordat conform wettelijke regelingen vastgestelde aanslagen aan derden worden opgelegd of op grond van doorberekening van de kosten van verleende diensten of geleverde goederen. Beiden doen zich bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid niet voor.

Ad 10 en 10a Extracomptabele vorderingen

Extracomptabele vorderingen zijn vorderingen die zijn voortgekomen uit uitgaven ten laste van de begroting.

Vorderingen incl. CJIB/Agentschap SZW/DUO
 

Ministerie

Agentschap

CJIB

DUO

Openstaand

   

SZW

   

ultimo 2014

 

6.503

864

79.439

20.092

106.898

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

Dit bedrag bestaat voor € 19,9 miljoen uit leningen en € 0,2 miljoen uit vorderingen.

Vorderingen naar ouderdom
 

Ministerie

Agentschap

CJIB

DUO

Openstaand

   

SZW

   

ultimo 2014

t/m 2011

6.225

654

35.177

10

42.066

2012

4

131

9.841

23

9.999

2013

79

79

16.492

46

16.696

2014

194

0

17.928

83

18.205

Totaal

6.503

864

79.439

162

86.967

Vorderingen naar opeisbaarheid
 

Ministerie

Agentschap

CJIB

DUO

Openstaand

   

SZW

   

ultimo 2014

Direct opeisbaar

374

864

20.890

162

22.290

Op termijn opeisbaar

6.128

0

58.549

0

64.677

Totaal

6.503

864

79.439

162

86.967

Onderstaand wordt per organisatie een toelichting gegeven.

Ministerie

Het openstaande bedrag bestaat voornamelijk uit vorderingen (€ 5.535) die zijn voortgevloeid uit door de Inspectie SZW opgelegde bestuurlijke boetes in 2006 of eerdere jaren. Dit bedrag is inclusief de aan de debiteuren in rekening gebrachte invorderingskosten. De inning van de bestuurlijke boetes die na 2006 zijn opgelegd is door het CJIB verricht.

Agentschap SZW

Alle openstaande vorderingen bij AGSZW hebben betrekking op subsidies.

Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)

De vorderingen bestaan uit de door de Inspectie SZW opgelegde boetes vanaf 2007. Ultimo 2014 is van de totale vorderingen een bedrag van € 35,3 miljoen voorlopig buiten invordering gesteld. Hiervan kunnen de boetes WAV met een bedrag van € 29,4 miljoen worden aangemerkt als grootste groep.

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

De vorderingen bij DUO betreffen de openstaande aflossingstermijnen welke aan de leningen onttrokken zijn.

Ad 11 en 11a Extracomptabele schulden

Extracomptabele schulden zijn schulden die zijn voortgekomen uit ontvangsten ten gunste van de begroting. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft geen extracomptabele schulden.

Ad 12 en 12a Voorschotten

Onder de post voorschotten zijn per saldo de bedragen opgenomen die aan derden zijn betaald, vooruitlopend op later definitief vast te stellen of af te rekenen bedragen.

 

Ministerie

Agentschap

Openstaand

   

SZW

ultimo 2014

 

17.960.171

252.734

18.212.905

In de saldibalans van SZW zijn geen voorschotten opgenomen met betrekking tot de toeslagregelingen (kinderopvangtoeslag en wet kindgebonden budget), deze voorschotten zijn verantwoord in de saldibalans van het Ministerie van Financiën. De uitgaven die hiermee samenhangen zijn verantwoord onder de post uitgaven van artikel 7 en 10.

Ministerie

In de onderstaande specificaties worden de openstaande voorschotten van het Ministerie verantwoord naar ouderdom en artikel.

Voorschotten naar ouderdom
   

Saldo 1–1

Verstrekt

Afgerekend

Openstaand

   

2014

   

ultimo 2014

t/m 2011

 

2.818.692

0

2.582.020

236.672

2012

 

3.630.752

0

1.039.339

2.591.413

2013

 

12.005.481

0

8.701.530

3.303.951

2014

 

0

11.830.867

2.731

11.828.135

Totaal

 

18.454.926

11.830.867

12.325.622

17.960.171

Voorschotten naar artikel

Art

Omschrijving

Openstaand

ultimo 2014

1

Arbeidsmarkt

7.671

2

Bijstand, Toeslagenwet en Sociale werkvoorziening

9.960.602

3

Arbeidsongeschiktheid

0

4

Jonggehandicapten

3.009.450

5

Werkloosheid

25.300

6

Ziekte en zwangerschap

3.900

7

Kinderopvang

43.229

8

Oudedagsvoorziening

996.300

9

Nabestaanden

0

10

Tegemoetkoming ouders

3.236.100

11

Uitvoeringskosten

293.720

12

Rijksbijdragen

262.600

13

Integratie en maatschappelijke samenhang

92.123

96

Apparaatsuitgaven kerndepartement

1.981

97

Aflopende regelingen

1.483

98

Algemeen

17.814

99

Nominaal en onvoorzien

0

 

Rekeningen buiten begrotingsverband

7.899

Totaal

 

17.960.171

Agentschap SZW

In onderstaande tabel wordt het verloop van de voorschotten van het Agentschap SZW in 2014 weergegeven.

 

ESF/EGF

Subsidies

Totaal

   

Departement

2014

Saldo 1 januari

165.940

0

165.940

Verstrekt

137.126

73.525

210.652

Subtotaal

303.066

73.525

376.591

Afgerekend

123.857

0

123.857

Saldo 31 december

179.209

73.525

252.734

Ad 13 en 13a Garantieverplichtingen

Onder deze post is het saldo van de garantieverplichtingen opgenomen. Een garantieverplichting wordt gezien als een voorwaardelijke financiële verplichting aan een derde, die pas tot uitbetaling komt als zich bij de wederpartij een bepaalde omstandigheid (realisatie van een risico) voordoet. Een verschil tussen een garantieverplichting en een andere verplichting is dat de hoofdsom van een garantie veelal niet of slechts gedeeltelijk tot uitbetaling zal komen.

In de onderstaande tabel is het verloop van de uitstaande garantieverplichtingen weergegeven.

 

Openstaand

ultimo 2014

Garantieverplichtingen per 1 januari

1.189

Bij: Aangegane verplichtingen

0

Af: Tot betaling gekomen

0

Af: Vervallen borgstelling

617

Garantieverplichtingen per 31 december

572

In 2007 is de «tijdelijke SZW-borgstellingsregeling startende ondernemers vanuit een uitkering» van kracht geworden. In 2014 is er door de banken geen aanspraak gemaakt op de borgstelling.

Eind 2014 staat SZW voor een bedrag van € 2.583 borg aan kredietinstellingen en gemeentelijke kredietbanken die een kredietovereenkomst hebben verleend aan startende ondernemers. Het daadwerkelijke risico van uitbetaling als alle verplichtingen zouden worden opgeëist bedraagt € 572.

Ad 14 en 14a Openstaande verplichtingen

De post openstaande verplichtingen vormt het saldo van de aangegane verplichtingen, hierop verrichte betalingen en negatieve bijstellingen van in eerdere begrotingsjaren aangegane verplichtingen.

 

Ministerie

Agentschap

Totaal

   

SZW

2014

Saldo 1 januari

9.322.300

368.431

9.690.730

Aangegane verplichtingen in het verslagjaar inclusief negatieve bijstellingen

29.243.743

38.101

29.281.844

Subtotaal (A)

38.566.043

406.532

38.972.574

Tot betaling gekomen in het verslagjaar

32.625.667

155.190

32.780.857

Subtotaal (B)

32.625.667

155.190

32.780.857

Saldo 31 december (A – B)

5.940.376

251.342

6.191.717

Openstaande verplichtingen Ministerie naar artikel

Art

Omschrijving

Saldo 1-1-2014

Aangegaan 2014 (incl. negatieve bijstelling)

Betaald 2014

Openstaand 2014 e.v.

1

Arbeidsmarkt

4.770

16.544

14.103

7.211

2

Bijstand, Toeslagenwet en

       

Sociale werkvoorziening

9.289.120

6.333.697

9.732.854

5.889.963

3

Arbeidsongeschiktheid

0

616

616

0

4

Jonggehandicapten

0

3.019.261

3.019.261

0

5

Werkloosheid

0

25.483

25.483

0

6

Ziekte en zwangerschap

0

6.430

6.430

0

7

Kinderopvang

5.668

2.192.340

2.188.829

9.179

8

Oudedagsvoorziening

0

1.011.827

1.011.827

0

9

Nabestaanden

0

863

863

0

10

Tegemoetkoming ouders

0

4.441.886

4.441.886

0

11

Uitvoeringskosten

0

445.087

445.087

0

12

Rijksbijdragen

0

11.353.369

11.353.369

0

13

Integratie en maatschappelijke samenhang

12.956

97.514

94.760

15.710

96

Apparaatsuitgaven kerndepartement

4.479

256.278

250.857

9.899

97

Aflopende regelingen

121

0

0

121

98

Algemeen

5.186

42.548

39.441

8.293

99

Nominaal en onvoorzien

0

0

0

0

   

9.322.300

29.243.743

32.625.667

5.940.376

Onderstaand lichten we de omvangrijke bijstellingen van de openstaande verplichtingen per 1 januari 2014 toe. Hierbij is een grens gehanteerd van € 25 miljoen voor de beleidsartikelen en 10% voor het apparaatsartikel met een minimum van € 1 miljoen.

Beleidsartikelen

Als gevolg van een lagere raming van het macrobudget voor de Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten (BUIG) zijn de bijbehorende openstaande verplichtingen van de gemeenten naar rato van het gehanteerde verdeelmodel neerwaarts bijgesteld met in totaal € 490 miljoen (zie de toelichting bij tabel 2.2 in beleidsartikel 2). Er zijn bij drie gemeenten bijstellingen groter dan € 25 miljoen.

Apparaatartikel

Er zijn geen omvangrijke bijstellingen geweest bij het apparaatartikel.

Openstaande verplichtingen Agentschap SZW
 

ESF 2

EGF

EUSF

Totaal

2014

Saldo 1 januari

362.866

5.564

0

368.431

Aangegane verplichtingen in het verslagjaar inclusief negatieve bijstellingen

23.278

– 3.771

18.595

38.101

Subtotaal (A)

386.144

1.793

18.595

406.532

Tot betaling gekomen in verslagjaar

154.958

232

0

155.190

Subtotaal (B)

154.958

232

0

155.190

Saldo 31 december (A – B)

231.186

1.561

18.595

251.342

Niet uit de saldibalans blijkende bestuurlijke verplichtingen

Met ingang van 2012 is de bekostiging van de rijksgefinancierde wetten en regelingen, waarvan de uitvoering is opgedragen aan de SVB en het UWV, gewijzigd van kasbasis naar transactiebasis. Om budgettaire redenen is er voor gekozen de per 1 januari 2012 door SZW nog verschuldigde bedragen op transactiebasis niet aan de SVB en het UWV uit te betalen. Deze permanente schulden zijn berekend op € 853,7 miljoen aan de SVB en € 162,6 miljoen aan het UWV. Deze schulden worden niet eerder door SZW voldaan dan dat het desbetreffende fonds, wet of regeling is opgeheven c.q. beëindigd. Daarnaast is er in dit verband sprake van een permanente vordering op de SVB ter grootte van € 1,3 miljoen.

Ad 15 en 15a Deelnemingen

Onder de post deelnemingen zijn alle deelnemingen in besloten en naamloze vennootschappen en Internationale instellingen opgenomen. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft geen deelnemingen.

Licence