Base description which applies to whole site

3. INFRASTRUCTUURVERSLAG 2015

In dit hoofdstuk wordt inzichtelijk gemaakt welke projecten in 2015 zijn opengesteld en bij welke projecten de uitvoering in 2015 is gestart.

Beheer, onderhoud en vervanging

In 2015 heeft het Ministerie van IenM onder meer de volgende activiteiten in het kader van beheer, onderhoud en vervanging uitgevoerd:

Mijlpaal

Project

Hoofdwegen

Verkeersmanagement waaronder inzet weginspecteurs bij incidenten, het op alle bemeten wegvakken inwinnen van betrouwbare reis- en route-informatie en deze informatie tijdig aan de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW) te leveren, het realiseren van benuttingsmaatregelen en uitvoering van het programma Connecting Mobility.

Beheer en onderhoud waaronder verhardingsonderhoud, onderhoud aan kunstwerken en onderhoud aan Dynamisch Verkeersmanagement (DVM) systemen, onderhoud aan verkeersvoorzieningen (waaronder geleiderail, markering, gladheidsbestrijding) en onderhoud aan bermen.

Uitvoering van het programma vervangingen en renovaties waaronder het programma Stalen Bruggen.

Hoofdvaarwegen

Verkeersmanagement waaronder activiteiten in het kader van verkeersbegeleiding, bediening van objecten en vaarwegmarkering.

Beheer en onderhoud maatregelen om de breedte en diepte van de vaarweg te handhaven en maatregelen om de kunstwerken (sluizen en bruggen) en verkeersvoorzieningen blijvend te laten functioneren.

Uitvoering van het programma vervangingen en renovaties waaronder Nota Mobiliteit (NoMo) achterstallig onderhoud vaarwegen programma «NoMo AOV» en het resterend deel uit het plan van aanpak Beheer en Onderhoud (impuls).

Voor een nadere toelichting op de stand van zaken van beheer, onderhoud en vervanging wordt verwezen naar de toelichting op de productartikelen en naar het MIRT Overzicht 2016.

Aanleg

Hieronder volgen de mijlpalen die het Ministerie van IenM in 2015 heeft behaald binnen de verschillende netwerken.

Hoofdwegennet

Mijlpaal

Project

Openstelling

– A1 Bunschoten–Hoevelaken (Beter Benutten)

– A4 Delft–Schiedam

– A7/A8 Purmerend–Coentunnel (Beter Benutten)

– A15 Maasvlakte–Vaanplein (incl. A29 Knooppunt Vaanplein-aansluiting Barendrecht)

– N61 Hoek–Schoondijke

– ZSM2: A20 Knooppunt Gouwe/aansluiting Moordrecht

Start realisatie

– A6/A7 Knooppunt Joure

– SAA deelproject A9 Gaasperdammerweg

– A7/A8 Purmerend–Coentunnel (Beter Benutten)

– A1 Bunschoten–Hoevelaken (Beter Benutten)

Spoorwegen

Mijlpaal

Project

In dienst gesteld/afgerond

Diverse projecten uit het programma Fietsparkeren bij stations

Diverse projecten uit het programma Toegankelijkheid bij stations

Diverse projecten uit het programma Kleine Functiewijzigingen

Station Barneveld Zuid

Rijswijk – Delft: Spoorzone Delft

Spoorwegovergang Soestdijkseweg Bilthoven

Zwolle Spoort (onderdeel punctualiteits- en capaciteitsknelpunten)

NSP Utrecht

NSP Arnhem

Arnhem – Doetinchem: dubbelspoor Wehl

Optimalisatie brugbediening van Harinxmakanaal (onderdeel Sporendriehoek Noord Nederland)

Bunnik Spoorkruisingen (onderdeel Traject Oost)

Opheffen ATB eiland Kijfhoek

Start realisatie

Zwolle – Herfte (planstudie gestart)

Stijgpunten station Schiphol (planstudie gestart)

Valleilijn: Robuustheidsvergrotende maatregelen tranche 2 (planstudie gestart)

ERTMS planuitwerkingsfase

Aanvullende tranche programma Kleine Functiewijzigingen

Aanvullende beschikking programma Toegankelijkheid

Ontsnippering: resterende maatregelen uit het Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO)

Ermelo aanpassen overweg Telgterweg (LVO)

Overweg Klompersteeg Veenendaal (onderdeel PHS)

Valleilijn: Robuustheidsvergrotende maatregelen (RVM 1)

Cameratoezicht op stations en pilot beeldschermen

Naarden – Bussum

Installatie ATB-Vv op de A2 corridor en Brabantroute

Extra Sneltrein Groningen – Leeuwarden (ESGL): voorbereiding realisatie

Hoofdvaarwegennet

Mijlpaal

Project

Openstelling

– Dynamisch Verkeersmanagement (een aantal maatregelen loopt nog door)

– Diverse projecten in het kader van Quick-wins regeling Binnenhavens

– Amsterdam–Rijnkanaal (keersluis Zeeburg)

– Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Lemmer–Delfzijl

– Zuid-Willemsvaart, omleggen en opwaarderen (Maas–Veghel)

Start realisatie

– Vaarweg Eemshaven–Noordzee

– Ligplaatsen Rijn–Scheldeverbinding

– Quick winmaatregel Volkeraksluizen

Voor een nadere toelichting op de stand van zaken voor het lopende programma wordt verwezen naar de toelichting op de productartikelen en naar het MIRT Overzicht 2016.

Regionale/lokale infrastructuur

Het project Verkeersruit Eindhoven wordt niet voortgezet. Vanwege te weinig draagvlak heeft de Provincie dit project stilgezet. De problematiek die met de Ruit opgelost zou worden was hiermee echter niet opgelost. Op basis van het door de regio opgestelde Bidbook Zuid Nederland heeft de Minister van IenM daarom in 2015 met de provincie Noord-Brabant afspraken gemaakt over het programma Bereikbaarheid Zuid-Nederland. Hierin is ook de aanpak van de A58 opgenomen.1

Licence