Base description which applies to whole site

2. SALDIBALANS PER 31 DECEMBER 2015 VAN DE KONING (I)

Saldibalans per 31 december 2015 van de Koning (bedragen X € 1.000)

Activa

Passiva

 

31-12-2015

31-12-2014

 

31-12-2015

31-12-2014

1)

Uitgaven ten laste van de begroting

41.021

40.116

2)

Ontvangsten ten gunste van de begroting

58

196

3)

Liquide middelen

0

0

       

4)

Rekening-courant Rijkshoofdboekhouding De Koning

0

0

4a)

Rekening-courant Rijkshoofdboekhouding Min v AZ

40.963

39.920

5)

Rekening-courant RHB

Begrotingsreserve

0

0

5a)

Begrotingsreserves

0

0

6)

Uitgaven buiten begrotingsverband (=intra-comptabele vorderingen)

0

0

7)

Ontvangsten buiten begrotingsverband (=intra-comptabele schulden)

0

0

8)

Kas-transverschillen

0

0

       

Subtotaal

41.021

40.116

Subtotaal

41.021

40.116

9)

Openstaande rechten

0

0

9a)

Tegenrekening openstaande rechten

0

0

10)

Extra-comptabele vorderingen

0

0

10a)

Tegenrekening extra-comptabele vorderingen

0

0

11a)

Tegenrekening extra-comptabele schulden

0

0

11

Extra-comptabele schulden

0

0

12)

Voorschotten

28.849

28.708

12a)

Tegenrekening voorschotten

28.849

28.708

13a)

Tegenrekening garantieverplichtingen

0

0

13)

Garantieverplichtingen

0

0

14a)

Tegenrekening openstaande verplichtingen

0

0

14)

Openstaande verplichtingen

0

0

15)

Deelnemingen

0

0

15a)

Tegenrekening deelnemingen

0

0

Totaal

69.870

68.824

Totaal

69.870

68.824

Toelichting bij de saldibalans per 31 december 2015 van de Koning (I)

1 en 2) Begrotingsuitgaven en begrotingsontvangsten

Verrekening van de begrotingsuitgaven en de begrotingsontvangsten 2015 zal plaatsvinden nadat de Slotwet door de Staten-Generaal is vastgesteld.

4a) Rekening-courant RHB Ministerie van AZ

Voor een toelichting wordt verwezen naar de financiële verantwoording van begrotingshoofdstuk III.

12) Voorschotten

De betalingen die aan de Dienst van het Koninklijk Huis en aan het Ministerie van Defensie zijn gedaan worden onder de voorschotten opgenomen voor zover het betalingen betreft waarover de controlerende instantie nog geen verklaring heeft kunnen afgeven. Afwikkeling van de voorschotten zal plaatsvinden in 2016.

In 2015 is aan voorschotten verstrekt:

  • Dienst van het Koninklijk Huis: € 27.054.000

  • Ministerie van Defensie: € 1.795.000

Licence