Base description which applies to whole site

5.1. Actuele stand van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten per sector 2012–2014

Tabel 20 laat de actuele stand zien van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten per sector over 2012–2014 (stand jaarverslag 2014). Een aantal keren per jaar worden de zorguitgaven geactualiseerd. Dit gebeurt aan de hand van budgetgegevens van de NZa en financieringsgegevens van het ZiNL. Na het verschijnen van een jaarverslag kunnen nog aanpassingen in de cijfers plaatsvinden. Deze zijn meegenomen in onderstaande tabel. De mutaties zijn met ingang van dit jaarverslag ook terug te vinden in de verdiepingsbijlage.

Tabel 20 Actuele standen van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten per sector 2012 t/m 2014 (bedragen x € 1 miljoen)
 

2012

2013

2014

Zvw-uitgaven

36.635,0

39.566,7

40.079,8

Eerstelijnszorg

4.153,0

4.191,1

4.475,3

Tweedelijnszorg

20.675,3

22.615,4

22.877,9

Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg

4.119,2

4.224,1

4.076,2

Genees- en hulpmiddelen

6.067,1

5.785,5

5.828,7

Ziekenvervoer

564,9

608,2

643,4

Beschikbaarheidbijdrage opleidingen Zvw

0,0

1.049,9

1.198,3

Overig1

1.055,5

1.092,6

980,0

Nominaal en onverdeeld

0,0

0,0

0,0

       

Zvw-ontvangsten

1.932,2

2.666,0

3.125,1

Eigen risico Zvw

1.786,0

2.639,0

3.098,1

Eigen bijdrage Zvw

146,2

27,0

27,0

Netto Zvw-uitgaven jaarverslag 2014

34.702,7

36.900,7

36.954,8

AWBZ-uitgaven

27.865,5

27.451,5

27.840,2

Preventieve zorg (Rijksvaccinatieprogramma)

103,3

93,9

92,4

Zorg in natura

     

– waarvan intramurale ggz

1.583,0

1.577,9

1.598,0

– waarvan intramurale ghz

5.265,9

5.263,8

5.462,1

– waarvan intramurale v&v

8.741,2

8.445,2

8.650,7

– waarvan extramurale zorg

4.134,7

4.244,4

4.457,6

– waarvan dagbesteding en vervoer

1.223,5

1.140,0

1.162,8

– waarvan kapitaallasten

2.598,9

2.394,7

2.183,3

– waarvan overige zorg in natura

1.027,7

1.156,1

1.382,7

       

Persoonsgebonden budgetten

2.458,7

2.414,9

2.444,0

Mee-instellingen

190,3

173,8

180,5

Beschikbaarheidbijdrage opleidingen AWBZ

0,0

22,1

24,7

Overig2

418,2

233,3

272,7

Nominaal en onverdeeld

120,0

291,3

– 71,3

       

AWBZ-ontvangsten

1.696,6

1.928,2

1.994,6

Eigen bijdrage AWBZ

1.696,6

1.928,2

1.994,6

Netto AWBZ-uitgaven jaarverslag 2014

26.168,8

25.523,2

25.845,6

Begrotingsgefinancierde uitgaven

3.404,6

2.155,0

2.291,2

Zorgopleidingen (VWS-begroting)

1.171,2

179,7

82,4

Caribisch Nederland (VWS-begroting)

84,5

88,0

86,3

Wtcg (VWS-begroting)

637,6

326,1

408,8

Wmo (Gemeentefonds)

1.511,3

1.561,2

1.713,7

       

Begrotingsgefinancierde ontvangsten

20,9

0,0

0,0

Overige ontvangsten

20,9

0,0

0,0

Netto- Begrotingsgefinancierde ontvangsten jaarverslag 2014

3.383,7

2.155,0

2.291,2

Bruto-BKZ-uitgaven jaarverslag 2014

67.905,0

69.173,2

70.211,2

BKZ-ontvangsten jaarverslag 2014

3.649,8

4.594,3

5.119,7

Netto-BKZ-uitgaven jaarverslag 2014

64.255,2

64.578,9

65.091,5

Bron: VWS, NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens, gegevens ZiNL over de (voorlopige) financieringslasten Zvw en AWBZ.

1

Bij de Zvw zijn onder de post overige gezondheidszorg opgenomen de deelsectoren; grensoverschrijdende zorg, beheerskosten uitvoeringsorganen Zvw en multidisciplinaire zorgverlening.

2

Bij de AWBZ zijn onder de post overige langdurige zorg opgenomen de deelsectoren; subsidie langdurige zorg, beheerskosten/diversen AWBZ en langdurige zorg onverdeeld.

Licence